Reklamsız Sözcü

‘Kumpas’ kurbanı komutanlar SÖZCÜ’ye konuştu

Paralel devletin olmadığı tek yer Hasdal Cezaevi!..

android-time 06:49
‘Kumpas’ kurbanı komutanlar SÖZCÜ’ye konuştu
Paralel devletin olmadığı tek yer Hasdal Cezaevi!..

Selin KÖK / SÖZCÜ

Balyoz ve Poyrazköy sanığı askerler, AKP-cemaat kavgasını hatırlattı ve Erdoğan'a seslendi: Türkiye'nin en güvenli yeri Hasdal. Başbakan buyursun buraya gelsin…

Has­dal As­ke­ri Ce­za ve Tu­tu­ke­vi'n­de açık gö­rüş gü­nü… Ne­re­dey­se 6 ay ol­du gel­me­ye­li… Ben de far­kın­da de­ğil­dim za­ma­nın bu ka­dar ça­buk geç­ti­ği­nin oy­sa Bin­ba­şı Ke­ma­let­tin Ya­kar, bi­raz si­tem ede­rek bi­raz da kır­gın “U­nut­tun bi­zi, ne­re­de­sin 6 ay­dır?” di­ye so­run­ca ak­lım ba­şı­ma gel­di. Hak­lıy­dı, epey ol­muş­tu bel­ki ama unut­ma­mış­tım. Hem ne de­dik, unut­mak da unut­tur­mak da yok…

Bir ay sonra yine Hasdal'da

Has­da­l'­da ilk kez ta­nık olu­yo­rum böy­le­si bir gö­rüş­me­ye… Le­vent Bek­taş ol­ma­say­dı yi­ne ta­nık ola­maz­dım. Poy­raz­köy Da­va­sı sa­nı­ğı emek­li Bin­ba­şı Le­vent Bek­taş tah­li­ye ola­lı bu­gün tam bir ay ol­du. Bir­lik­te gel­dik Has­da­l'­a. O, can ar­ka­daş­la­rı­nı; ben de gö­nül­le­rin kah­ra­man­la­rı­nı gör­mek için… Bi­raz şaş­kı­nım, bi­raz ga­ze­te­ci ama çok­ça da in­sa­n… Bel­ki de bu yüz­den ne za­man bu ka­pı­dan içe­ri gir­sem gör­dük­le­rim be­ni de­rin­den et­ki­li­yor.

40 yıllık can arkadaşlar…

Bin­ba­şı Ya­ka­r'­la soh­bet eder­ken, yü­zün­de her za­manki gü­lüm­se­me­si ile De­niz Kur­may Al­bay Ali Türk­şen gi­ri­yor içe­ri­ye… Sı­kı­ca to­ka­la­şı­yo­ruz, son­ra Le­vent Bek­ta­ş'­a sa­rı­lı­yor. Kar­dak kah­ra­man­la­rı yi­ne omuz omu­za… Ço­cuk gi­bi­ler, şa­ka­laş­ma­ya başlıyorlar. Ali Türk­şen sağ ko­lu­nu Bek­ta­ş'­ın om­zu­na atıp “Be­nim can ar­ka­da­şım­dır, 40 yıl ol­du. Bi­zi kim­se ayı­ra­ma­dı­” di­yor. Bir­bir­le­ri­ne ba­kıp gü­lü­yor­lar. Son­ra Bal­yoz hü­küm­lü­sü Kur­may Al­bay Uluç Ye­ğin ka­tı­lı­yor ara­mı­za. İlk kez ta­nı­şı­yo­ruz ama san­ki her gün gö­rü­şü­yor gi­bi ko­nuş­ma­ya baş­lı­yo­ruz:

‘Ce­za­evi bi­zi de­ğiş­tir­di'

“3 yıl bit­ti, bu­ra­sı de­ğiş­tir­di be­ni. Da­ha sa­kin ve ya­vaş ko­nu­şu­yo­rum. Eskiden hız­lı hız­lı an­la­tır, uzun uzun din­le­ye­mez­dim. Oy­sa şim­di sin­di­ri­yo­rum ne var ne yok… Çün­kü gün öy­le uzun ki ne ka­dar ça­buk tü­ke­tir­sen o ka­dar boş ka­lı­yor­sun, alı­şık de­ği­liz gü­nü bo­şa har­ca­ma­ya… Bi­li­yor mu­sun ar­tık içe­ri­si dı­şarıdan da­ha gü­ve­ni­lir.”

Ne­den?

Çün­kü bu­ra­da her­kes bir­bi­ri­nin ne ol­du­ğu­nu bi­li­yor. Dı­şa­rı­da kim­se kim­se­den emin de­ğil. Bi­zim ya­şa­dık­la­rı­mı­zı gö­rüp, “On­la­ra bun­la­rı ya­pan­lar kim bi­lir bi­ze ne ya­par­lar?” di­ye dü­şü­nü­yor­lar. İnan­ma­ya­cak­sın ama pi­lot­lar ha­va­da bir­bi­rin­den şüp­he du­yu­yor. Dü­şün­se­ni­ze ne zor bir du­rum, si­lah ar­ka­da­şı­na gü­ve­ne­me­mek…

‘Biz daha rahat uyuyoruz'

Eşi Se­vim Türk­şe­n'­i ka­pı­da kar­şı­la­yıp bir­lik­te ya­nı­mı­za otu­ran Ali Türk­şen de des­tek­li­yor ar­ka­da­şı­nı…
Ya­zık, bir­bir­le­ri­nin yü­zü­ne ba­kı­yor­lar, be­ra­ber gö­re­ve gi­di­yor­lar ama gü­ve­ne­mi­yor­lar. Bi­li­yor mu­sun biz da­ha ra­hat uyu­yo­ruz on­lar­dan. Poy­raz­köy sa­nı­ğı Er­can Ki­reç­te­pe tah­li­ye ol­duk­tan son­ra bi­zi gör­me­ye gel­di, “U­yu­ya­mı­yo­rum. Bu­ra­da ki­min ne ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum ama dı­şa­rı­sı bı­rak­tı­ğı­mız gi­bi de­ği­l” di­yor. Ya­ni an­la­ya­ca­ğın ne ya­par­lar­sa yap­sın­lar Tür­ki­ye'nin en gü­ve­ni­lir ye­ri Has­dal, en gü­ve­ni­lir in­san­la­rı da Has­da­l'­da… Pa­ra­lel dev­let bir bu­ra­da yok, o yüz­den bu­yur­sun Baş­ba­kan da bu­ra­ya Has­da­l'­a gel­sin.

‘İsimlerini tek tek yazdık'

Hep­si bir­bi­ri­ni onay­lı­yor… Bu de­fa, Uluç Ye­ğin de­vam edi­yor.
He­pi­miz ilk yıl lis­te yap­tık, ön­ce­den söy­le­mi­yor­duk ama şim­di söy­lü­yo­ruz. Bi­zi ilk se­ne­miz­de zi­ya­ret eden­le­rin adı­nı tek tek yaz­dık. Ye­ni ar­ka­daş­lık lis­te­le­ri yap­tık. On­lar ha­yat­la­rı­mız­dan as­la si­lin­me­ye­cek. Bir ge­cede bir­lik­te ge­çir­di­ği­miz on­ca yı­lı­mı­zı si­len­ler de var, 5 yıl bo­yun­ca bu­ra­ya uğ­ra­ma­yıp son­ra hiç­bir şey ol­ma­mış gi­bi ge­len­ler… Çık­mı­yo­ruz o gö­rüş­le­re…

Niye on­ca za­man son­ra ge­li­yor­lar?
Bel­ki inan­ma­ya­cak­sın 17 Ara­lı­k'­tan son­ra gö­rü­şe ge­len­le­rin sa­yı­sı çok art­tı. Bir ge­ce­de ye­ni­den düş­tük akıl­la­rı­na ve bi­ze inan­ma­dık­la­rı­na piş­man ol­du­lar. Ka­nıt­la­rın gü­ve­nir­li­li­ğiy­le il­gi­li ka­rar­lar çı­kın­ca ara­yıp sor­ma­ya baş­la­dı­lar. Hiç­bir şey ol­ma­mış gi­bi ge­li­yor­lar ve “Geç­miş ol­su­n” di­yor­lar, san­ki ge­çer­miş gi­bi… Oy­sa geç­mez.

‘17 Aralık milat oldu…'

Biz böy­le ha­ra­ret­li ko­nu­şur­ken la­fa Bin­ba­şı Ke­ma­let­tin Ya­kar gi­ri­yor. Re­sim­le­ri­ni bi­li­yor­su­nuz, ha­ni şu is­yan tab­lo­la­rı­nı çiz­miş­ti, ko­nuş­ma­yı pek sev­me­se de bu de­fa o an­la­tı­yor.
17 Ara­lık mi­lat ol­du bi­zim için… 2 ay­dır ye­ni­den yar­gı­lan­ma­yı bek­li­yo­ruz. Yok olan ümit­le­ri­miz ye­ni­den ye­şer­di. Ne­re­de, ha­ni, ni­ye kim­se bir şey yap­mı­yor? Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ne­den ses çı­kar­mı­yor? Şu­ra­da ge­çir­di­ğim 3 yıl­dan da­ha çok do­ku­nu­yor 2 ay­dır bek­le­mek. Ha­ni bi­ze an­lat­ma, ko­nuş­ma fır­sa­tı ve­re­cek­ler­di?
Ar­tık iki cüm­le var duy­mak is­te­me­di­ği­miz… Bi­ri “Az kal­dı­” di­ğe­ri de “Za­man­la­ma ma­ni­da­r.” İki­si­ni de bi­zim için söy­lü­yor­lar ama bi­zim hiç­bir şey­den ha­be­ri­miz yok. Ağ­zı­mı­za bir par­mak bal çal­dı­lar bek­li­yo­ruz. Ola­cak iş mi? Biz hak­lı­lı­ğı­mız an­la­şıl­sın is­ti­yo­ruz. Al­lah aş­kı­na söy­le­yin ba­na, biz ne­den bu­ra­da­yız hâ­lâ?

‘Balyoz mühendisleriyiz'

O ara gözlerim Ali Türk­şe­n'­le eşi Se­vim Türk­şe­n'­e ta­kı­lı­yor. Sım­sı­kı tu­tu­yor­lar bir­bir­le­ri­nin el­le­ri­ni, Se­vim Türk­şen ba­şı­nı ko­ca­sı­nın om­zu­na da­ya­mış ka­ğıt bar­dak­lar­da çay içi­yor­lar. Le­vent Bek­taş da ar­ka­daş­la­rı­na dı­şa­rı­da­ki gün­le­ri­ni an­la­tı­yor.
Ko­lay de­ğil, da­ha alı­şa­ma­dım. Evi Si­liv­ri'ye ya­kın ol­sun di­ye Ha­dım­köy ta­ra­fı­na ta­şı­mış­tık. Şim­di şe­h­re ya­kın bir yere ge­çe­lim di­yo­ruz. 5 yı­lın so­nun­da ev ya­şan­tı­sı bi­raz zor ge­li­yor in­sa­na… Ol­sun alı­şı­lır.
Türk­şe­n'­in ak­lı­na son­ra­dan gel­miş ola­cak ki ye­ni bir ha­ber ve­ri­yor.
Biz ar­tık mü­hen­dis ol­duk.
Ne mü­hen­di­si, ne­re­den çık­tı bu?
Ben ma­ki­ne mü­hen­di­si ol­dum. Ke­mal en­düs­tri mühendisi… Bir do­lu in­san var böy­le… Denk­lik hak­kı­mız var­mış. Rüt­be­le­ri­mi­zi al­dı­lar ama mü­hen­dis ol­ma­mı­zı en­gel­le­ye­me­di­ler. Has­da­l­lı Bal­yoz mü­hen­dis­le­ri­yiz… Ha­yat ne ga­rip de­ğil mi?

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more