Rabbim verdikçe veriyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy İskelesi’ndeki kafeyi tüm gelirini öğrencilere aktaran vakıftan alıp TÜRGEV’e verdi.

Rabbim verdikçe veriyor

Ka­mu ku­rum­la­rı­nın, Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n'­ın oğ­lu Bi­lal Er­do­ğa­n'­ın yö­ne­ti­min­de ol­du­ğu Tür­ki­ye Genç­lik ve Eği­ti­me Hiz­met Vak­fı'na (TÜR­GEV) kı­yak­la­rı­nın so­nu gel­mi­yor.

‘Benim değil' dediği villalarda tatil yaptı‘Benim değil' dediği villalarda tatil yaptı

Zabıtalar boşalttı
17-25 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­la­rı sü­re­cin­de gün­dem­den düş­me­yen TÜR­GE­V'­e son kı­ya­ğı İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si (İBB) yap­tı. Ay­dın­lık ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re; mül­ki­ye­ti İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'ne ait Ka­dı­kö­y'­de­ki Be­şik­taş İs­ke­le­si'nin üst ka­tın­da­ki De­niz Yıl­dı­zı ka­fe­ter­ya­sı, İBB za­bı­ta­la­rın­ca po­lis eş­li­ğin­de bo­şal­tıl­dı.

Bilal müteahhit oldu, inşaat işine giriyorBilal müteahhit oldu, inşaat işine giriyor

Ka­fe­ter­ya­yı İs­tan­bul Tek­nik Üni­ver­si­te­si De­niz­ci­lik Fa­kül­te­si Me­zun­la­rı Sos­yal Yar­dım Vak­fı (DE­FAV) iş­le­ti­yor­du. DE­FAV, De­niz­ci­lik Fa­kül­te­si'n­de oku­yan öğ­ren­ci­le­re burs, me­zun­la­rın­dan muh­taç olan­lar ile eş ve ço­cuk­la­rı­na maddi destek sağlıyor.

Ali Ağaoğlu'ndan küfürlü TÜRGEV savunması!Ali Ağaoğlu’ndan küfürlü TÜRGEV savunması!