Sözcü Plus Giriş

Meclis’te akan kanı 100 kişi temizledi!

CHP milletvekilinin burnunun kırıldığı kanlı HSYK görüşmelerinin ardından mesaiyi temizlikçiler devraldı. Kan ve tekme izleri silindi

07:06 -
Meclis’te akan kanı 100 kişi temizledi!

Veli TOPRAK / SÖZCÜ

TBMM Ge­nel Ku­ru­lu, cu­ma gü­nü 20 sa­at 11 da­ki­ka sü­ren Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu (HSYK) me­sa­isi yap­tı. HSYK'­da ya­pı­la­cak de­ği­şik­lik­le­rin gö­rü­şül­dü­ğü sı­ra­da sık sık tan­si­yon yük­sel­di. Dü­zen­le­me­ye kar­şı çı­kan CHP'­li ve­kil­ler­le AK­P'­li­ler kav­ga­ya tu­tuş­tu. Tek­me ve yum­ruk­lar ha­va­da uçuş­tu, kan ak­tı. CHP Mil­let­ve­ki­li Ali İh­san Kök­tür­k'­ün bur­nu kı­rıl­dı.

Te­miz­lik me­sa­isi

Cu­mar­te­si sa­at 10:11'de ta­mam­la­nan Mec­lis ça­lış­ma­sın­dan son­ra me­sa­iyi te­miz­lik gö­rev­li­le­ri dev­ral­dı. Des­tek Hiz­met­le­ri Baş­kan­lı­ğı, 100 ki­şi­lik te­miz­lik eki­biy­le kanlı kavgaya sah­ne olan sa­lo­nu te­miz­le­di. İşçiler, kav­ga­nın ya­şan­dı­ğı alan­da mer­di­ven ve sı­ra­la­rdaki tek­me iz­le­ri­ni sil­di. Yer­ler­de­ki ku­ru kan iz­le­ri­ni de ova­rak çı­kar­dı. Ancak kavga anları milletin hafızasına kazındı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more