Özel Okullar Birliği kendi puan sistemini kurdu, öğrenci mağdur

Puanı yetmediği halde Üsküdar Amerikan Lisesi’ne kayıt olan öğrencinin yol açtığı krizin sebebi ortaya çıktı.

Özel Okullar Birliği kendi puan sistemini kurdu, öğrenci mağdur

Eği­tim ca­mi­ası bir haf­ta­dır, Üs­kü­dar Ame­ri­kan Lisesi'ne, Te­mel Eği­tim­den Or­ta­öğ­re­ti­me Ge­çiş (TE­OG) pua­nıy­la yer­leş­ti­ri­len öğ­ren­ci­yi ko­nu­şu­yor. Ne­den mi? Çün­kü, özel okul­lar bu yıl, TE­OG pu­anı­nın bü­tü­nü­ne gö­re de­ğil sa­de­ce Türk­çe, Ma­te­ma­tik ve Fen ders­le­ri­nin pu­anı­na gö­re öğ­ren­ci al­ma ka­ra­rı al­dı. Üs­kü­dar Ame­ri­kan Lisesi'ne de üç ders üze­rin­den 168 öğ­ren­ci ka­yıt ol­du. Ko­lej en son 789 pu­an­la kay­dı ka­pat­tı. Bir öğ­ren­ci ve­li­si, özel okul­la­rın TE­OG pua­nıy­la da ka­yıt ya­pa­bi­le­ce­ği­ni söy­le­ye­rek Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'na (MEB) baş­vur­du. Ba­kan­lık da öğ­ren­ci­nin TE­OG pua­nıy­la Üs­kü­dar Ame­ri­kan Lisesi'ne yer­leş­ti­ril­me­si­ne onay ver­di. İş­te iti­raz­lar da bu­ra­da ya­şan­dı. Ama ger­çek so­nun­da an­la­şıl­dı. İşte krizin ayrıntıları:

Key­fi pu­an­la­ma

Ba­zı ba­sın or­gan­la­rın­da yer alan “Ö­zel oku­la te­pe­den in­me yer­leş­tir­me” ha­ber­le­ri­nin ar­ka­sın­da “Ö­zel Okul­lar Bir­li­ği'nin key­fi pu­an he­sap­la­ma” uy­gu­la­ma­sı­nın ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Ha­ber­ler­de ko­nu edi­len öğ­ren­ci­nin, TE­OG pua­nı ile ter­cih et­ti­ği oku­la yer­le­şe­bil­di­ği hal­de, Özel Okul­lar Bir­li­ği'nin, ME­B'­in ya­zı­lı ona­yı ol­ma­dan uy­gu­la­dı­ğı key­fi pu­an he­sap­la­ma sis­te­mi ne­de­niy­le kay­dı­nın ya­pı­la­ma­dı­ğı be­lir­len­di. Hak­sız uy­gu­la­ma, ME­B'­in in­ce­le­me­si so­nu cun­da dü­zel­til­di.

Ta­ri­hi ha­ta ya­pıl­dı

Yan­lış­lık­lar sil­si­le­si, TE­OG sı­nav so­nuç­la­rı­nın açık­lan­ma­sıy­la baş­la­dı. Özel Okul­lar Bir­li­ği, üye­si olan özel okul­la­ra, ba­kan­lı­ğın esas al­dı­ğı TE­OG yer­leş­tir­me pu­an­la­rı­na gö­re de­ğil, ken­di he­sap­la­ma yön­te­mi ile be­lir­le­di­ği pu­an­la­ra gö­re öğ­ren­ci al­ma ka­ra­rı al­dı. MEB, TE­OG Yer­leş­tir­me Pu­an­la­rı­nı be­lir­ler­ken, 1. ve 2. dö­nem ya­pı­lan mer­ke­zi sı­nav­lar ile 6, 7 ve 8. sı­nıf­la­rın yıl so­nu ba­şa­rı pu­anı­nın or­ta­la­ma­sı­nı alı­yor. 1. ve 2. dö­nem ya­pı­lan sı­nav­la­rın ağır­lık­la­rı da yüz­de 50 ora­nın­da eşit ola­rak he­sap­la­nı­yor.

ME­B'­den onay alın­ma­dı

Özel Okul­lar Bir­li­ği ise ken­di­si­ne bağ­lı okul­lar için yer­leş­tir­me pua­nı he­sap­lar­ken, TE­OG sı­nav­la­rın­da test edi­len 6 ders ye­ri­ne sa­de­ce Türk­çe, Ma­te­ma­tik ve Fen ders­le­rin­den alı­nan pu­an­lar ile yal­nız­ca 8. sı­nıf ba­şa­rı or­ta­la­ma­sı­nı he­sap­la­ma­ya ta­bi tut­tu. Ay­rı­ca, 1'in­ci dö­nem­ki sı­na­vın yüz­de 30'u­nu, 2'n­ci dö­nem­ki sı­na­vın ise yüz­de 70'i­ni esas al­dı. Yer­leş­tir­me pu­an­la­rı da ME­B'­in yap­tı­ğı 500 tam pu­an ye­ri­ne 800 tam pu­an üze­rin­den he­sap­lan­dı. Özel Okul­lar Bir­li­ği, bu uy­gu­la­ma­yı ME­B'­in de ya­zı­lı ona­yı ol­ma­dan ha­ya­ta ge­çir­di. Bu du­rum da hak­sız yer­leş­tir­me­le­re ne­den ol­du. Bü­tün bun­lar, bir öğ­ren­ci ve­li­si­nin ba­kan­lı­ğa ver­di­ği di­lek­çe ile or­ta­ya çık­tı.

So­rum­lu bel­li ol­du
Ve­li ço­cu­ğu­nun, ba­kan­lı­ğın he­sap­la­dı­ğı TE­OG pua­nı ile Üs­kü­dar Ame­ri­kan Lisesi‘ne gi­re­bil­di­ği hal­de, Özel Okul­lar Bir­li­ği'nin key­fi pu­an he­sap­la­ma­sı ne­de­niy­le oku­lun ta­ban pu­anı­nın al­tın­da kal­dı­ğı­nı sa­vun­du, ge­re­ke­nin ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di. ME­B'­in yap­tı­ğı in­ce­le­me so­nu­cun­da hak­sız uy­gu­la­ma su yü­zü­ne çık­tı. Ba­kan­lı­ğın gön­der­di­ği in­ce­le­me so­nuç bel­ge­sin­de “Gö­rül­müş­tür ki Özel Üs­kü­dar Ame­ri­kan Ko­le­ji'ne kay­dı ya­pı­lan 6 öğ­ren­ci­nin TE­OG pu­an­la­rı, şi­ka­yet sa­hi­bi öğ­ren­ci­nin TE­OG pua­nın­dan da­ha dü­şük­tür. Bu du­rum Ana­ya­sa'da açık­ça be­lir­ti­len Eği­tim Hak­kı ve Eşit­lik İl­ke­si'ne ay­kı­rı­dır. Özel Okul­lar Bir­li­ği'nin 800'lü pu­an sis­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sı ile TE­OG sı­nav so­nu­cu­nun yok sa­yıl­ma­sı ka­bul edi­le­mez. Hak kay­bı­nın gi­de­ril­me­si için öğ­ren­ci­nin kay­dı Özel Üs­kü­dar Ame­ri­kan Li­se­si' ne ya­pıl­ma­lı­dır” ifa­de­le­ri kul­la­nıl­dı.

18 özel oku­la mü­fet­tiş

ME­B'­in, bu ko­nu­ya iliş­kin du­ru­mu, Özel Okul­lar Bir­li­ği'ne uy­gu­la­ma ön­ce­sin­de bil­dir­di­ği ve özel okul­la­rın top­lu bir şe­kil­de yö­net­me­lik ve mev­zu­at­la­ra ay­kı­rı ha­re­ket et­me­si­nin suç teş­kil ede­ce­ği­ni be­lir­tip,18 özel oku­la mü­fet­tiş gön­der­di­ği de öğ­re­nil­di. Özel Okul­lar Bir­li­ği, bu key­fi uy­gu­la­ma­nın ya­nı sı­ra ba­zı özel okul­lar­da kız­lar ve er­kek­ler için ay­rı kon­ten­jan be­lir­le­ye­rek, pu­an üs­tün­lü­ğü ol­ma­sı­na rağ­men cin­si­yet ko­ta­sı ne­de­niy­le ba­zı öğ­ren­ci­le­rin hak et­tik­le­ri okul­la­ra ka­yıt ola­ma­ma­sı­na da ne­den ol­du.

TEOG'da neler değişti?TEOG’da neler değişti?

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Loading...