Reklamsız Sözcü

‘Sağ belediye ranta, sol belediye halka dönüktür’

Bakırköy'ün CHP'li adayı Bülent Kerimoğlu Sözcü'ye konuştu.

android-time 11:14
‘Sağ belediye ranta, sol belediye halka dönüktür’
Bakırköy'ün CHP'li adayı Bülent Kerimoğlu Sözcü'ye konuştu.

Hande Zeyrek / SÖZCÜ

CHP ku­lis­le­rin­de is­mi Ba­kır­köy, Be­şik­taş ve Ka­dı­köy için geçen Dr. Bü­lent Ke­ri­moğ­lu­'nun Ba­kır­köy Be­le­di­ye Baş­kan aday­lı­ğı bu haf­ta ke­sin­leş­ti. “Par­ti ter­bi­ye­si­ni bi­len bi­ri­yim. Be­nim he­de­fim Ba­kır­kö­y'­dü. Sa­de­ce be­le­di­ye hiz­met­le­ri için de­ğil ay­nı za­man­da si­ya­sal bir viz­yon yük­le­nip çev­re il­çe­le­re de sos­yal de­mok­rat be­le­di­ye­ci­li­ği ör­nek sun­mak için ada­yı­m” di­yen Ke­ri­moğ­lu hak­kın­da­ki eleş­ti­ri­le­re de ya­nıt ver­di. Ke­ri­moğ­lu'nun ko­nuş­ma­sın­dan sa­tır baş­la­rı şöy­le:

İs­tan­bu­l‘­a ve CHP ör­gü­tü­ne bu adam ne­re­den çık­tı den­me­si­ni ge­rek­ti­re­cek hiç­bir şey yok. Ben hep İs­tan­bu­l'­day­dım. CHP'­de ör­güt için emek ve­ri­yor­dum. Bu adam ne­re­den gel­di de­nil­me­si­ne de ha­ki­ka­ten şa­şı­rı­yo­rum. Be­nim en ba­şın­dan be­ri aday­lık ta­le­bim Ba­kır­kö­y'­dü. Bu­nun­la il­gi­li ola­rak ey­lü­l­de aday aday­lı­ğı baş­vu­ru­mu yap­tım. Ka­dı­köy ya da Be­şik­taş için ta­le­bim ol­ma­dı. Ama son bir kaç gün­dür CHP Ge­nel Mer­ke­zi'n­de ba­sı­na yan­sı­yan tar­tış­ma­lar ol­du. Ama bun­lar sa­nı­yo­rum ku­lis bil­gi­le­riy­di.

‘Erzen başarılı başkandır'

GENEL Baş­ka­n'­ın da be­nim­le ve Ba­kır­kö­y'­le ilgi­li bir ta­sar­ru­fu var­dı. Biz ne­ti­ce­de Par­ti Mec­li­si ve Ge­nel Baş­ka­n'­ın tak­di­riy­le Sul­tan­bey­li'de, Bağ­cı­la­r'­da, Gün­gö­re­n'­de hat­ta Ana­do­lu'nun her­han­gi bir ye­rin­de de gi­der gö­rev üst­le­ni­riz. Kim­se­nin bun­da te­red­dütü ol­ma­sın.
BELEDİYECİLİK sa­de­ce bir hiz­met ma­ka­mı de­ğil. Ay­nı za­man­da bir si­ya­si ma­kamdır. Mev­cut baş­ka­nı­mız ba­şa­rı­lı­dır ama ben on­dan çok da­ha iyi­si­ni ya­pa­rım id­di­asıy­la yo­la çık­tım.
‘Hep halka dönük çalıştım'
ADAYLIĞA baş­vu­rur­ken sa­de­ce Ba­kır­kö­y'­e de­ğil, ör­nek be­le­di­ye­ci­li­ği İs­tan­bu­l'­un üçün­cü böl­ge­de­ki çev­re semt­le­ri­ne de sun­mak hedefimdi. İl­çem­de oy­la­rı yük­sel­tir­ken CHP'­nin za­yıf ol­du­ğu il­çe­lerde partimin oy­la­rı­nı yük­selt­mek adı­na Ba­kır­kö­y'­de aday ol­dum.
BAKIRKÖY‘­le il­gi­li ola­rak par­ti­nin bir eği­lim yok­la­ma­sı ya da ön se­çim ka­ra­rı yok­tu. O ne­den­le di­ğer aday­lar­la bir ya­rış içi­ne gir­me­nin ge­re­ği ol­ma­dı­ğı­nı gör­düm. Bu ne­den­le ben ör­gü­te dö­nük bir ça­lış­ma ye­ri­ne, hal­ka dö­nük bir ça­lış­ma yü­rüt­tüm. Bel­ki afiş­ler­le, el ilan­lar­la­rıyla, pan­kart­lar­la ça­lış­ma­dım ama Ba­kır­kö­y'­de bi­re bir in­sa­na te­mas eden hüc­re ti­pi bir ça­lış­ma yap­tım. Ge­zi sü­re­cin­de genç­ler­le il­çe­miz­de plat­form­lar oluş­tur­duk. Ba­kır­kö­y'­ü tar­tış­tık.

‘Başarılı olmak zorundayım'
ATEŞ Ünal Er­zen de­ğer­li bir baş­kan­dır, abi­miz­dir. An­cak bü­tün ku­rum­lar­da bir gün de­ği­şim olur. Er­ze­n'­in ya­nı­na en kı­sa za­man­da gi­dip tec­rü­be­le­rin­den fay­da­lan­mak is­te­di­ği­mi söy­le­ye­ce­ğim. Bi­ri­ki­min­den fay­da­lan­mak için ken­di­sine ri­ca­da bu­lu­na­ca­ğım. Bu bir bay­rak ya­rı­şı­dır.
BİZ bay­ra­ğı da­ha öte­ye, da­ha hız­lı, da­ha ça­buk nasıl ta­şı­ya­­ca­ğı­mı­za ba­ka­rız. Be­le­di­ye Baş­ka­nımız ba­şa­rı­lıy­dı. O yüz­den bu be­ni bi­raz zo­ra so­ku­yor. Çün­kü da­ha iyi ve ba­şa­rı­lı ol­mak zo­run­da­yım. Da­ha çok ça­lış­mak zo­run­da­yım.
UZUN yıl­lar İs­tan­bu­l'­un birçok has­ta­ne­sin­de gö­rev yap­tım. Mes­le­ği­mi çok se­vi­yo­rum. Ba­na en çok ne­re­de mut­lu­sun de­se­niz ame­li­yat­ha­ne de­rim. Has­ta­la­rımın so­run­la­rı­na mer­hem olur­ken mut­lu­yum. Ama si­ya­set­te de in­san­la­rın çok da­ha ge­niş prob­lem­le­ri var. Sağ­lık, eği­tim, kent­leş­me so­run­la­rı var. Biz Ba­kır­kö­y'­de in­san­la­rın sa­de­ce sağ­lık so­run­la­rı­nı de­ğil ha­ya­tın her ala­nın­da­ki so­run­la­rı­nı te­da­vi et­mek için ada­yız.
‘Kentsel dönüşüm önemli'
BAKIRKÖY dep­rem ku­şa­ğın­da bir il­çe ve ye­rin­de kent­sel dö­nü­şü­mü önem­si­yo­ruz. Sos­yal be­le­di­ye­ci­li­ğin te­me­li in­san ve do­ğa­ya say­gı­dır. Biz in­sa­na ve do­ğa­ya say­gı­lı bir sos­yal be­le­di­ye­ci­li­ği amaç­lı­yo­ruz. Sağ be­le­di­ye­ci­lik ran­ta dö­nük­tür. Ama sol be­le­di­ye­ci­lik in­sa­na ve do­ğa­ya dö­nük­tür. Te­mel so­run­la­rı­mız ula­şım, çöp, dep­rem ve soy­sal do­na­tı alan­la­rı­nın ek­sik­li­ği. Bunları ta­mam­la­mak, va­ro­lan­la­rın da üze­ri­ne koy­mak için ada­yız.

22 yıl doktorluk yaptı binlerce hasta iyileştirdi

Ye­rel se­çim­ler­de CHP'­nin Ba­kır­köy Be­le­di­ye Baş­kan ada­yı Bü­lent Ke­ri­moğ­lu 1970'te Ar­da­ha­n'­da doğ­du. 1991'de Cum­hu­ri­yet Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si'n­den me­zun ol­du. İyi bir cer­rah… İh­ti­sa­sı­nı İs­tan­bul Ye­di­ku­le Gö­ğüs Cer­ra­hi­si ve Ko­şu­yo­lu Kalp ve Da­mar Cer­ra­hi­si Mer­ke­zi'n­de yap­tı. 10 yı­lı aş­kın bir sü­re İs­tan­bu­l'­un de­ği­şik has­ta­ne­le­rin­de uz­man he­kim­lik görevinde bulundu. Bin­ler­ce has­ta­yı iyi­leş­tir­di. Ha­len Si­liv­ri'deki özel bir has­ta­ne­de mes­le­ği­ni sür­dü­rü­yor. Ev­li ve bir ço­cuk ba­ba­sı Bülent Ke­ri­moğ­lu iyi de­re­ce­de İn­gi­liz­ce bi­li­yor.

 

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 12:0314.02.2014
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more