Sözcü Plus Giriş

Sultan Vahdettin halkı mahvettin!

Tayyip’in keyfi için vatandaşların evi yıkılıyor...

00:31 -
Sultan Vahdettin halkı mahvettin!

Erdoğan için hazırlanan Vahdettin Köşkü'nün yanındaki evlerde oturanların hayatı altüst oldu, dünyaları karardı.

Bir  zamanlar Padişah Vah­det­ti­n'­in otur­du­ğu İs­tan­bul Çen­gel­kö­y'­de­ki köşk, Er­do­ğan için baş­tan aşa­ğı ye­ni­le­ni­yor. Hiç­bir mas­raf­tan ka­çı­nıl­ma­dı. Er­do­ğa­n'­ın ra­hat­sız ol­ma­ma­sı için çev­re­de­ki tüm ev­ler yı­kı­la­cak. Yı­kım teb­li­ga­tı­nı alan va­tan­daş­lar pe­ri­şan.

Doğup bü­yü­dük­le­ri ev­le­ri el­le­rin­den gi­de­cek olan semt sa­kin­le­ri, yıkım kararına şu sözlerle tepki gösterdi: “Vah­det­tin Köş­kü, ha­ya­tı­mı­zı mah­vet­ti. Bi­ze, ‘Çe­kin gi­din bu­ra­da­n' di­yor­lar, ne­re­ye gi­de­lim? Çö­züm de gös­ter­mi­yor­lar. Bu­ra­dan çık­ma­ya­ca­ğı­z.

   İs­tan­bu­l'­un en gü­zel ye­rin­de, man­za­ra­sı sü­per!

Bo­ğa­z'­a ha­kim ko­num­da­ki Vah­det­tin Köş­kü, 30 bin met­re­ka­re­lik bir alan için­de bu­lu­nu­yor. Köş­kün ya­nı­na, 4 ta­ne de ko­nukevi ya­pıl­dı. Ata­tür­k'­ün son ne­fe­si­ni ver­di­ği Dol­ma­bah­çe Sa­ra­yı'n­da da çalışma ofi­si bu­lu­nan Er­do­ğan, ya­kın­da bu köş­ke ta­şı­na­cak.

Gü­ven­lik ka­me­ra­la­rı ta­kıl­dı

Er­do­ğa­n'­ın gü­ven­li­ği için, köş­kün gi­riş çı­kış­la­rı­na ve bah­çe du­var­la­rı­nın et­ra­fı­na çok sayıda MO­BE­SE ka­me­rası konuldu.

   Yol­la­rı ya­pıl­dı, çim­ler ekil­di

Köş­kün önün­de­ki ve bah­çe için­de­ki yol­lar taş­lar­la dö­şen­di. Bah­çe çim­len­di­ril­di. Ye­ni ağaç­lar di­kil­di. Ça­lış­ma­lar bit­mek üze­re.

   Bu mü­ba­rek gün­de ne­re­ye gi­de­lim?

Vah­det­tin Köş­kü'nün ya­nın­da­ki 13 eve yı­kım ka­ra­rı git­ti. Teb­li­ga­tı alan­lar “Ra­ma­za­n­da bi­zi so­ka­ğa atı­yor­la­r” di­ye fer­yat etti.

Başbakan'ın keyfi için vatandaşın evi yıkılıyor

İstanbul Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nün yakınlarında bulunan 13 haneye
yıkım kararı çıktı. Mahalleli, “Ramazanda evsiz ne yapacağız” diye isyan etti.

Son Os­man­lı Pa­di­şa­hı Vah­det­ti­n'­in tah­ta geç­me­den ön­ce ya­şa­dı­ğı Çen­gel­kö­y'­de­ki Vah­det­tin Köş­kü'n­de ça­lış­ma­lar ta­mam­lan­dı. Yı­kı­la­rak ye­ni­den ya­pı­lan köşk, id­di­ala­ra gö­re Baş­ba­kan­lık Ça­lış­ma Ofi­si ola­rak kul­la­nı­la­cak. Ve ge­li­nen son aşa­ma­da, ta­ri­hi Vah­det­tin Köş­kü'nün ya­kı­nın­da­ki 13 ev için İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si En­cü­me­ni'n­ce alı­nan yı­kım ka­ra­rı, ai­le­le­ri te­dir­gin et­ti. Ba­zı ev sa­hip­le­ri ev­le­ri­ni yık­tır­ma­mak için hu­ku­ki yol­la­ra baş­vur­du, yar­dım için Tür­ki­ye Mi­mar Mü­hen­dis Oda­la­rı Bir­li­ği'nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu çe­şit­li si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı­na sı­kın­tı­la­rı­nı an­lat­tı­lar.

MO­BE­SE'ler ta­kıl­dı
Çen­gel­kö­y'­de­ki ta­ri­hi Vah­det­tin Köş­kü'nün bah­çe­si­ne çim­ler se­ril­di, gi­rişe gü­ven­lik amaç­lı ola­rak MO­BE­SE ka­me­ra­la­rı ta­kıl­dı, bah­çe için­de yol­la­ra taş­lar dö­şe­ni­yor. Köş­kün alt ta­rafında ka­lan Ha­san Pa­şa Set­ti So­ka­k'­ta­ki, yı­kı­la­ca­ğı id­di­a edi­len 13 ev­de otu­ran­la­rın hu­zur­suz­lu­ğu ise sü­rü­yor.

‘60 yıl­dır bu­ra­da­yı­z'
Ev sa­hip­le­rin­den Hü­se­yin Ka­mil Öz­de­mir, “60 yıl­dır bu­ra­da­yız. Baş­ba­ka­n'­a ko­nut ya­pıl­dık­tan son­ra bu man­za­ray­la kar­şı­laş­tık. Bir his­se sa­hi­bi
‘a­ra­zi­me gi­re­me­di­m' di­ye di­lek­çe ver­miş. Bo­ğa­zi­çi İmar Mü­dür­lü­ğü ad­li­ye mi, Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü mü?“ de­di.
Bir baş­ka ev sa­hi­bi Mu­ham­met Sa­rı­ha­san ise “Köş­kün bi­na­sı ne za­man ya­pıl­dı. Teb­li­gat­lar bi­ze gel­di. O za­ma­na ka­dar hiç­bir şey yok­tu. Ge­rek­çe ola­rak ki­mi­si­ne ‘ye­şil­len­di­ri­-
l­ece­k', ki­mi­si­ne ‘ka­mu­laş­tı­rı­la­ca­k' ki­mi­si­ne de ‘his­se sa­hip­le­rin­den şi­ka­yet va­r' de­nil­di. Her ka­fa­dan bir ses çık­tı. Asıl ge­rek­çe Baş­ba­ka­n'­ın ko­nut
in­şa­atı­” şek­lin­de ko­nuş­tu.

Ya­rın son gün
Ev sa­hip­le­rin­den Mu­ham­met Sa­rı­ha­sa­n'­a gön­de­ri­len ve 17 Tem­muz'a ka­dar yık­tır­ma­sı­nı ya da be­le­di­ye ta­ra­fın­dan tah­li­ye ve yı­kım iş­le­mi ya­pı­la­ca­ğı­nı be­lir­ten 7 Tem­muz 2014 ta­rih­li teb­li­gat­ta da şöy­le ya­zı­yor: “En­cü­men Ka­ra­rı doğ­rul­tu­sun­da ya­pı­la­rın ta­ma­mı­nın yık­tı­rıl­ma­sı­na ka­rar ve­ril­miş­tir.” Cen­giz ÇO­BAN (DHA)

Son güncelleme: android-time 00:32 16.07.2014
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more