Reklamsız Sözcü

Türkiye’de yargı bağımsız olsaydı, Tayyip yanmıştı!

Bu iddia İstanbul Barosu Başkanı’ndan geldi. Kocasakal, Erdoğan’ın bugün olmasa bile gelecekte yargılanmaktan kaçamayacağını söyledi

android-time 07:21
Türkiye’de yargı bağımsız olsaydı, Tayyip yanmıştı!
Bu iddia İstanbul Barosu Başkanı’ndan geldi. Kocasakal, Erdoğan’ın bugün olmasa bile gelecekte yargılanmaktan kaçamayacağını söyledi

İs­tan­bul Ba­ro­su Baş­ka­nı Ümit Ko­ca­sa­kal, Baş­ba­kan Er­do­ğa­n'­ın uy­gu­la­ma­la­rı ile Türk Ce­za Ka­nu­nu kar­şı­sın­da açık­ça suç iş­le­di­ği­ni sa­vun­du.

Ya­za­rı­mız Uğur Dün­da­r'­ın Halk TV'­de ya­yın­la­nan Hal­kın Are­na­sı ad­lı prog­ra­mın­da ko­nu­şan Ümit Ko­ca­sa­kal, hu­kuk dev­le­tin­de si­ya­si ik­ti­da­rın ‘ca­nı is­te­di' di­ye hu­ku­ki dü­zen­le­me­le­rin ya­pı­la­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­di. Ba­ro Baş­ka­nı, şöyle konuştu:

“Bas­kı sis­te­mi ve kor­ku im­pa­ra­tor­lu­ğu se­be­biy­le, bu he­sa­bı bu­gün so­ra­ma­ya­bi­li­riz. An­cak bas­kı or­ta­mı kalk­tı­ğın­da, yar­gı ba­ğım­sız bir ha­le ge­ti­ril­di­ğin­de Baş­ba­ka­n'­ın iş­le­di­ği fi­il­ler da­hil, adil yar­gı­la­ma­ya ve hu­ku­ka bağ­lı ka­la­rak bu suç­lar tek tek yar­gı­la­na­cak. Üs­te­lik Baş­ba­ka­n'­ın iş­le­di­ği suç­ların za­man aşı­mı uzu­n…­” Ko­ca­sa­ka­l'­a gö­re iş­lenen suç­lar ve TCK'­da­ki kar­şı­lık­la­rı şöy­le:

OSLO GÖRÜŞMELERİ

Dev­le­tin bir­li­ği­ni ve ül­ke bü­tün­lü­ğü­nü boz­mak TCK Mad­de 302.: (1) Dev­le­tin top­rak­la­rı­nın ta­ma­mı­nı ve­ya bir kıs­mı­nı ya­ban­cı bir dev­le­tin ege­men­li­ği al­tı­na koy­mak, dev­le­tin bir­li­ği­ni boz­mak, dev­le­tin ege­men­li­ği al­tın­da bu­lu­nan top­rak­lar­dan bir kıs­mı­nı dev­let ida­re­sin­den ayır­mak, dev­le­tin ba­ğım­sız­lı­ğı­nı za­yıf­lat­mak ama­cı­na yö­ne­lik el­ve­riş­li fi­il iş­le­yen kim­se­ye ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı ve­ri­lir.

SURİYE

Ya­ban­cı dev­let aley­hi­ne as­ker top­la­ma TCK Mad­de 306: (1) Tür­ki­ye dev­le­ti­ni sa­vaş teh­li­ke­si ile kar­şı kar­şı­ya bı­ra­ka­cak şe­kil­de, yet­ki­siz ola­rak, ya­ban­cı bir dev­le­te kar­şı as­ker top­la­yan ve­ya di­ğer has­ma­ne ha­re­ket­ler­de bu­lu­nan kim­se­ye beş yıl­dan oni­ki yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ve­ri­lir. (2) Fi­il so­nu­cu sa­vaş mey­da­na ge­lir­se fai­le mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı ve­ri­lir. (3) Fi­il, sa­de­ce ya­ban­cı dev­let­le si­ya­sal iliş­ki­le­ri bo­za­cak ve­ya Tür­ki­ye ve­ya Türk va­tan­daş­la­rı­nı mi­sil­le­me teh­li­ke­si ile kar­şı kar­şı­ya bı­ra­ka­cak ni­te­lik­te ise fai­le iki yıl­dan se­kiz yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ve­ri­lir.

“YÜZDE 50'Yİ ZOR TUTUYORUM”

Hal­kı kin ve düş­man­lı­ğa tah­rik TCK Mad­de 216. – (1) Hal­kın sos­yal sı­nıf, ırk, din, mez­hep ve­ya böl­ge ba­kı­mın­dan fark­lı özel­lik­le­re sa­hip bir ke­si­mi­ni, di­ğer bir ke­si­mi aley­hi­ne kin ve düş­man­lı­ğa ale­nen tah­rik eden kim­se, bu ne­den­le ka­mu gü­ven­li­ği açı­sın­dan açık ve ya­kın bir teh­li­ke­nin or­ta­ya çık­ma­sı ha­lin­de, 3 yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır.

ALO FATİH…

Ha­ber­leş­me­nin en­gel­len­me­si TCK Mad­de 124. – (1) Ki­şi­ler ara­sın­da­ki ha­ber­leş­me­nin hu­ku­ka ay­kı­rı ola­rak en­gel­len­me­si ha­lin­de, altı ay­dan iki yı­la ka­dar ha­pis ve­ya adli pa­ra ce­za­sı­na hük­mo­lu­nur. (2) Ka­mu ku­rum­la­rı ara­sın­da­ki ha­ber­leş­me­yi hu­ku­ka ay­kı­rı ola­rak en­gel­le­yen ki­şi, bir yıl­dan beş yı­la ka­dar ha­pis ce­za­sı ile ce­za­lan­dı­rı­lır. (3) Her tür­lü ba­sın ve ya­yın or­ga­nı­nın ya­yı­nı­nın hu­ku­ka ay­kı­rı şe­kil­de en­gel­len­me­si ha­lin­de, 2. fık­ra hük­mü­ne gö­re ce­za­ya hük­mo­lu­nur.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more