Reklamsız Sözcü

Gezi klibinde oynadı diye ifadesini aldılar

Hakkında soruşturma açılan Tarık Akan’a polis sorgusu

android-time 07:17
Gezi klibinde oynadı diye ifadesini aldılar
Hakkında soruşturma açılan Tarık Akan’a polis sorgusu

Ha­bip ATAM / SÖZCÜ

Gaziantep Savcısı'nın ‘takipsizlik' verdiği dosya İstanbul'da tekrar açıldı Akan, “Adı bilinmeyen birinin şikayeti var. Sıkıyönetimi hatırladım” dedi

TÜR­Kİ­YE'yi sar­san Ge­zi Par­kı olay­la­rı­na des­tek ve­ren sa­nat­çı­la­ra yö­ne­lik so­ruş­tur­ma­lar bit­mi­yor. Bu kez he­def­te ün­lü si­ne­ma oyun­cu­su Ta­rık Akan var… Akan, Ge­zi Par­kı kli­bin­de oy­na­dı­ğı için po­li­se ifa­de ver­di.

İkinci soruşturma

Ta­rık Aka­n'­ın, İs­tan­bul Em­ni­ye­ti'ne git­me­si­ne se­bep olan so­ruş­tur­ma bir va­tan­da­şın şi­ka­ye­ti üze­ri­ne 2 ay ön­ce Ga­zi­an­te­p'­te baş­la­tıl­dı. Sav­cı­lık, sa­nat­çı­la­rın Ge­zi'nin yıl­dö­nü­mün­de ‘31 Ma­yı­s'­ta mey­dan­lar­da­yı­z' slo­ga­nıy­la ha­zır­la­dık­la­rı klip­le il­gi­li ‘ta­kip­siz­li­k' ka­ra­rı ver­di. Klip­le il­gi­li ikin­ci so­ruş­tur­ma ise geç­ti­ği­miz gün­ler­de İs­tan­bul Bey­koz Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan açıl­dı. Ta­rık Akan da o klip­te rol al­dı­ğı için ön­ce­ki gün po­li­se ifa­de ver­di.

‘Bu duruma şaşırdım'

İs­tan­bul Em­ni­ye­ti'nin Gay­ret­te­pe'de­ki yer­leş­ke­si­ne ge­len sa­nat­çı çı­kış­ta, “Sav­cı, adı sa­nı bel­li ol­ma­yan bi­ri­nin şi­ka­ye­tiy­le so­ruş­tur­ma baş­lat­mış. Şa­şır­dım, gel­dim ifa­de ver­di­m” de­di. As­ke­ri cun­ta­nın ha­kim ol­du­ğu 80'li yıl­lar­da yer­leş­ke­ye gö­zü bağ­lı gö­tü­rül­dü­ğü­nü ve kö­tü mu­ame­le gör­dü­ğü­nü ha­tır­la­tan Akan, şöy­le ko­nuş­tu:

‘34 yıl sonra ilk defa…'

“Sı­kı­yö­ne­tim dö­ne­minde ya­şa­dık­la­rım­dan son­ra Em­ni­ye­t'­e ilk kez geldim. 34 yıl ön­ce 90 gün gö­zal­tın­da tu­tul­dum. Bu olay ba­na o gün­le­ri ha­tır­lat­tı ve bu çok acı gel­di. O ta­rih­te al­tı ki­şi­nin im­za­sız ve ad­res­siz şi­ka­yet­le­ri ne­de­niy­le ora­da kal­mış­tım. Tit­re­ye­rek içe­ri­ye gir­dim.”

‘Her zaman antidemokratik uygulamalara karşı olacağım'

ÜN­LÜ sa­nat­çı Ta­rık Akan, sa­nat­çı dost­la­rıy­la bir klip ha­zır­la­dı. Amaç, 7 ki­şi­nin ha­ya­tı­nı kay­bet­ti­ği Ge­zi olay­la­rı­nı an­mak­tı… An­cak klip so­ruş­tur­ma ko­nu­su ol­du, Akan, du­ru­mu şu söz­ler­le de­ğer­len­dir­di:

“Biz sa­nat­çı­lar ola­rak de­mok­ra­tik hak­kı­mı­zı kul­lan­dık. Sa­nat­çı­lar ola­rak, ta­bi­i ki Tak­si­m'­e kış­la ya­pıl­ma­sı, ağaç­la­rın ke­sil­me­si, Emek Si­ne­ma­sı'nın yı­kıl­ma­sı gi­bi an­tide­mok­ra­tik uy­gu­la­ma­la­rın kar­şı­sın­da du­ra­ca­ğız. An­cak ara­dan bu ka­dar sü­re geç­me­si­ne rağ­men, bu da­va­nın ye­ni­den açıl­mak is­ten­me­si çok tu­haf. Kal­dı ki za­ten Ga­zi­an­tep Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan bu da­va ile il­gi­li ta­kip­siz­lik ka­ra­rı ve­ril­di. Bu­na rağ­men Bey­koz sav­cı­sı­nın böy­le bir da­va aç­ma man­tı­ğı­nı an­la­mı­yo­rum.”

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more