Reklamsız Sözcü

Kanser ilacı yaşa takıldı

Deniz, henüz 5 yaşında. Bir yandan kanser, diğer yandan bürokrasiyle mücadele ediyor.

android-time 07:08
Kanser ilacı yaşa takıldı
Deniz, henüz 5 yaşında. Bir yandan kanser, diğer yandan bürokrasiyle mücadele ediyor.

SGK, doktorların yazdığı ilacın bedelini, “12 yaşında değil” diye karşılamıyor.
Nö­rob­las­tom kan­se­ri has­ta­sı 5 ya­şın­da­ki De­niz Gül­me­z'­in 54 haf­ta bo­yun­ca kul­lan­ma­sı ge­re­ken ilaç, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu'nun 12 yaş sı­nı­rı­na ta­kıl­dı. T24'ün ha­be­ri­ne gö­re, dok­tor ra­po­ru ol­ma­sı­na rağ­men SGK '12 ya­şın­dan kü­çük' ol­du­ğu ge­rek­çe­siy­le, İs­tan­bu­l'­da ya­şa­yan De­ni­z'­in ila­cı­nı kar­şı­la­ma­yı red­det­ti. Kan­ser te­da­vi­si için ha­ya­ti öne­me sa­hip olan ila­cın yıl­lık 11 bin li­ra olan be­de­li­ni kar­şı­la­mak için sos­yal med­ya üze­rin­den kam­pan­ya baş­la­tan en­gel­li ba­ba Bü­lent Gül­mez, dev­le­tin bu du­ru­ma bir ça­re bul­ma­sı­nı is­te­di.

MR çekiminde de sorun yaşıyor

Mi­nik De­ni­z'­in te­da­vi­si­nin ta­ki­bi için de 2 ay­da bir anes­te­zi­li MR çek­tir­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni söy­le­yen ba­ba Gül­mez, “Bu iş­lem sa­de­ce Ça­pa Tıp Fa­kül­te­si Has­ta­ne­si'n­de ya­pı­la­bi­li­yor. An­cak Ça­pa, anes­te­zi­li MR için 3 ay son­ra­ya gün ve­ri­yor. Bu du­rum­da iki ay­da bir özel bir has­ta­ne­ye gi­dip 7500 li­ra­ya anes­te­zi­li MR çek­tir­me­miz ge­re­ki­yor ama eli­miz­de hiç pa­ra yo­k” di­ye ça­re­siz­li­ği­ni an­lat­tı.

Nöroblastom kanseri nedir?

GENELLİKLE 5 yaş altı çocuklarda görülen ‘nöroblastom', sinir hücrelerinde ortaya çıkan bir tümördür. Nöroblastom kanseri hastalarında sinir uçları ve kemik iliği kaynaklı kemik ağrıları, kansızlık, kanama, çeşitli enfeksiyonlar görülebiliyor. Türkiye'de her yıl yaklaşık 2500 çocuk kansere yakalanırken bu çocukların yaklaşık yüzde 10'u nöroblastom kanseri oluyor.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.

Son güncelleme: android-time 10:1024.02.2014
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more