Reklamsız Sözcü

Tayyip’in dokunduğu işadamları uçuyor

İşte onlardan biri de 25 Aralık Yolsuzluk Operasyonu’nun gözaltı listesinde adı geçen ve Erdoğan’ın aile dostu olan Cemal Kalyoncu....

01:24 -
Tayyip’in dokunduğu işadamları uçuyor

Erdoğan'ın nikah şahidi olacak kadar yakın olduğu Kalyoncu Ailesi AKP'yle birlikte servetine servet kattı. Cemal Kalyoncu, 25 Aralık operasyonunda gözaltı listesindeydi.

Başbakan Er­do­ğan ön­ce­ki ge­ce, işa­da­mı Or­han Ce­mal Kal­yon­cu'nun oğ­lu­nun ni­kah şa­hit­li­ği­ni yap­tı. Pe­ki, kim bu Kal­yon­cu? İs­mi, ik­ti­dar ta­ra­fın­dan üstü örtülmek istenen ikin­ci rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da ge­çi­yor. Hat­ta, “Gö­zal­tı­na alı­na­cak işa­dam­la­rı” lis­te­sin­de yer al­dı­ğı söy­le­ni­yor­du.

İş­le­ri açıl­dık­ça açıl­dı!

Kalyoncu'nun, Sa­bah-at­v'­nin sa­tı­şı için işa­dam­la­rı­nın oluş­tur­du­ğu ha­vu­za pa­ra ko­yan­lar ara­sın­da yer aldığı  ileri sürülüyor. Sa­bah-at­v'­yi Baş­ba­ka­n'­ın ta­li­ma­tıy­la al­dı­ğı be­lir­ti­li­yor. Sa­de­ce bu de­ğil, Kal­yon­cu son 10 yıl­da dev­let­ten iha­le üs­tü­ne iha­le ala­rak uçu­şa geç­ti. Pek çok iha­le­den o çı­kı­yor.

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğan, ön­ce­ki ak­şam An­ka­ra'da­ki Se­çim Üst Ku­rul top­lan­tı­sı­nın ar­dın­dan Sa­bah Ga­ze­te­si ile atv'­yi sa­tın alan Kal­yon İn­şa­at'­ın pat­ro­nu Or­han Ce­mal Kal­yon­cu'nun oğ­lu­nun dü­ğü­nü­ne ka­tıl­dı. Er­do­ğan, Meh­met Kal­yon­cu ile Gök­çe Ka­sa­poğ­lu­‘nun Grand Ce­va­hir Ote­l'­de­ki dü­ğün­le­rin­de şa­hit­lik yap­tı.

Er­do­ğa­n'­la ara­la­rın­dan su sız­mı­yor

İşa­da­mı Or­han Ce­mal Kal­yon­cu ile Baş­ba­kan Tayyip Er­do­ğa­n'­ın dost­lu­ğu çok es­ki­ye da­ya­nı­yor. Er­do­ğan, İs­tan­bul Be­le­di­ye Baş­ka­nı'y­ken, Kal­yon­cu da aldığı iha­le­ler­le bü­yü­me­ye baş­la­dı.

Gözaltı listesindeydi

Pe­ki kim bu Ce­mal Kal­yon­cu? İs­mi, 25 Ara­lık yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yo­nun­da gö­zal­tı­na alı­na­cak 41 ki­şi­nin içe­ri­sin­de geç­ti­ği id­di­a edi­len Kal­yon­cu'nun mal var­lı­ğı­na ope­ras­yo­nu yü­rü­ten sav­cı­lar ta­ra­fın­dan ted­bir ko­nul­muş­tu! An­cak ope­ras­yon em­ri­ni ve­ren Sav­cı Mu­am­mer Ak­ka­ş'­ın ta­li­mat­la­rı po­lis ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­mış ve Kal­yon­cu'y­la bir­lik­te di­ğer isim­ler de gö­zal­tı­na alı­na­ma­mış­tı. İşa­dam­la­rı­nın mal­la­rı­na ko­nu­lan ted­bir de 14 Oca­k‘­ta kal­dı­rıl­dı.
Trab­zon Çay­ka­ra­lı olan Kal­yon­cu'nun is­mi ge­çen gün­ler­de in­ter­ne­te dü­şen ses ka­yıt­la­rıy­la da gün­de­me gel­miş­ti.

Sabah havuzu

Ka­yıt­lar­da­ki id­di­alar şöy­ley­di: Baş­ba­kan Er­do­ğan, es­ki Ulaş­tır­ma ve Ha­ber­leş­me Ba­ka­nı Bi­na­li Yıl­dı­rı­m'­dan Sa­bah ve at­v'­nin sa­tın alın­ma­sı için bir grup işa­da­mı­nı yön­len­dir­me­si­ni is­ti­yor. Yıl­dı­rım, işa­dam­la­rıy­la top­lan­tı ya­pa­rak ‘havuza' ki­min ne ka­dar pa­ra ve­re­ce­ği­ni teb­liğ edi­yor.

Önemli iddialar

Pa­ra­la­rın top­lan­ma­sı gö­re­vi­ni 3. ha­va­li­ma­nı iha­le­si­ni ka­za­nan işa­dam­la­rın­dan Meh­met Cen­giz ve Ce­mal Kal­yon­cu üst­le­ni­yor. Kal­yon­cu, Ça­lık Gru­bu'n­dan med­ya ka­nal­la­rı­nı al­mak için 23 Ağus­tos 2013'te Zir­ve Hol­din­g'­i ku­ru­yor. Cen­giz de 450 mil­yon do­lar top­lu­yor. İşa­dam­la­rı gö­rüş­me­ler­de hız­lı tren, tü­nel, de­mir­yo­lu, ka­ra­yo­lu ve ha­va­li­ma­nı gi­bi pek çok iha­le için hü­kü­met­ten söz al­dık­la­rı­nı be­lir­ti­yor.

Hep Erdoğan'ın yanında oldu

Kal­yon İnşaat, 1974 yılında dört kardeş, Hasan, Cemal, Ahmet, Turan Kalyoncu tarafından kuruldu. Erdoğan'a en yakın kardeş 2008'de hayatını kaybeden Hasan Kalyoncu'ydu. 1949 Trabzon Çaykara doğumlu Hasan Kalyoncu ve diğer aile üyeleri ilk önce babası Mehmet Kalyoncu’nun askerliğini yaptığı Bitlis'e yerleşti. Gaziantep’te okul inşaatının ihalesini alan şirket, 1973 yılında Gaziantep’e adım atmış oldu. Nak­şi­ben­di ta­ri­ka­tı­nın önem­li isim­le­rin­den ol­du­ğu öne sü­rü­len Ha­san Kal­yon­cu, ‘mu­ha­fa­za­kar sa­ğ'­ın ça­tı ör­gü­tü Bir­lik Vak­fı'nı ku­ran isim­ler­den­. Kal­yon­cu, Mil­li Gö­rüş'te pat­lak ve­ren “ye­ni­lik­çi-ge­le­nek­çi­” saf­laş­ma­sın­da Er­do­ğa­n'­ın ya­nın­da oldu. Erdoğan, daha önce de Hasan Kalyoncu'nun oğlu Ömer Fa­ruk'un nikah şahidiydi.

İşte o İhaleler

Kalyon, 3'ncü havalimanından Metro ihalesine kadar birçok projeyi aldı!..

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do-­ğa­n'­ın İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye Baş­ka­nı ol­du­ğu dö­nem­den bu ya­na Kal­yon Grup'un is­mi hep ön plan­da. Grup, özel­lik­le son 11 yıl­da al­dı­ğı iha­le­ler­le ve ortaklıklarla dik­kat çek­ti. Kal­yo­n'­un AK­P ­dö­ne­min­de yıl­dı­zı par­la­dı.

Met­ro iha­le­si: Ge­çen Ekim ayın­da ya­pı­lan Me­ci­di­ye­köy – Mah­mut­bey (Şiş­li-Ka­ğıt­ha­ne-Eyüp-Ga­zi­os­man­pa­şa-Esen­ler-Bağ­cı­lar) met­ro hat­tı iha­le­sin­de en dü­şük tek­li­fi 849 mil­yon 440 bin li­ra ile Gü­ler­mak Ağır Sa­na­yi İn­şa­at, Ko­lin İn­şa­at ve Kal­yon İn­şa­at'­ın oluş­tur­du­ğu kon­sor­si­yum ver­di.

TAK­SİM ya­ya­laş­tır­ma: Bü­yük tar­tış­ma­la­ra ve pro­tes­to­la­ra yol açan iha­le­yi 51 mil­yon 555 bin 379 TL'­lik tek­lif­le Kal­yon İn­şa­at ka­zan­dı.

Ada­let Sa­ra­yı: Açıl­dı­ğı dö­nem olan 2007'de Tür­ki­ye'nin şim­di­ye ka­dar ya­pı­lan en bü­yük ad­li­ye sa­ra­yı ola­rak açık­la­nan İs­tan­bul Ba­kır­köy Ad­li­ye Sa­ra­yı pro­je­si­ni de Kal­yon İn­şa­at ger­çek­leş­tir­di. Ada­let Sa­ra­yı' nın ya­pı­mı yak­la­şık 45 mil­yon TL'­ye mal ol­du.

Met­ro­büs iha­le­si: Met­ro­büs sis­te­mi­ni İs­tan­bul Me­ci­di­ye­kö­y'­e uzat­mak için 2008'de ya­pı­lan iha­le­yi de Kal­yon Gru­bu al­mış­tı. 5 Ma­yıs 2008'de ya­pı­lan ve 10 fir­ma­nın ka­tıl­dı­ğı iha­le­de Kal­yon İn­şa­at'­ın tek­li­fi 115 mil­yon 345 bin YTL'y­di.

3'ün­cü ha­va­li­ma­nı: Ge­çen yıl ya­pı­lan İs­tan­bul 3'ün­cü ha­va­li­ma­nı iha­le­si­ni ka­za­nan kon­sor­si­yum­da Kal­yon Gru­bu da yer al­dı. Li­mak-Ko­lin-Cen­giz-Ma­pa-Kal­yon İn­şa­at A.Ş Or­tak Gi­ri­şim Gru­bu, 22 mil­yar 152 mil­yon eu­ro tek­lif ve­re­rek iha­le­yi ka­zan­dı. İha­le­nin TL kar­şı­lı­ğı ise 90 mil­yar TL ola­rak he­sap­la­nı­yor.

Kıb­rı­s'­a su: Dev­let Su İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü'nün yü­rüt­tü­ğü ve Ku­zey Kıb­rı­s'­ın iç­me su­yu so­ru­nu­nu çö­ze­cek olan Ak­de­niz Ge­çi­şi Bo­ru Hat­tı İn­şa­atı İha­le­si­ni geç­ti­ği­miz yıl Kal­yon ka­zan­dı.

Ba­şak­şe­hir sta­dı: İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin 8 Ocak 2013 ta­ri­hin­de ger­çek­leş­tir­di­ği “Ba­şak­şe­hir Stad­yu­mu İn­şa­atı” iha­le­sin­de de ka­za­nan isim 134 mil­yon 949 bin 900 TL'­ye Kal­yon ol­du.

Ça­nak­ka­le-ezi­ne yo­lu: Ça­nak­ka­le-Ezi­ne-Ay­va­cık Yo­lu ve Hav­ran-Ed­re­mit-Ayan­cık yo­lu­nun ya­pım işi­nin ya­nı sı­ra, Kal­yon İn­şa­at bu­gü­ne ka­dar, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si' nin bir­çok iha­le­sin­de de öne çı­kan isim ol­du.

KİP­TAŞ: Be­le­di­ye­nin iş­ti­ra­ki KİP­TAŞ ile Kal­yon İn­şa­at'­ın yap­tı­ğı en önem­li pro­je­le­rin ba­şın­da Fi­nans­kent pro­je­si ge­li­yor. KİP­TAŞ Ba­şak­şe­hir ko­nut­la­rı, KİP­TAŞ Si­liv­ri Ko­nut­la­rı, İs­tan­bul Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si' ne ait Çağ­la­yan Kav­şa­ğı pro­je­sin­de de Kal­yon Gru­p''un im­za­sı bu­lu­nu­yor.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 03:59 02.02.2014
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more