Reklamsız Sözcü

Zirvede medcezir

Rol aşkları gerçek olan ve set dışında fotoğrafları çekilemeyen Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy’u, Uludağ’da yakaladık...

03:03 -
Zirvede medcezir

Tarkan Abdullahoğlu- Milyonların, Medcezir dizisindeki Yaman Koper ve Mira Beylice karakteri olarak ekranda hayranlıkla izlediği Çağatay Ulusoy ile Serenay Sarıkaya, karlı yamaçlarda baş başaydılar.

Onlar birbirleriyle şakalaşıp, el ele kayak yaparken objektifin farkına bile varmadılar. Bu fotoğraflar, Ulusoy ile Sarıkaya'nın   beraber olduklarını ilk kez gözler önüne sermiş oldu.

Serenay Sarıkaya ile Çağatay Ulusoy, Uludağ'da aşk tatilinde Sözcü Pazar'a görüntülendi. Çift önceki akşam da İstanbul'da birlikte yakalandı.

Med­ce­zir di­zi­si­nin ün­lü oyun­cu­la­rın­dan Se­re­nay Sa­rı­ka­ya ile Ça­ğa­tay Ulu­so­y'­un ay­lar­dır aşk ya­şa­dı­ğı ko­nu­şu­lu­yor ama çift bir tür­lü gö­rün­tü­le­ne­mi­yor­du. Sev­gi­li­ler, set dı­şın­da ilk kez ya­ka­lan­dı. Geç­ti­ği­miz gün­ler­de Ulu­dağ Sess Ba­r'­da ger­çek­le­şen çe­kim­ler için Ulu­da­ğ'­da bir haf­ta ka­lan sev­gi­li­ler, çe­kim ol­ma­dı­ğı za­man­lar­da aşk­la­rı­nın key­fi­ni çı­kar­dı. Göz­ler­den uzak ka­yak ya­pan Sa­rı­ka­ya ile Ulu­soy son­ra da kar üze­rin­de kah­ve key­fi yap­tı.
Par­ti­ye git­ti­ler
Ulu­da­ğ'­dan son­ra sev­gi­li­ler ön­ce­ki ge­ce de İs­tan­bu­l‘­da ob­jek­tif­le­re ya­ka­lan­dı. Ön­ce­ki ak­şam ya­kın bir dost­la­rı­nın Ka­ra­köy Be­j'­de dü­zen­le­di­ği do­ğum gü­nü par­ti­si­ne ka­tı­lan sev­gi­li­ler, Flor­ya Eli­te World Ote­l'­de gün bo­yu sü­ren di­zi çe­kim­le­rin­den bir­lik­te çı­kıp, par­ti­ye git­ti. Me­kan içe­ri­sin­de yan ya­na otu­ran ve sa­mi­mi ol­duk­la­rı göz­le­nen Sa­rı­ka­ya ve Ulu­soy,   3 saa­te ya­kın kal­dık­la­rı me­kan­dan ay­rı ay­rı çı­kış yap­tı.

Ulu­soy ile Sa­rı­ka­ya, gö­rün­tü­len­dik­le­rin­den ha­ber­siz kayak keyfi yaptı.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 09:23 23.02.2014
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more