Zarrab’ı tanımıyormuş ama uçağına binmiş!

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı, İran asıl­lı iş ada­mı Re­za Zar­ra­b’­ın uça­ğın­da ‘ö­ze­l’ ola­rak ağır­lan­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı.

Zarrab’ı tanımıyormuş ama uçağına binmiş!

Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Na­bi Av­cı, 17 Ara­lık yolsuzluk so­ruş­tur­ma­sı sırasında tu­tuk­lan­dık­tan son­ra ser­best bı­ra­kı­lan İran asıl­lı iş ada­mı Re­za Zar­ra­b'­ın uça­ğın­da ‘ö­ze­l' ola­rak ağır­lan­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı. Ga­ze­te­miz­de dün “Ba­kan­lar, Re­za Zar­ra­b'­ın uça­ğı­nı dol­muş gi­bi kul­lan­mış” baş­lı­ğıy­la yer alan ha­ber üze­ri­ne ME­B'­den ya­pı­lan açık­la­ma­da şöy­le de­nil­di:

“Özel ağırlanmadı”

“Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı Sa­yın Na­bi Av­cı, 27 Ekim 2013 ta­ri­hin­de Eko­no­mi es­ki Ba­ka­nı Za­fer Çağ­la­yan ta­ra­fın­dan yap­tı­rı­lan Ma­laz­girt Çağ­la­yan Mes­lek Yük­sek Oku­lu'nun açı­lı­şı için yi­ne es­ki Ba­kan Çağ­la­yan ta­ra­fın­dan or­ga­ni­ze edi­len bir uçak­la Mu­ş'­a git­miş; Mu­ş'­tan po­lis he­li­kop­te­ri ile Ma­laz­gir­t'­e ge­çe­rek oku­lun açı­lı­şı­nı ger­çek­leş­tir­miş­tir. Oku­lun açı­lış tö­re­ni­ni ta­ki­ben ay­nı he­li­kop­ter­le Mu­ş'­a ge­çen Sa­yın Ba­ka­nı­mız dö­nü­şü­nü ay­nı gün Türk Ha­va Yol­la­rı'na ait ta­ri­fe­li bir uçak­la yap­mış­tır. Do­la­yı­sıy­la, Sa­yın Ba­ka­nı­mı­zın ki­şi­sel hiç­bir ta­nı­şık­lı­ğı bu­lun­ma­yan bir şa­hıs ta­ra­fın­dan ‘ö­zel ola­rak ağır­lan­ma­sı' söz ko­nu­su de­ğil­dir.” (AN­KA)

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...