Sözcü’ye konuşan müdüre, savcıdan Apo sorusu!

Apo’nun serbest kalacağı bilgisini neden açıkladın?

Sözcü’ye konuşan müdüre, savcıdan Apo sorusu!

Asuman ARANCA-Sözcü

Emniyet istihbarat Dairesi eski Başkanı Ömer Altıparmak, Saygı Öztürk’e verdiği röporajda “Apo’yu bırakacaklar” demişti. Savcılık harekete geçti.

Emniyet İstihbarat Dairesi eski Başka­nı Ömer Al­tı­par­mak, 27- 28 Ey­lü­l'­de SÖZ­CÜ'ye ver­di­ği rö­por­taj ne­de­niy­le, İçiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı'nın şi­ka­ye­ti üze­ri­ne açı­lan so­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da An­ka­ra Sav­cı­lı­ğı ta­ra­fın­dan ifa­de­ye ça­ğı­rıl­dı. Al­tı­par­ma­k'­a, Ba­kan­lı­ğın suç du­yu­ru­sun­da yer ve­ri­len ve rö­por­taj­da söy­le­di­ği “Te­rö­rist­ba­şı Öca­la­n'­ın ser­best bı­ra­kıl­ma­sı, özerk yö­ne­tim ve bu ko­nu­lar­da hü­kü­met­çe ya­sal dü­zen­le­me­ler ya­pıl­ma­sı­na­” iliş­kin ifa­de­le­ri anım­sa­tı­la­rak, “Bu bil­gi­ler dev­let sır­rıy­dı, ne­den açık­la­dın?” di­ye so­rul­du. Böy­le­ce, Apo'nun ser­best bı­ra­kı­la­ca­ğı da te­yit edildi.

‘Şah­si gö­rüş­le­ri­m'

Da­vet üze­ri­ne ön­ce­ki gün An­ka­ra Ad­li­ye­si'ne giden Al­tı­par­mak, Sav­cı­ Ha­kan Yük­se­l'­e ifa­de ver­di. İfa­de­sin­de, 20 Ağus­tos'ta emek­li ol­du­ğu­nu söy­le­yen Al­tı­par­mak, “Rö­por­taj ver­di­ğim doğ­ru­dur. Bu hu­sus­lar, be­nim gö­rev se­be­biy­le doğ­ru­dan edin­di­ğim bil­gi­ler de­ğil sa­de­ce ba­sın­dan da bir­çok ki­şi­nin ko­nuş­tu­ğu ko­nu­la­rdaki gö­rüş­le­rim­di­” de­di.

SÖZCÜ'ye röportaj verdi, ifadeye çağrıldıSÖZCÜ’ye röportaj verdi, ifadeye çağrıldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...