Reklamsız Sözcü

Medyada kim kimin yerine geçti

android-time 05:03
Medyada kim kimin yerine geçti

Ye­ni Meh­met Bar­las: Kıv­rak ka­le­mi ve da­ha da kıv­rak ka­rak­te­riy­le Yıl­dı­ray Oğur. Can­la baş­la sa­vun­du­ğu­nu red­det­me hı­zı Bar­la­s'­a bi­le baş dön­dü­rü­yor­dur. Eğer med­ya­da yük­se­lir ve pa­ra ka­za­nır­sa bel­ki bir vil­la ka­par, ge­ne­ral ağır­lar, ya­nak ok­şar.

Ye­ni Nu­ray Mert: Sert ka­le­mi ve mağ­du­run ya­nın­da dur­ma­sıy­la Ez­gi Ba­şa­ran. Ya­zı­la­rın­da Mer­t'­e kı­yas­la da­ha faz­la bil­gi ve ça­lış­ma var, sa­de­ce yo­rum ve ha­ma­set­ten iba­ret de­ğil. Bal­yoz da­va­sı­na ha­ki­mi­ye­ti, Kürt me­se­le­sin­de da­ğa sem­pa­ti­siy­le bi­li­ni­yor. Üs­te­lik o da Ni­şan­ta­şı'n­da otu­ru­yor.

Ye­ni Yaz­gü­lü Al­do­ğan: Dü­ze­nin ez­dik­le­ri­nin se­si ol­ma­yı mis­yon edi­nen Tuğ­çe Ta­ta­ri. Al­do­ğan al­dı­ğı Fran­sız eği­ti­mi­ni sno­biz­me dö­nüş­tür­me­miş­ti. Ta­ta­ri de gel­di­ği sos­ye­tik çev­re­yi umur­sa­ma­dan ga­ze­te­ci­lik ya­pı­yor. Al­do­ğa­n'­ın Öca­la­n'­la dağ­da yap­tı­ğı rö­por­taj ef­sa­ne­dir; Ta­ta­ri de Kan­di­l'­de ka­ra­yı­lan­la gö­rüş­tü. Ha­pis­ha­ne mek­tup­la­rı bir ara hep Al­do­ğa­n'­a gi­der­di, Ta­ta­ri de bü­tün da­va­la­rı ta­kip edi­yor.

Ye­ni Ru­hat Men­gi: Her­kes on­dan Tür­ki­ye'nin An­na Win­to­ur'­u ol­ma­sı­nı bek­ler­ken bam­baş­ka bir kul­va­ra ge­çiş ya­pan Me­lis Alp­han. Men­gi de ek­te mo­da ya­zar­lı­ğın­dan si­ya­se­te sıç­ra­mış, son yıl­lar­da da cid­di bir ta­kip­çi sa­hi­bi ol­muş­tu. Alp­ha­n'­da bu he­nüz yok ama iki­si de bil­di­ği­ni yaz­mak­ta ıs­rar eden, inat­çı ka­dın­lar. İki­si de ga­ze­te­ci­ler­le ev­li ama eş­le­ri­nin göl­ge­sin­de kal­ma­ya­cak ka­dar ba­ğım­sız. İki­si de gü­zel ve ha­va­lı.

Ye­ni Ser­dar Tur­gut: Ka­le­miy­le gül­dür­me­yi be­ce­re­bi­len Yi­ğit Ka­ra­ah­met. Her ne ka­dar Tur­gu­t'­tan beş bin ki­tap az ve bir dok­to­ra ek­sik ol­sa da iki­si­nin de uz­ma­nı ol­du­ğu bir ko­nu var: Pe­nis.

Ye­ni Can Atak­lı: Oran­tı­sız si­ya­si aşk­la­rın ada­mı Ko­ray Ça­lış­kan. Za­ma­nın­da Atak­lı na­sıl Tan­su Çil­le­r'­i kö­rü kö­rü­ne des­tek­le­diy­se, Ça­lış­kan da CHP'­ye ta­pı­yor. Ama ay­nı Atak­lı ne 28 Şu­ba­t'­a ne de AKP oto­ri­te­riz­mi­ne göz kırp­mış­tı. Ba­ka­lım Ça­lış­ka­n'­ın si­ci­li na­sıl ya­zı­la­cak.

Ye­ni Fa­tih Çe­kir­ge: Ra­ting si­hir­ba­zı Ha­kan Ay­gün. Çe­kir­ge na­sıl sı­fır­dan star di­ye bir ga­ze­te­yi mil­yon ti­raj­la­ra ta­şı­dıy­sa, Ay­gün de Halk TV'­yi en çok iz­le­nen ka­nal yap­tı. İki­si­nin de sır­tın­da ba­gaj var­dı. Bi­ri Uza­n'­a, di­ğe­ri CHP'­ye rağ­men yap­tı­lar. Çün­kü iki­si de ne­yin prim yap­tı­ğı­nı bi­li­yor, hal­kın di­li­ni ko­nu­şu­yor.

Ye­ni Se­dat Er­gin: Hür­ri­ye­t'­in Was­hing­ton tem­sil­ci­si Tol­ga Ta­nış. Ame­ri­ka'nın kod­la­rı­nı çöz­dü, sı­ra­da An­ka­ra­ ola­cak­tır. Ora­dan da İs­tan­bu­l'­a bir ga­ze­te­nin ba­şı­na ge­çe­ce­ği­ne emi­nim. Böy­le­ce ba­sı­nın ge­le­nek­sel li­ya­kat tu­ru­nu ta­mam­la­yan son ga­ze­te­ci ola­cak.

Ye­ni Cen­giz Gül­de­mir: Tek çan­tay­la TV ku­ra­bi­len ama ben­zin de­po­su­nun üs­tü­ne sak­la­nıp Ku­zey Ira­k'­a da sa­va­şa gi­de­bi­len Ser­dar Aki­nan. Bir ya­nıy­la Ufuk Gül­de­mir gi­bi yıl­dız ya­rat­ma, TV kur­ma de­ha­sı. Üs­te­lik ka­fa­sı bo­zul­du­ğun­da da ka­pı­yı vu­rup çık­ma­yı bi­li­yor. Bir yan­dan da Cen­giz Çan­dar gi­bi Or­ta­do­ğu'yu gez­sin, sa­vaş alan­la­rın­dan bil­dir­sin. Tam bir kır­ma.
Ye­ni Za­fer Mut­lu: Sa­de­ce yö­ne­ti­ci­lik yap­sa da­ha ba­şa­rı­lı ola­cak Akif Be­ki. İki­si de den­ge bi­li­yor, iki­si de ik­ti­da­rın han­gi düğ­me­le­ri­ne ba­sı­la­ca­ğı­nı bi­li­yor, iki­si de med­ya­nın An­ka­ra ve iş dün­ya­sıy­la na­sıl köp­rü kur­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bi­li­yor. Be­ki, bu dö­ne­min ürü­nü de­ğil ya­kın za­ma­nın CE­O'­su ola­cak­tır med­ya­da.

Ye­ni Ya­vuz Do­nat: “Ba­ba­” dev­ri­nin de­ğil “Be­ye­fen­di­” dö­ne­mi­nin ga­ze­te­ci­si Me­te­han De­mir. Ken­di­si­ne bir ge­zi­de ha­ber at­la­tan ga­ze­te­ci­ye “Be­ye­fen­di çok bo­zul­du­” di­ye me­saj bi­le at­mış­tı. Do­nat ne ya­zık ki De­mi­rel son­ra­sı ken­di­si­ni Ana­do­lu'ya vur­muş­tu. De­mi­r'­in ise Be­ye­fen­di aş­kı ve ma­ce­ra­sı Be­ye­fen­di bi­le git­me­den bit­ti.
(Haf­ta­ya: Ye­ni Naz­lı Ilı­cak, Fik­ret Bi­la,
Ha­san Ce­mal, Elif Şa­fak, Uğur Mum­cu,
Emin Çö­la­şan…)

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 05:0409.02.2014
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more