Servislerde harem-selamlık dönemi

Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Osman Nuri Gülay, “Kızlar servislerde arkaya oturmalı. Öne erkekler oturacak” dedi.

Servislerde harem-selamlık dönemi

Erkekler önde kızlar arkada!

AN­TAL­YA'da Ser­vis­çi­ler Oda­sı top­lan­tı­sın­da ko­nu­şan İl Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü Os­man Nu­ri Gü­lay, il­ginç bir çı­kış yap­tı. An­tal­ya Kör­fez ga­ze­te­si­nin ha­be­ri­ne gö­re, Gü­lay ko­nuş­ma­sın­da, “Kız öğ­ren­ci­ler ser­vi­slerin ön kol­tu­ğu­na de­ğil ar­ka kol­tu­ğu­na bi­ne­cek. Ön koltuğa otu­ranlar mut­la­ka er­kek öğrenciler ola­ca­k” de­di.

ÇALACAK MÜ­ZİĞİ DE BİZ SE­ÇE­CE­ĞİZ

GÜ­LAY, bu­nun ge­rek­çe­si­ni ise can gü­ven­li­ği ola­rak açık­la­dı. Mil­li Eği­tim Mü­dü­rü, ser­vis­ler­de din­le­ne­cek mü­zik­le­re de ken­di­le­ri­nin ka­rar ve­re­cek­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Si­ze pa­ra ödü­yo­ruz, hiz­met alı­yo­ruz. O hal­de söy­le­di­ği­miz ku­ral­la­ra gö­re ço­cuk­lar ye­ri­ne ula­şa­ca­k” ifa­de­si­ni kul­lan­dı.

Okul servislerinde kız ve erkek öğrenciler genellikle karışık olarak yolculuk ediyor. Servislerde bugüne kadar herhangi bir sorun yaşanmadı.

Gü­lay, şo­för­le­re “Ço­cuk­lar­la sakın si­ya­set ko­nuş­ma­yı­n” uya­rı­sı yap­tı.

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...