Reklamsız Sözcü

SÖZCÜ’nün manşeti Meclis’te

“İnternet dü­zen­le­mesini ik­ti­da­rın ken­di is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da bir­ta­kım şey­le­rin giz­len­me­si için mi ya­pa­ca­ğız?

06:51 -
SÖZCÜ’nün manşeti Meclis’te

CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Umut Oran, Mec­lis Ge­nel Ku­ru­lu'n­da dün in­ter­net kı­sıt­la­ma­sı­nın da için­de ol­du­ğu “Tor­ba Ya­sa­” üze­rin­de ko­nuş­tu. İktidarı eleştiren Oran, SÖZCÜ'nün dünkü manşetini de kürsüden AKP'lilere gösterdi. Oran, şunları söyledi:

“Neyi gizliyorlar?”

“İnternet dü­zen­le­mesini ik­ti­da­rın ken­di is­te­ği doğ­rul­tu­sun­da bir­ta­kım şey­le­rin giz­len­me­si için mi ya­pa­ca­ğız? Ya­ni Ge­zi olay­la­rın­da­ki gi­bi ve­ya 17 Ara­lık'­ta­ki rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yo­nun­da­ki gi­bi… Ba­kın da­ha ya­sa geç­me­den bir­çok in­ter­net si­te­si ka­pa­tıl­dı. Hat­ta ba­na bi­le ki­şi­sel in­ter­net say­fa­mı ka­pat­mam­la il­gi­li uya­rı gel­di. Bu­gün bir ga­ze­te­de (SÖZ­CÜ'yü gös­te­ri­yor) yüz­de 10 ko­mis­yon­la il­gi­li iti­raf var, bu­ra­da bir ba­ka­nın adı ge­çi­yor. Şim­di ben bu­nun­la il­gi­li so­ru öner­ge­si ver­me­ye­cek mi­yim? So­ra­ca­ğım, yü­rüt­me­nin ba­şı Sa­yın Baş­ba­kan da ce­vap ve­re­cek. Esasında bak­tı­ğı­nız za­man de­mok­ra­si­nin özü bu­dur.”

İŞTE O ANLAR – VİDEO

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 14:15 05.02.2014
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more