Sözcü Plus Giriş

Valiler seçime hazır!

Isparta Valiliği, Başbakan’ın bugünkü Burdur mitingi için seferberlik ilan etti...

06:51 -
Valiler seçime hazır!

Başak KAYA / SÖZCÜ

Kamu kurumlarına ait araçların Başbakan'ın heyetine tahsis edilmesi istendi.

Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın bu­gün­kü Bur­dur mi­tin­gi için tüm dev­let da­ire­le­ri se­fer­ber ol­du. Is­par­ta Va­li Yar­dım­cı­sı İs­ma­il Ak­man; Ai­le Sos­yal Po­li­ti­ka­lar Ba­kan­lı­ğı, Bi­lim, Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji Ba­kan­lı­ğı, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu, Ça­lış­ma Ba­kan­lı­ğı, Çev­re ve Şe­hir­ci­lik Ba­kan­lı­ğı, TEİ­AŞ, Gı­da, Ta­rım ve Hay­van­cı­lık Ba­kan­lı­ğı, Kül­tür Ba­kan­lı­ğı, Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı il mü­dür­lük­le­ri­ne ve Ka­mu Has­ta­ne­le­ri Bir­li­ği Ge­nel Sek­re­ter­li­ği'ne bi­rer ya­zı gön­der­di.

‘Önemle rica ederim'

Ya­zı­da, “Baş­ba­ka­nı­mız Sa­yın Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın 27 Şu­bat 2014 Per­şem­be gü­nü Bur­du­r'­u zi­ya­ret ede­cek­le­ri Bur­dur Va­li­li­ği'n­ce bil­di­ril­miş­tir. Sa­yın Baş­ba­ka­nı­mı­zın re­fa­kat­le­rin­de­ki he­ye­te ih­ti­yaç olan ku­ru­mu­nu­za ait si­vil pla­ka­lı araç­la­rın (araç üze­rin­de lo­go ve amb­lem bu­lun­ma­yan) ta­ma­mı­nın 26-27 Şu­bat 2014 ta­rih­le­rin­de, Bur­dur Va­li­li­ği em­ri­ne gö­rev­len­di­ril­me­si­ni ve so­nu­cun­dan bil­gi ve­ril­me­si­ni önem­le ri­ca ede­ri­m” de­nil­di.

‘Psikolojisi bozuldu'

CHP Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ad­nan Kes­kin ko­nuy­la il­gi­li ola­rak şunları söyledi: “Baş­ba­kan ‘Öl­düm öle­ce­ği­m' psi­ko­lo­ji­siy­le ha­re­ket edi­yor. Ayak­ka­bı ku­tu­la­rı, pa­ra say­ma ma­ki­ne­le­ri, ‘pa­ra­la­rı sı­fır­la­dın mı' söz­le­ri za­ten kö­tü olan psi­ko­lo­ji­si­ni iyi­ce boz­du. Mi­ting­ler­de kur­tu­lu­şu çev­re il­ler­den arı­yor. Bin­dir­me kı­ta­lar­la mi­ting ya­pı­yor. Va­li­ler dev­le­tin va­li­si ol­du­ğu­nu unut­ma­ma­lı.”

İŞTE ÖZEL KALEMİN O YAZISI

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more