‘O saraya tur düzenleyeceğiz’

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yaptırdığı devasa saray için sert çıktı... İşte iddialı açıklamaları...

‘O saraya tur düzenleyeceğiz’

Saygı ÖZTÜRK / SÖZCÜ

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1.4 milyar liralık sarayını ‘şatafatın sembolü' ilan etti. Yapımı sırasında binlerce ağaç kesildiğine dikkat çekti. “Turlar düzenleyip devletin nasıl soyulduğunu halka göstereceğiz. Sürekli gündemde tutacağız” dedi.

CHP li­de­ri Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, An­ka­ra'da SÖZ­CÜ ya­zar­la­rıy­la bu­lu­şup, so­ru­la­rı­nı iç­ten­lik­le ya­nıt­la­dı. Hü­kü­me­ti sert dil­le eleş­tir­di. CHP'­nin ge­nel se­çim ha­zır­lı­ğın­dan par­ti içi tar­tış­ma­la­ra ka­dar çö­züm bul­ma­ya ça­lış­tı­ğı so­run­la­rı de­ğer­len­dir­di. Şu me­saj­la­rı ver­di:

AS­LA­ U­MUT­SU­Z ­DE­Ğİ­LİM

CHP ola­rak ça­lı­şı­yo­ruz. Ne­re­de olay var­sa CHP ora­ya ge­nel baş­kan yar­dım­cı­la­rı­nı, mil­let­ve­kil­le­ri­ni gön­de­ri­yor. Hal­kı­mız nar­koz ye­miş gi­bi. Hal­kın mut­la­ka de­ği­şi­me ih­ti­ya­cı var. İk­ti­dar­dan şi­ka­yet­çi ama gi­dip oyu­nu AK­P'­ye ve­ri­yor. Ama as­la umut­suz de­ği­lim. Bi­zim ta­ba­nı­mız ha­ya­tı sor­gu­lu­yor. ‘Bu ka­dar hır­sız­lık ya­pa­nı bu mil­let na­sıl se­çi­yo­r' di­ye şa­şı­rı­yor. On­la­rın da ak­lı bu du­ru­mu al­mı­yor. Top­lu­mu uya­ra­ca­ğız, sa­bır­la bek­le­ye­ce­ğiz. Va­tan­da­şı­mız gö­re­vi­ni ye­ri­ne ge­ti­ri­yor. Cum­hur­baş­kan­lı­ğı se­çi­min­de gör­düm, in­san­lar oy kul­la­na­bil­mek için yol­la­ra dö­kül­müş­tü. Kay­dı­nı al­dır­mak için Bod­rum sı­ca­ğın­da PTT'­de 8 sa­at bek­le­yen va­tan­daş­la­rı­mız ol­du­ğu­nu bi­li­yo­rum. Emek­li­le­rin yüz­de 35'in­den oy alı­yo­ruz. İş­çi­den oy ala­mı­yo­ruz. On­la­ra, ‘Hır­sız­lık yol­suz­luk yap­mı­yo­ruz ama bi­ze oy ver­mi­yor, ter­si­ni ya­pa­na ve­ri­yor­su­nu­z' di­ye ya­kın­dım.

Sa­ray gün­dem­de ka­la­cak

Ata­türk Or­man Çift­li­ği'n­de bin­ler­ce ağaç ke­si­le­rek ya­pı­lan Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Sa­ra­y'­ı, lüks ve şa­ta­fa­tın sem­bo­lü ol­du. Açık­la­na­nın kat kat faz­la­sı har­ca­ma ya­pıl­dı. Mer­mer­le­ri Hin­dis­ta­n'­dan ge­ti­ril­di. Sa­ra­yın et­ra­fı yük­sek du­var ve bah­çe de­mir­leriy­le kap­lı. Ki­lo­met­re­ler­ce de­mir dö­şen­miş. Çift­li­ğe tur­lar dü­zen­le­yip dev­le­tin na­sıl so­yul­du­ğu­nu, Ata­türk Or­man Çift­li­ği'nin na­sıl ta­lan edil­di­ği­ni de gös­ter­mek is­ti­yo­ruz. Ak Sa­ray her za­man gün­de­mi­miz­de ola­cak.

Adı Ek­me­led­din ol­ma­say­dı

Biz, top­lum ola­rak ön­yar­gı­lar­la in­san­la­rı ta­nı­yo­ruz. Cum­hur­baş­ka­nı ada­yı­mız Ek­me­led­din İh­sa­noğ­lu'nun adı ‘Ek­me­led­di­n' ol­ma­sa, bu ka­dar tep­ki çek­mez­di. ‘İs­lam Kal­kın­ma Teş­ki­la­tı Ge­nel Sek­re­ter­li­ği' yap­tı­ğı­na gö­re şe­ri­at­çı ol­du­ğu gün­de­me ge­ti­ril­di. Hiç il­gi­si yok. En az iki ayı­mız bu ada­mın şe­ri­at­çı ol­ma­dı­ğı­nı an­lat­mak için geç­ti. Bu ara­da, özel­lik­le iki araş­tır­ma şir­ke­ti­nin, di­ğer aday Er­do­ğa­n'­ın oy ora­nı­nı yüz­de 58 ola­rak gös­ter­me­si çok an­lam­lıy­dı. Bun­lar seç­men üze­rin­de çok et­ki­li ol­du. Eğer, yüz­de 1 oy da­ha faz­la al­mış ol­say­dı, se­çim ikin­ci tu­ra ka­la­cak­tı. Genç­ler, gi­dip o se­çim­de De­mir­ta­ş'­a oy ver­di. Ka­za­nı­la­bi­le­cek se­çim, kay­be­dil­di.

2.5 mil­yon ai­le­ye yar­dım ediliyor

Hü­kü­me­tin yap­tık­la­rı­nı an­la­tır­ken, va­tan­da­şa hır­sız­lık ya­pıl­dı­ğı­nı an­la­tı­yo­ruz. Bi­ze, ‘di­ğer­le­ri de ça­lı­yor­du' de­ni­li­yor. Ya­ni hır­sız­lık nor­mal bir du­rum gi­bi gö­rü­lü­yor. Sos­yal yar­dım alan ai­le sa­yı­sı azal­ma­sı ge­re­kir­ken, biz­de ter­si olu­yor ve yar­dım alan­la­rın sa­yı­sı da ar­tı­yor. Yak­la­şık 2.5 mil­yon ai­le­ye sos­yal yar­dım ya­pı­lı­yor. Geç­miş­te biz bu ko­nu­da ha­ta yap­tık. Hü­kü­me­ti, va­tan­da­şa kö­mür, ma­kar­na, bul­gur ve­ri­yor di­ye eleş­tir­dik. Hü­kü­met yet­ki­li­le­ri de ra­hat­ça ‘e­vet ve­ri­yo­ru­z' de­di­ler ve va­tan­da­şa da ‘CHP ge­lir­se si­zin al­dı­ğı­nız yar­dım­la­rı da ke­se­ce­k' pro­pa­gan­da­sı ya­pa­rak kor­kut­tu­lar. Biz, va­tan­da­şın al­dı­ğı yar­dı­mı kes­me­ye­cek, da­ha da ar­tı­ra­ca­ğız. Kart ve­rip bu­na her ay yük­le­me ya­pıp va­tan­da­şın ih­ti­ya­cı olan­la­rı al­ma­sı­nı sağ­la­ya­ca­ğız.

Vu­ru­cu gü­cü­müz ka­dın­lar

Ka­dın­lar top­lu­mun en du­yar­lı ke­si­mi­dir. 2015 se­çi­min­de ka­dın­la­rı­mı­zın da­ha et­ki­li ol­ma­sı­nı is­ti­yo­ruz. Üç il dı­şın­da tüm il­ler­de ka­dın kol­la­rı­mız var. Ar­ka­daş­la­rı­mız eği­ti­me alı­nı­yor, ne­re­de na­sıl dav­ran­ma­sı, ko­nuş­ma­sı da­hil her ko­nu­da eği­ti­li­yor. Ya­pı­lan araş­tır­ma­lar­da ka­dın­la­rın ev­le­re git­me­siy­le seç­menin yüz­de 25'i et­ki­le­ni­yor. Da­ğı­tı­lan bin bil­di­ri­den an­cak bir ki­şi et­ki­le­ni­yor. Ya­ni, ka­dı­nın eve gir­di­ği yer­de ba­şa­rı şan­sı yüz­de 25 olu­yor. Ge­le­cek se­çim­de vu­ru­cu gü­cü­müz ka­dın­lar ola­cak. Baş­ka çı­kar yol yok. Bü­tün ka­dın­la­ra çağ­rım, se­çim­ler­de sa­ha­da ça­lış­ma­la­rı­dır.

Ka­dın­la­rı­mı­zı ar­tık par­ti mi­li­ta­nı ola­rak gör­mek is­ti­yo­ruz. CHP'­li be­le­di­ye­ler­den kreş­ler aç­ma­la­rı­nı, an­ne­le­rin sos­yal ha­yat­ta­ki yer­le­ri­ni ar­tır­ma­la­rı­nı bek­li­yo­ruz. Mi­ting­le­ri­mi­zi ba­şa­rı­lı bir bi­çim­de ger­çek­leş­tir­mek için çok yön­lü ça­lış­ma­lar de­vam edi­yor. CHP'­nin se­çi­mi çok az bir oy­la ka­çır­dı­ğı yer­ler­de da­ha et­ki­li ça­lış­ma­lar ya­pa­ca­ğız.

NEREDE O ESKİ İŞÇİ SENDİKALARI?

Se­çim­ler­de ‘ben se­nin hak­kı­nı sa­vu­nu­yo­ru­m' di­ye­ne de­ğil, hak­la­rı­nı elin­den ala­na oy ve­ril­di­ği­ne ta­nık olu­yor­su­nuz. Bu­nun mut­la­ka kı­rıl­ma­sı la­zım. Ne­re­de o es­ki iş­çi sen­di­ka­la­rı? Bir önem­li ku­ru­lu­şun baş­ka­nı ka­tıl­dı­ğı­mız bir top­lan­tı­da, ‘Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu, lüt­fen sert ko­nu­şun. O za­man bi­zim içi­miz­de­ki­le­ri de söy­le­miş olu­yor­su­nuz. Biz, hü­kü­met­ten çe­ki­ni­yo­ru­z' di­yor. İş­te ül­ke bu ha­le ge­ti­ril­miş. İn­san­lar gırt­la­ğı­na ka­dar borç için­de. AKP dı­şın­da­ki­le­re oy ve­ril­me­si ha­lin­de is­tik­ra­rın bo­zu­la­ca­ğı­nı, fa­iz­le­rin ar­ta­ca­ğı­nı, borç­la­rın için­den çı­kı­la­ma­ya­ca­ğı­nı an­la­tı­yor­lar. AKP ta­ra­fın­dan halk tes­lim alın­mış.

Her­ke­se iş bu­la­ca­ğız

İş­siz­lik, ül­ke­mi­zin bir nu­ma­ra­lı so­ru­nu. Şu an­da 3 mil­yo­nun üze­rin­de va­tan­da­şı­mız iş­siz. CHP ik­ti­da­rın­da her­ke­se iş sö­zü ve­ri­yo­rum. Bu­nu, sa­mi­mi ola­rak ger­çek­leş­ti­re­ce­ği­miz­den kim­se­nin kuş­ku­su ol­ma­sın. For­mül­le­ri­ni de bi­li­yo­ruz. Ye­ter ki bi­ze gü­ve­nil­sin. Bu ül­ke­de iş­siz­li­ğin bi­te­bi­le­ce­ği­ni her­ke­se gös­te­re­ce­ğiz.

Be­ka­roğ­lu iyi bir sol­cu

Meh­met Be­ka­roğ­lu'nu par­ti yö­ne­ti­mi­ne al­ma­mız eleş­ti­ri­li­yor. Na­maz kı­lı­yor di­ye in­san­la­ra kar­şı ön­yar­gı­lı ol­ma­mak ge­re­kir. Be­ka­roğ­lu iyi bir sol­cu. La­ik­lik, de­mok­ra­si ko­nu­sun­da da son de­re­ce du­yar­lı. Ken­di­si­ni ye­rel se­çim­ler­de Üm­ra­ni­ye Be­le­di­ye Baş­ka­nı aday­lı­ğı­na da dü­şün­müş­tüm ama ol­ma­dı. Be­ka­roğ­lu, da­vet edil­di­ği yer­le­re gi­dip ken­di­siy­le il­gi­li so­ru­la­rı ce­vap­lan­dı­rı­yor. Ata­tür­k'­e ‘ke­fe­re' de­di­ği­ne iliş­kin söz­le­ri ol­du­ğu­na da­ir id­di­alar da doğ­ru de­ğil.

‘CHP'YE İNANCI OLMAYAN GİTSİN’

CHP'de bazı şeyleri değiştirmek kolay olmuyor. 3 yıl mücadele sonunda internet üzerinden partiye üyeliği getirdim. 8 bin 400 kişi internet üzerinden partimize üye oldu. Niçin istenmiyor, il ya da ilçe başkanı kendisine yakın olmayanın partide olmasını ya da kendilerinden daha eğitimli, birikimli birilerinin gelmesini istemiyor. Hep parti içi iktidara odaklanılmış. Şimdi, 9 bölgede parti yöneticileriyle toplantılara başlıyoruz. Örgüte şunu söylüyorum: Partimiz iktidar olamayacak düşüncesinde olanlar ayrılsın. Onların yerine iktidar olacağımıza inanan ve buna odaklananlar getirilsin.

‘CHP'Lİ GENÇLER EYLEMİ BİLMİYOR’

CHP Gençlik kollarını kurduk ama şunu gördüm bizim gençlerimiz eylem yapmayı bile bilmiyor. Parti Meclisi'nde, gençlik kotasından gelen arkadaşlarımız var. Konuşurken çekiniyor. Böyle gençlik olmaz. Gençler partiyi silkelemeli. Avrupa'ya giden gençlerimiz orada çatır çatır konuşuyor, ama parti içinde konuşmaya çekiniyor. Biz böyle gençlik istemiyoruz. Milletvekilini bile dinlemesinler. Gençlerimize sosyal demokrasiyi öğretmek istiyoruz. Bunun için internet üzerinden sözlük de yayınlayacağız, CHP'nin hangi konuda ne düşündüğünü de kısa kısa açıklayacağız. Sanatçıların desteğine de ihtiyacımız var. Onlar da sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Partimizin seçim sloganları, miting müzikleri konusunda da bize destek olmalarını bekliyoruz.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...