Reklamsız Sözcü

Hakim ve savcılar inim inim inliyor!

Teröristbaşı Öcalan’ı yargılayan Hakim Okyay, SÖZCÜ’ye konuştu:

07:06 -
Hakim ve savcılar inim inim inliyor!

Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Türkiye'nin yalan ve talanla yönetildiğini iddia eden emekli hakim Turgut Okyay, Adalet Bakanlığı'nın ‘özel yetkili bakanlığa' dönüştüğünü savundu

PKK'­nın ba­şı Ab­dul­lah Öca­lan 1999'da İm­ra­lı' da ku­ru­lan mah­ke­me­de yar­gı­lan­dı. Mah­ke­me Baş­kan­lı­ğı­nı Tur­gut Ok­yay yap­tı. Öca­lan idam ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Ara­dan 15 yıl geç­ti. Ses­siz­li­ği­ni SÖZ­CÜ'ye bo­zan Tur­gut Ok­yay, “Ab­dul­lah Öca­la­n'­a biz idam ce­za­sı ver­dik. Ama 1983'ten bu ya­na idam ce­za­la­rı uy­gu­lan­ma­dı­ğı için Öca­la­n'­ın da idam edil­me­ye­ce­ği­ni tah­min edi­yordu­k” de­di. Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) Ka­nu­nu'n­da ya­pı­lan son de­ği­şik­lik­le yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı, ha­kim te­mi­na­tı­nın iyi­ce bi­ti­ril­di­ği­ne dik­kat çe­ken Tur­gut Ok­yay, şun­la­rı söy­le­di:

Ya­lan ve ta­lan dö­ne­mi

“Ül­ke­miz­de yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı, ba­sın öz­gür­lü­ğü iyi­ce yok edi­li­yor. Her gün sa­yı­sız in­san hak­la­rı ih­lal­le­ri ya­şa­nı­yor. Hak­kı­nı ara­yan­la her tür­lü ya­lan ve if­ti­ra­lar­la te­rör ör­gü­tü üye­li­ğiy­le suç­la­nı­yor. Hal­kın yar­gı­ya gü­ve­ni kal­ma­dı. Ne acı ki ül­ke­miz ya­lan­lar ve ta­lan­lar­la yö­ne­ti­li­yor. Bu ko­şul­lar al­tın­da iç ve dış gü­ven­li­ği­miz sağ­la­na­bi­lir mi? Ulus­la­ra­ra­sı ca­mi­ada iti­ba­rı­mız kal­ma­dı. Va­tan­daş­la­rı­mı­za ses­le­ni­yo­rum: vic­dan, in­san­da­ki Tan­rı' nın se­si­dir. Vic­da­nı­nı­zın se­si­ni din­le­ye­rek, ül­ke­miz­de olup bi­ten­le­ri lüt­fen gö­rün ar­tık.

Emekliliği gelen kaçıyor

Ül­ke­miz, hoş­gö­rü, sev­gi ve say­gıy­la de­ğil, kor­ku ve sin­dir­me po­li­ti­ka­la­rıy­la, ya­lan­lar­la, ta­lan­lar­la yö­ne­ti­li­yor. Bun­dan ba­sın gi­bi yar­gı da na­si­bi­ni alı­yor. Ha­kim­ler, sav­cı­lar, em­ni­yet men­sup­la­rı bas­kı al­tın­da­dır. İnim inim in­li­yor­lar. Emek­li­li­ği ge­len ha­kim ve sav­cı -yaş had­din­den emek­li­li­ği­ne uzun yıl­lar kal­ma­sı­na rağ­men- olan­la­ra da­ya­na­ma­dı­ğı için ay­rı­lı­yor. Bu­nu mes­lek­taş­la­rım­dan hep du­yu­yo­rum, olan­la­rı da bi­li­yo­rum. Ama unut­ma­ya­lım gün ge­le­cek o kor­ku­lar, bas­kı­lar bu­gün uy­gu­la­yan­la­rı sa­ra­cak ve bun­dan kur­tu­la­ma­ya­cak­lar. HSYK'­dan ba­kan ve müs­te­şa­rın çık­ma­sı için yıl­lar­dır ça­ba gös­te­ri­li­yor­du.

Yar­gı bü­yük ya­ra al­dı

HSYK Ya­sa­sı'n­da ya­pı­lan de­ği­şik­lik­le yar­gı tam an­la­mıy­la Ada­let Ba­ka­nı'na bağ­la­nı­yor. Ya­ni, ba­ğım­sız yar­gı­dan söz edil­me­si as­la müm­kün de­ğil­dir. Ada­let Ba­kan­lı­ğı ‘ö­zel yet­ki­li ba­kan­lı­k' ha­li­ne dö­nüş­tü­rül­dü. Yar­gı, çok bü­yük bir ya­ra al­dı. Çok kö­tü gün­ler ya­şı­yo­ruz. Ha­kim ve sav­cı Ada­let Ba­kan­lı­ğı'nın bir me­mu­ru­na dö­nüş­tü­rü­lü­yor.”

To­lon Pa­şa'nın eme­ği

Ab­dul­lah Öca­la­n'­ın İm­ra­lı' da ku­ru­lan mah­ke­me­de yar­gı­lan­ma­sı sı­ra­sın­da as­ker­le­rin bü­yük yar­dı­mı­nı gör­dük­le­ri­ni be­lir­ten Tur­gut Ok­yay, “Ö­zel­lik­le dö­ne­min Ko­lor­du Ko­mu­ta­nı Hur­şit To­lo­n'­un yap­tı­ğı des­tek­ler unu­tul­maz. As­ker­ler­den en kü­çük bir mü­da­ha­le söz ko­nu­su ol­ma­dı. Yap­tık­la­rı her şe­yin hu­ku­ka uy­gun ol­ma­sı için To­lon Pa­şa, mev­zu­atı iki kez oku­muş. Bu­gün, onun te­rör ör­gü­tü men­su­bu di­ye yar­gı­lan­ma­sı ka­bul edi­le­cek bir şey de­ğil. Ken­di­si­ne çok üzü­lü­yo­ru­m” de­di.

Her şey 57 gün­de bit­ti

İm­ra­lı'da Abdulah Öca­la­n'­ın, şe­hit ya­kın­la­rı­nın, avu­kat­la­rın yar­gı­la­ma­dan en kü­çük bir şi­ka­yet­le­ri ol­ma­dı­ğı­nı, her­ke­se söz hak­kı ta­nın­dı­ğı­nı kay­de­den Tur­gut Ok­yay söz­le­ri­ni şöy­le sür­dür­dü:
“İm­ra­lı'ya git­tik ve dav­a so­nu­na ka­dar ora­dan ay­rıl­ma­dık. İdam ce­za­sı ver­dik­ten son­ra da ge­rek­çe­li ka­ra­rı­mı­zı yaz­dık. Tüm bu sü­reç 57 gün sür­dü. Bu­gün, Er­ge­ne­kon gi­bi ay­lar­ca ge­rek­çe­si ya­zıl­ma­yan ka­rar­lar kar­şı­sın­da şaş­kı­na dö­nü­yo­rum. Evet çok sa­nık­lı ama 7 ay­da ge­rek­çe ya­zıl­maz mı?”

En bü­yük zen­gin­li­ğim mes­le­ki onu­rum

43 yıl­lık ha­kim­lik ya­pan Tur­gut Ok­ya­y'­ın oto­mo­bi­li de yaz­lı­ğı da yok. Mes­le­ği­nin son yıl­la­rın­da gir­di­ği ko­ope­ra­tif­le an­cak bir ev sa­hi­bi ola­bi­len Ok­yay, yazarımız Saygı Öztürk'e “Benim en bü­yük zen­gin­li­ğim mes­le­ki onu­rum­dur. O onur ba­na ye­te­r” de­di.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 11:24 17.02.2014
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more