Katliamın resmidir

İstanbul’un oksijen deposu Kuzey Ormanları’nda iki milyon ağaç kesildi. Bölge balçık tarlasına döndü...

Katliamın resmidir

Bir za­man­lar ağaç­lar­la kap­lı olan böl­ge­de ar­tık 300 mil­yon Eu­ro'ya mal olan bir ma­ki­ne par­kı var…

Zeytin katliamıyla ilgili çarpıcı raporZeytin katliamıyla ilgili çarpıcı rapor

Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın 7 Ha­zi­ra­n'­da te­me­li­ni at­tı­ğı 3'üncü Ha­va­li­ma­nı in­şa­atı ha­va­dan gö­rün­tü­len­di.

Kim ki ağaç keserse, ağaç onun ...... ......!Kim ki ağaç keserse, ağaç onun …… ……!

Ana­do­lu Ajan­sı ta­ra­fın­dan ya­yın­la­nan fo­toğ­raf­lar, İs­tan­bu­l'­un do­ğal ya­şam ala­nı olan Ku­zey Or­man­la­rı'n­da­ki ağaç kat­li­amı­nı çar­pı­cı şe­kil­de or­ta­ya koy­du. Fo­toğ­raf­lar, böl­ge­de­ki on­lar­ca göl ve gö­le­tin de ku­ru­tul­du­ğu­nu gös­ter­di. Böl­ge­de do­ğal ya­şa­ma iliş­kin hiç­bir iz kal­maz­ken, bin­ler­ce met­re­ka­re­lik dev ara­zi iş ma­ki­ne­le­ri ta­ra­fın­dan iş­gal edil­di. Ya­pı­mı AK­P'­ye ya­kın­lık­la­rıy­la ta­nı­nan Li­mak-Cen­giz-Ko­lin-Ma­pa ve Kal­yon in­şa­atın kur­du­ğu 5'li kon­sor­si­yum ta­ra­fın­dan üst­le­ni­len in­şa­atın fo­toğ­raf­la­rı, ha­va­li­ma­nı pist­le­ri için ya­pıl­ma­sı ge­re­ken dol­gu ala­nı­nın bü­yük­lü­ğü­nü or­ta­ya koy­du.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
kap
Loading...