Reklamsız Sözcü

Tra­fik ka­za­sı ya­pan oğ­lu­nu­za ne­yi so­rar­sı­nız?

06:30 -
Tra­fik ka­za­sı ya­pan oğ­lu­nu­za ne­yi so­rar­sı­nız?

Oğ­lu­nu­zun cid­di bir tra­fik ka­za­sı yap­tı­ğı­nı öğ­ren­di­ği­niz­de, te­le­fon­da aşa­ğı­da­ki so­ru­lar­dan han­gi­si­ni so­rar­sı­nız?

1. Geç­miş ol­sun oğ­lum, bir ye­rin­de ya­ra be­re var mı? Ken­di­ni na­sıl his­se­di­yor­sun. İyi mi­sin?

2. Oğ­lum, ara­ba­nın du­ru­mu na­sıl, cid­di bir ha­sar var mı? Ara­ba­da­ki ha­sar kaç li­ra­lık bir ha­sar?

Evet… Han­gi­si­ni so­rar­sı­nız?

HAN­Gİ SO­RU?

Ve­re­ce­ği­niz ya­nı­tı tah­min edi­yo­ruz;
“Cid­di bir ka­za ol­muş. Ara­ba umu­rum­da mı, ço­cu­ğu­mun sağ­lı­ğı önem­li. Bir ye­ri­ne bir şey ol­du mu onu so­ra­rım. Ya­ra be­re var mı onu so­ra­rım..”
Hak­lı­sı­nız… Nor­mal bir in­san, böy­le dü­şü­nür.
Şim­di ge­le­lim ola­yı­mı­za…
17 Ara­lık sa­ba­hı 06.30'da Ba­rış Gü­ler, o ta­rih­te İçiş­le­ri Ba­ka­nı olan ba­ba­sı Mu­am­mer Güler'­i arı­yor.
– Ba­ba, sa­at 6.30 ‘da po­lis­ler ve sav­cı eve bas­kın yap­tı­.
Ba­ba­sı­nın so­ru­su:
– Ev­de ne ka­dar pa­ra var­dı oğ­lum?
Oy­sa, “Oğ­lum na­sıl­sın, iyi mi­sin? Mo­ra­li­ni boz­ma, sa­kin ol. İyi­sin de­ğil mi ev­la­dım?” di­ye sor­ma­sı ge­rek­mez mi?

BİT­ME­Dİ DE­VA­MI VAR

Ba­rış, ba­ba­sı­nın so­ru­su­nu ya­nıt­lı­yor;
– Üç beş ku­ruş var­dı ba­ba…
– Oğ­lum kaç li­ra var­dı onu söy­le!
– Ka­lan pa­ra bir tril­yon li­ray­dı ba­ba…
– Bak oğ­lum… On­la­ra de­ki; “Gay­ri­res­mi da­nış­man­lık yap­tım. Bu pa­ra onun pa­ra­sı!”
Ba­kar mı­sı­nız şu işe…
Dev­le­tin içiş­le­ri ba­ka­nı, oğ­lu­na, “gay­ri­res­mi iş yap­tı­ğı­nı söy­le­” di­ye tav­si­ye­de bu­lu­nu­yor.
Ken­di­mi­zi ve ül­ke­mi­zi ki­me ema­net et­mi­şiz de ha­be­ri­miz yok!

YA ADA­LET BA­KA­NI

Mec­li­s'­te Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, bu ko­nuş­ma­yı açık­lı­yor.
Ada­let Ba­ka­nı'nın tep­ki­si; “Bun­la­rı açık­la­mak suç­tur.”
Evet… Ada­let Ba­ka­nı, ola­ya “yan­lı­ş” di­ye­mi­yor. Tril­yo­na ve pa­ra say­ma ma­ki­ne­si­ne de bir şey di­ye­mi­yor.
An­cak… “Bun­la­rı ni­ye açık­lı­yor­su­nuz. Bu suç­tu­r” di­yor.
Ada­le­ti­mi­zi de bu de­ğer­li ba­ka­na ema­net et­mi­şiz.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 02:13 18.02.2014
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more