Reklamsız Sözcü

Vekiller, Meclis’te böcek avına çıkacak

TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı’nın kullandığı dinleme düzeneğini tespit eden cihazdan satın aldı...

android-time 07:25
Vekiller, Meclis’te böcek avına çıkacak
TBMM Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı’nın kullandığı dinleme düzeneğini tespit eden cihazdan satın aldı...

Veli TOPRAK / SÖZCÜ

Ar­ka ar­ka­ya pat­la­yan din­le­me skan­dal­la­rı üze­ri­ne TBMM Baş­kan­lı­ğı, ön­lem al­ma yo­lu­na git­ti. TBMM, Mec­lis için­de­ki din­le­me dü­ze­ne­ği­ni tes­pit için özel ci­haz sa­tın al­dı. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de alı­nan ci­ha­zın is­mi Spek­trum Ana­liz. Şim­di­ye ka­dar TBMM Baş­kan­lık ma­ka­mı baş­ta ol­mak üze­re kam­püs için­de yer alan bi­rim­ler­de din­le­me ya­pı­lıp ya­pıl­ma­dı­ğı­nı tes­pit et­mek için Em­ni­ye­t'­ten yar­dım alı­nı­yor­du. Be­lir­li dö­nem­ler­de uz­man po­lis­ler ge­lip, de­ne­tim ya­pı­yor­du.TBMM, din­le­me tes­pit ci­ha­zı al­ma­dan ön­ce araş­tır­ma yap­tı.

Cihaz konusunda eğitim

Çan­ka­ya Köş­kü'nün de ay­nı ci­haz­dan al­dı­ğı­nı öğ­re­nen Mec­lis yö­ne­ti­mi, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı'nın kul­lan­dı­ğı ci­ha­zı ter­cih et­ti. Din­le­me tes­pit ci­ha­zı­nın ma­li­ye­ti ise açık­lan­ma­dı. Ci­ha­zı, TBMM'­de gö­rev­li po­lis­ler kul­la­na­cak. An­cak bu ko­nu­da ye­tiş­miş po­lis bu­lun­mu­yor. TBMM Ko­ru­ma Dai­re Baş­kan­lı­ğı, po­lis­le­re ci­haz ko­nu­sun­da eği­tim ve­ri­yor. Ci­ha­zın alın­ma­sın­dan son­ra mil­let­ve­kil­le­rin yo­ğun il­gi­si bek­le­ni­yor. Çün­kü mu­ha­le­fet mil­let­ve­kil­le­ri baş­ta ol­mak üze­re bir çok vekil din­len­di­ği ko­nu­sun­da şi­ka­yet­te bu­lu­nu­yor.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more