Sözcü Plus Giriş

Özel Okullar Birliği kendi puan sistemini kurdu, öğrenci mağdur

Puanı yetmediği halde Üsküdar Amerikan Lisesi’ne kayıt olan öğrencinin yol açtığı krizin sebebi ortaya çıktı.

Güncellenme: 13:28, 08/11/2014
Özel Okullar Birliği kendi puan sistemini kurdu, öğrenci mağdur

Eği­tim ca­mi­ası bir haf­ta­dır, Üs­kü­dar Ame­ri­kan Lisesi'ne, Te­mel Eği­tim­den Or­ta­öğ­re­ti­me Ge­çiş (TE­OG) pua­nıy­la yer­leş­ti­ri­len öğ­ren­ci­yi ko­nu­şu­yor. Ne­den mi? Çün­kü, özel okul­lar bu yıl, TE­OG pu­anı­nın bü­tü­nü­ne gö­re de­ğil sa­de­ce Türk­çe, Ma­te­ma­tik ve Fen ders­le­ri­nin pu­anı­na gö­re öğ­ren­ci al­ma ka­ra­rı al­dı. Üs­kü­dar Ame­ri­kan Lisesi'ne de üç ders üze­rin­den 168 öğ­ren­ci ka­yıt ol­du. Ko­lej en son 789 pu­an­la kay­dı ka­pat­tı. Bir öğ­ren­ci ve­li­si, özel okul­la­rın TE­OG pua­nıy­la da ka­yıt ya­pa­bi­le­ce­ği­ni söy­le­ye­rek Mil­li Eği­tim Ba­kan­lı­ğı'na (MEB) baş­vur­du. Ba­kan­lık da öğ­ren­ci­nin TE­OG pua­nıy­la Üs­kü­dar Ame­ri­kan Lisesi'ne yer­leş­ti­ril­me­si­ne onay ver­di. İş­te iti­raz­lar da bu­ra­da ya­şan­dı. Ama ger­çek so­nun­da an­la­şıl­dı. İşte krizin ayrıntıları:

Key­fi pu­an­la­ma

Ba­zı ba­sın or­gan­la­rın­da yer alan “Ö­zel oku­la te­pe­den in­me yer­leş­tir­me” ha­ber­le­ri­nin ar­ka­sın­da “Ö­zel Okul­lar Bir­li­ği'nin key­fi pu­an he­sap­la­ma” uy­gu­la­ma­sı­nın ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. Ha­ber­ler­de ko­nu edi­len öğ­ren­ci­nin, TE­OG pua­nı ile ter­cih et­ti­ği oku­la yer­le­şe­bil­di­ği hal­de, Özel Okul­lar Bir­li­ği'nin, ME­B'­in ya­zı­lı ona­yı ol­ma­dan uy­gu­la­dı­ğı key­fi pu­an he­sap­la­ma sis­te­mi ne­de­niy­le kay­dı­nın ya­pı­la­ma­dı­ğı be­lir­len­di. Hak­sız uy­gu­la­ma, ME­B'­in in­ce­le­me­si so­nu cun­da dü­zel­til­di.

Ta­ri­hi ha­ta ya­pıl­dı

Yan­lış­lık­lar sil­si­le­si, TE­OG sı­nav so­nuç­la­rı­nın açık­lan­ma­sıy­la baş­la­dı. Özel Okul­lar Bir­li­ği, üye­si olan özel okul­la­ra, ba­kan­lı­ğın esas al­dı­ğı TE­OG yer­leş­tir­me pu­an­la­rı­na gö­re de­ğil, ken­di he­sap­la­ma yön­te­mi ile be­lir­le­di­ği pu­an­la­ra gö­re öğ­ren­ci al­ma ka­ra­rı al­dı. MEB, TE­OG Yer­leş­tir­me Pu­an­la­rı­nı be­lir­ler­ken, 1. ve 2. dö­nem ya­pı­lan mer­ke­zi sı­nav­lar ile 6, 7 ve 8. sı­nıf­la­rın yıl so­nu ba­şa­rı pu­anı­nın or­ta­la­ma­sı­nı alı­yor. 1. ve 2. dö­nem ya­pı­lan sı­nav­la­rın ağır­lık­la­rı da yüz­de 50 ora­nın­da eşit ola­rak he­sap­la­nı­yor.

ME­B'­den onay alın­ma­dı

Özel Okul­lar Bir­li­ği ise ken­di­si­ne bağ­lı okul­lar için yer­leş­tir­me pua­nı he­sap­lar­ken, TE­OG sı­nav­la­rın­da test edi­len 6 ders ye­ri­ne sa­de­ce Türk­çe, Ma­te­ma­tik ve Fen ders­le­rin­den alı­nan pu­an­lar ile yal­nız­ca 8. sı­nıf ba­şa­rı or­ta­la­ma­sı­nı he­sap­la­ma­ya ta­bi tut­tu. Ay­rı­ca, 1'in­ci dö­nem­ki sı­na­vın yüz­de 30'u­nu, 2'n­ci dö­nem­ki sı­na­vın ise yüz­de 70'i­ni esas al­dı. Yer­leş­tir­me pu­an­la­rı da ME­B'­in yap­tı­ğı 500 tam pu­an ye­ri­ne 800 tam pu­an üze­rin­den he­sap­lan­dı. Özel Okul­lar Bir­li­ği, bu uy­gu­la­ma­yı ME­B'­in de ya­zı­lı ona­yı ol­ma­dan ha­ya­ta ge­çir­di. Bu du­rum da hak­sız yer­leş­tir­me­le­re ne­den ol­du. Bü­tün bun­lar, bir öğ­ren­ci ve­li­si­nin ba­kan­lı­ğa ver­di­ği di­lek­çe ile or­ta­ya çık­tı.

So­rum­lu bel­li ol­du
Ve­li ço­cu­ğu­nun, ba­kan­lı­ğın he­sap­la­dı­ğı TE­OG pua­nı ile Üs­kü­dar Ame­ri­kan Lisesi‘ne gi­re­bil­di­ği hal­de, Özel Okul­lar Bir­li­ği'nin key­fi pu­an he­sap­la­ma­sı ne­de­niy­le oku­lun ta­ban pu­anı­nın al­tın­da kal­dı­ğı­nı sa­vun­du, ge­re­ke­nin ya­pıl­ma­sı­nı is­te­di. ME­B'­in yap­tı­ğı in­ce­le­me so­nu­cun­da hak­sız uy­gu­la­ma su yü­zü­ne çık­tı. Ba­kan­lı­ğın gön­der­di­ği in­ce­le­me so­nuç bel­ge­sin­de “Gö­rül­müş­tür ki Özel Üs­kü­dar Ame­ri­kan Ko­le­ji'ne kay­dı ya­pı­lan 6 öğ­ren­ci­nin TE­OG pu­an­la­rı, şi­ka­yet sa­hi­bi öğ­ren­ci­nin TE­OG pua­nın­dan da­ha dü­şük­tür. Bu du­rum Ana­ya­sa'da açık­ça be­lir­ti­len Eği­tim Hak­kı ve Eşit­lik İl­ke­si'ne ay­kı­rı­dır. Özel Okul­lar Bir­li­ği'nin 800'lü pu­an sis­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sı ile TE­OG sı­nav so­nu­cu­nun yok sa­yıl­ma­sı ka­bul edi­le­mez. Hak kay­bı­nın gi­de­ril­me­si için öğ­ren­ci­nin kay­dı Özel Üs­kü­dar Ame­ri­kan Li­se­si' ne ya­pıl­ma­lı­dır” ifa­de­le­ri kul­la­nıl­dı.

18 özel oku­la mü­fet­tiş

ME­B'­in, bu ko­nu­ya iliş­kin du­ru­mu, Özel Okul­lar Bir­li­ği'ne uy­gu­la­ma ön­ce­sin­de bil­dir­di­ği ve özel okul­la­rın top­lu bir şe­kil­de yö­net­me­lik ve mev­zu­at­la­ra ay­kı­rı ha­re­ket et­me­si­nin suç teş­kil ede­ce­ği­ni be­lir­tip,18 özel oku­la mü­fet­tiş gön­der­di­ği de öğ­re­nil­di. Özel Okul­lar Bir­li­ği, bu key­fi uy­gu­la­ma­nın ya­nı sı­ra ba­zı özel okul­lar­da kız­lar ve er­kek­ler için ay­rı kon­ten­jan be­lir­le­ye­rek, pu­an üs­tün­lü­ğü ol­ma­sı­na rağ­men cin­si­yet ko­ta­sı ne­de­niy­le ba­zı öğ­ren­ci­le­rin hak et­tik­le­ri okul­la­ra ka­yıt ola­ma­ma­sı­na da ne­den ol­du.

Yayınlanma Tarihi:13:21,