Reklamsız Sözcü

İstanbul’un akciğerleri imara açılıyor

İstanbul’da 1.5 milyon metrekarelik orman imara açılıyor

07:01 -
İstanbul’un akciğerleri imara açılıyor

İsmail ŞAHİN / SÖZCÜ

 

Şahenk Bilgili'nin PARK ORMAN'I

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın onayını bekleyen 80 milyon Euro'luk Park Orman projesinin ayrıntıları belli oldu.

Şahenk ve Bilgili'nin hazırlattığı projeye göre, Fatih Ormanı'na 15 bin kişilik arena, villalar ve restoranlar yapılacak.

Ye­me – iç­me – eğ­len­ce sek­tö­rün­de­ki ya­tı­rım­la­rıy­la dik­kat çe­ken Do­ğuş Hol­din­g'­in pat­ro­nu Fe­rit Şa­henk ve Bil­gi­li Hol­ding Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Ser­dar Bil­gi­li or­tak­lı­ğı­nın İstanbul Fa­tih Or­ma­nı'n­da yap­ma­yı plan­la­dı­ğı pro­je­nin de­tay­la­rı­na SÖZ­CÜ ulaş­tı.

Pro­je onay bek­li­yor

Or­man ve Su İş­le­ri Ba­kan­lı­ğı, 1 mil­yon 480 bin met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de­ki or­man­lık ala­nı 2010'da yıl­lık 740 bin li­ra be­del­le 29 yıl­lı­ğı­na Şa­henk ve Bil­gi­li'ye ait Ege Tu­rizm ve Gay­ri­men­kul Ya­tı­rım­la­rı'na ki­ra­la­dı. Şir­ket, Stu­di­o Dror – Po­pu­lo­us – Er­gi­noğ­lu – Ça­lış­lar Mi­mar­lık ve Yaz­gan Ta­sa­rı­m'­a ha­zır­lat­tı­ğı pro­je­ye gö­re, Fa­tih Or­ma­nı'na 108 vil­la, 19 res­to­ran, 15 bin ki­şi­lik “çok amaç­lı sa­lo­n” ve 4 bin ki­şi­lik açık ha­va et­kin­lik ala­nı ya­pa­cak.

1 mil­yon 480 bin met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de­ki Park Orma­n'­a 2008 yı­lın­da, “Ta­bi­at Par­kı­” sta­tü­sü ka­zan­dı­rıl­dı ve 2010 yı­lın­da Ege Tu­riz­m'­e ki­ra­lan­dı. 2011 yı­lın­da, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı'na, dev­let or­ma­nı ni­te­li­ğin­de­ki ta­bi­at park­la­rı­nı ima­ra aç­ma yet­ki­si ve­ril­di. 2012 yı­lın­da, 1/5000 ve 1/1000'lik plan­la­rı ha­zır­la­yan ba­kan­lık Park Or­ma­n'­a imar iz­ni ver­di. 2013 yı­lın­da böl­ge­de ha­ya­ta ge­çi­ri­le­cek mi­ma­ri ve pey­zaj pro­je­le­ri ha­zır­lan­dı ve 2014 yı­lın­da Or­man ve Su İş­le­ri Ba­kan­lı­ğı onay­la­dı. Şu an­da ko­nak­la­ma, çok amaç­lı sa­lon ve oto­par­kın ya­pı­laş­ma ko­şul­la­rı­nın art­ı­rıl­ma­sı için re­viz­yon plan öne­ri­le­ri Çev­re Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı'n­da onay aşa­-ma­sın­da. Ona­yın ar­dın­dan be­le-­di­ye­den in­şa­at ruh­sa­tı­nın alı­na-­cak ve pro­je baş­la­ya­cak.

Ruh­sat ver­me­ye­ce­ğiz

Sa­rı­yer Be­le­di­ye­ Baş­ka­nı Şük­rü Genç, geç­ti­ği­miz gün­ler­de Park Or­man Ta­bi­at Par­kı pro­je­si­ne ruh­sat ve­ril­me­ye­ce­ği­ni açık­la­dı. İki ay içe­ri­sin­de onay­lı imar pla­nı­na il­çe be­le­di­ye­si ruh­sat verilmediğinde yet­ki İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'ne ge­çiyor.

 

Lüks restoranlar geliyor
Yoğun orman dokusu içinde ziyaretçilere hizmet verecek bir mahalle inşa edilecek. İçinde 19 tane yeme – içme mekanı yer alacak.

108 villa yapılacak
Konaklama alanları kısmen orman dokusu içine gizlenen kısmen de yeni ağaçlandırılmış bir bölgede olacak.

 

Osmanlı bahçeleri, oyun PARKLARI…
Park Orman'ın ortasına sergi alanları, oyun parkları, koşu yolları, salıncaklar, hamaklar, Osmanlı ve Japon bahçeleri yapılacak.

Yerin altına arena, üstüne etkinlik alanı

Spor etkinlikleri, konserler, büyük ölçekli organizasyonlar için tasarlanan arena yerin altında yer alacak. 15 bin kişilik arenanın üstünde ise 4 bin kişilik açık hava etkinlik alanı da olacak.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more