Melih Gökçek, kulağından yakalandığı için bağırıyor!

“Ankara’daki kirli su” kavgasında haklı çıkan Aylin Nazlıaka:

Melih Gökçek, kulağından yakalandığı için bağırıyor!

CHP'li vekil, Sağlık Bakanlığı'nın “Suda arsenik var” uyarısı için İçişleri Bakanı Ala'ya seslendi: Gökçek'i soruştur. Yoksa suça ortak olursun…

An­ka­ra'da su tar­tış­ma­sı bü­yü­yor. Baş­ken­tin su­yun­dan is­hal olan CHP Ankara Milletvekili Ay­lin Naz­lı­aka, dün Mec­li­s'­te ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Naz­lı­aka, ön­ce­ki gün SÖZ­CÜ'de yer alan, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı Tür­ki­ye Halk Sağ­lı­ğı Ku­ru­mu'nun ‘şe­be­ke su­yu­nun in­sa­ni tü­ke­tim için uy­gun ol­ma­dı­ğı' yö­nün­de­ki bel­ge­yi an­lat­tı.

Ankara'nın suyuna bakanlık el koyduAnkara'nın suyuna bakanlık el koydu

‘Bu işin peşini bırakmam'

Naz­lı­aka, 19 Ey­lü­l'­de An­ka­ra Va­li­li­ği'ne gön­de­ri­len ya­zı­da, Te­mel Sağ­lık İs­ta­tis­tik­le­ri Mo­dü­lü'n­den alı­nan ve­ri­le­re gö­re, su­dan kay­nak­la­nan is­hal ve ka­rın ağ­rı­sı va­ka­la­rın­da or­ta­la­ma­nın çok üze­rin­de ar­tış ol­du­ğu­nun be­lir­til­di­ği­ni ak­tar­dı. An­ka­ra Be­le­di­ye­si'nin de­fa­lar­ca uya­rıl­ma­sı­na rağ­men iyi­leş­tir­me ol­ma­dı­ğı­na dik­kat çe­kil­di­ği­ni an­la­tan Naz­lı­aka, Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı AK­P'­li Me­lih Gök­çe­k'­e yük­len­di. Gök­çe­k'­in ken­di­si­ni ide­olo­jik ol­mak­la suç­la­dı­ğı­nı be­lir­ten CHP'li vekil, “Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı da mı ide­olo­jik? Bu­gün An­ka­ra­lı­la­ra ‘kim ya­lan ko­nu­şu­yor?' di­ye sor­sa­nız; ko­ro ha­lin­de ‘Gök­çe­k' di­ye ya­nıt ve­rir­le­r” de­di. Bir Ro­ma ata­sö­zü­nün ‘Kurt ku­lak­la­rın­dan ya­ka­la­nı­r' de­di­ği­ni ak­ta­ran Naz­lı­aka, “Me­lih Gök­çek ku­lak­la­rın­dan ya­ka­lan­dı­ğı için bu ka­dar çok ba­ğı­rı­yor, şov ya­pı­yor. Gök­çek, An­ka­ra­lı­la­ra ay­lar­dır kul­lan­dırt­tı­ğı su­yun he­sa­bı­nı ve­re­ne ka­dar ben bu işin pe­şi­ni bı­rak­ma­ya­ca­ğı­m” de­di. Na­zı­la­ka, iki ba­ka­na çağ­rı­da bu­lu­na­rak şun­la­rı söy­le­di:

Su kavgasında 2. raundSu kavgasında 2. raund

Halkın aklını karıştırıyor

“Or­man ve Su İş­le­ri Ba­ka­nı Vey­sel Eroğ­lu'na yaz­dır­dı­ğı ra­po­run ar­ka­sın­da dur­ma­ya, İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala'yı An­ka­ra­lı­la­ra ar­se­nik­li su içi­ren, in­sa­na say­gı­sı ol­ma­yan, hu­kuk ta­nı­maz Me­lih Gök­çek hak­kın­da so­ruş­tur­ma aç­ma­ya da­vet edi­yo­rum. La­bo­ra­tu­var so­nuç­la­rı­nı de­ğiş­ti­ren, yap­tı­ğı saç­ma de­ney­ler­le An­ka­ra­lı­la­rın ak­lı­nı ka­rış­tır­ma­ya ça­lı­şan Gök­çek, hak­kın­da so­ruş­tur­ma aç­maz­sa­nız bu su­ça or­tak ola­cak­sı­nız.”

SÖZ­CÜ'nün gün­de­me ge­tir­di­ği o bel­ge

CHP'­li Ay­lin Naz­lı­aka, Mec­li­s'­te ba­sın top­lan­tı­sı dü­zen­le­di. Naz­lı­aka, SÖZ­CÜ'nün gün­de­me ge­tir­di­ği, bel­ge­yi gös­ter­di.