Sözcü Plus Giriş
AYŞE SUCU

Cennete kim daha yakın!

19 Mayıs 2014

Meş­hur so­ru­dur: H­ris­ti­yan­lar, Ya­hu­di­ler ya da baş­ka din­le­rin men­sup­la­rı cen­ne­te gi­re­cek mi? Uzun uzun tar­tı­şır bi­zim ila­hi­yat­çı­lar. Şirk­ten baş­la­ya­rak te­olo­jik pek çok ko­nu üze­rin­den me­se­le­yi va­zet­me­ye ça­lı­şır­lar. İyi de, biz Müs­lü­man ola­rak anı­lan­lar cen­ne­te gi­re­cek mi­yiz ba­ka­lım di­yen çık­maz.
Kim­se­nin ne cen­ne­ti der­dim ne ce­hen­ne­mi… Der­dim ta­vır, der­dim dav­ra­nış, der­dim üs­lup… Keş­ke cen­net­lik ta­vır ne ol­ma­lı­dır ya da cen­ne­ti hak ede­cek­le­rin oluş­tur­du­ğu top­lum na­sıl bir fo­toğ­raf ver­me­li­dir so­ru­su üze­rin­de odak­lan­say­dı Müs­lü­man zih­ni!
Ba­kın bi­zim coğ­raf­ya­la­ra; va­tan­da­şı­nın ba­şı­na her tür­lü be­la ge­lir, ölür öl­dü­rü­lür, aç ka­lır açık­ta ka­lır ve fa­kat yö­ne­ti­ci­ler süt­ten çık­ma ak ka­şık­tır! Hiç üs­tü­ne alan ol­maz; bi­ri­le­ri­ni bu­lur­lar suç­la­ya­cak! Da­ha da ol­ma­dı; ka­der der­ler, fıt­rat der­ler, yüz­yıl­lar ön­ce­sin­den ör­nek­ler ve­rir­ler ve işi bi­ti­rir­ler. Mev­lit prog­ram­la­rı, ha­tim du­ala­rı da üs­tü­nün so­su; eh aliy­yül ala!
Ha­ni o cen­ne­te gi­rer mi gir­mez mi di­ye tar­tış­tık­la­rı adam­lar var ya; böy­le du­rum­lar­da ya to­kat yer­ler va­tan­daş­la­rın­dan ya da is­ti­fa­yı bas­mak zo­run­da ka­lır­lar. Şah­si­yet­li­ce, onur­lu­ca… Fu­ku­şi­ma fa­ci­asın­dan son­ra is­ti­fa eden Ja­pon­ya Baş­ba­ka­nı Nao­to Kan gi­bi… 188 ki­şi­nin ölü­mü­ne ne­den olan fe­ri­bot ka­za­sı­nın ar­dın­dan is­ti­fa eden Gü­ney Ko­re Baş­ba­ka­nı Jung Hong-won gi­bi… Böy­le bir ge­le­nek­te kö­tü ya da kö­tü­lük kök sü­rer mi? Şim­di so­ra­lım, doğ­ru Müs­lü­man ta­nı­mı­na kim da­ha ya­kın?

Acı­ya tek­me

Gün­ler­dir So­may­la ya­tıp kal­kı­yo­ruz. Ma­den­de kaç ki­şi var­dı, kaç ki­şi kur­tul­du, kaç ki­şi öl­dü ra­kam­lar şa­ibe­li… Tam bir re­za­let… Bel­li ki bir şey­ler sak­la­nı­lı­yor; bel­li ki ih­mal var. MHP ve BDP'­nin des­tek ver­di­ği CHP'­nin red­de­di­len öner­ge­si Mec­li­s'­in na­sıl ça­lış­tı­rıl­dı­ğı­nın gös­ter­ge­si…
Baş­ba­ka­nın mü­şa­vi­ri tek­me to­kat gi­ri­şi­yor. Ki­me, acı­sıy­la kav­ru­lan va­tan­da­şa… Hak­lı da ol­san hak­kı­nı sa­vun­ma­ya, iti­raz et­me­ye hak­kın yok. Ka­ba­lı­ğı, şid­de­ti, pes­pa­ye­li­ği öven kö­şe ya­zar­la­rı tü­re­di. Ba­tı­da yet­ki­li bi­ri va­tan­da­şa el kal­dır­sa ne olur? Ka­ba­da­yı­lık prim ya­par mı?
Bin­se­kiz­yüz­lü yıl­la­rın fa­ci­ala­rın­dan bah­set, son el­li yıl­dır ma­den ka­za­sı ol­ma­mış Ba­tı ül­ke­le­ri­ni kaa­le al­ma; bu na­sıl bir zih­ni­ye­tin te­za­hü­rü? Şi­li'de ya­şa­nı­lan ma­den ka­za­sın­dan son­ra 33 ma­den­ci 69 gün son­ra sağ kur­ta­rıl­dı­lar. “Bir ca­nı kur­ta­ran tüm in­san­lı­ğı kur­tar­mış gi­bi­di­r” di­yor yü­ce Al­lah; kim da­ha Müs­lü­man?

Gü­nah­sız öne çık­sın

Gel­di­ği­miz nok­ta iti­ba­rıy­la her bi­ri­miz suç­lu de­ğil mi­yiz? Ça­lış­tı­ğı­mız ku­rum­da, otur­du­ğu­muz bi­na­da, geç­ti­ği­miz so­kak­ta, oku­du­ğu­muz okul­da, meş­gu­lü ol­du­ğu­muz iş ye­rin­de so­rum­lu­luk­la­rı­mı­za ne ka­dar sa­hip çık­tık? Bu ül­ke için, ben de bir şey­ler yap­ma­lı­yım, eli­mi ta­şın al­tı­na koy­ma­lı­yım di­yen (bir ens­ti­tü aç­tık, mad­di-ma­ne­vi ayak­ta dur­mak için ca­nı­mız çı­kı­yor, bel­ki de ka­pa­na­cak) kaç ki­şi var? Av­ru­pa ve Ame­ri­ka'da her iki ki­şi­den bi­ri bir si­vil top­lum ku­ru­lu­şun­da ça­lı­şı­yor.
Her fır­sat­ta sem­bol­le­ri di­li­ne do­la­yan­lar, bı­ra­kın ar­tık bu ede­bi­ya­tı… İs­lam bu ka­dar ucuz de­ğil. Müs­lü­man­lık da… İn­san­ca ya­şa­ya­ma­yan bir top­lum­da Müs­lü­man­lık­tan dem vur­mak ko­mik olu­yor.
Olan bi­ten­den ra­hat­sız olan­la­ra ge­lin­ce; lüt­fen tek­rar dü­şü­ne­lim; şi­ka­yet et­ti­ği­niz hu­sus­lar­da na­sıl mü­ca­de­le ve­ri­yor­su­nuz? Han­gi eği­tim ku­ru­mu­na, han­gi STK'­ya, han­gi ça­lış­ma­ya des­tek ver­di­niz? Top­lum­sal bi­linç bu ça­lış­ma­lar­la oluş­tu­ru­lur çün­kü. Güç bir­li­ği ya­pın, ça­lış­ma­la­rı des­tek­le­yin. Her şey olup bit­tik­ten son­ra ağ­la­ma­nın sız­la­ma­nın fay­da­sı yok. Ba­kın ne di­yor Ku­r'­an: “Dav­ra­nış­la­rı se­be­biy­le, za­lim­le­rin bir kıs­mı­nı di­ğer bir kıs­mı­na yö­ne­ti­ci ya­pa­rı­z”
(En'­am/129)

İs­lam fi­kir yı­ğın­la­rı mı?

Ka­ba­lık ilim mec­lis­le­ri­ne ka­dar uzan­mış. Hış­ma uğ­ra­yan­lar­dan bi­ri de be­nim. Üs­te­lik Ku­r'­an sem­poz­yu­mun­da… Üs­te­lik ka­dın ko­nu­su­nun ko­nu­şul­du­ğu bir otu­rum­da “Lüt­fen ka­dın­la­ra da ko­nuş­ma hak­kı ve­ri­n” de­dim di­ye… Üs­te­lik din­le­yi­ci­ler­den söz is­te­yen tek ka­dın ol­ma­ma rağ­men! Yıl­dı­rım Be­ya­zıt Üni­ver­si­te­si'n­den Doç. Dr. Ha­lil Rah­man Açar iki gün bo­yun­ca pek çok in­sa­nı pay­la­dı, otu­rum­la­ra gel­me­yen ho­ca­lar ol­du.
Dü­şü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz; Ku­r'­an sem­poz­yu­mu, kav­ram­lar ko­nu­şu­lu­yor ve fa­kat sem­poz­yu­mu dü­zen­le­yen der­ne­ğin baş­ka­nı, ha­ka­ret edi­yor, bir ka­dı­na sa­lo­nu terk edin di­ye ba­ğı­rı­yor; on­lar­ca ila­hi­yat­çı ho­ca bu­na ta­nık olu­yor ve bun­lar ara­sın­dan “Bir da­ki­ka bu dav­ra­nı­şın en baş­ta Ku­r'­an'­a ay­kı­rı­dı­r” di­ye­mi­yor!
Bey­ler, İs­lam; ke­la­mi, fık­hi tar­tış­ma­lar yı­ğı­nı mı? Ko­nuş­ma ada­bı yok, ka­dı­na say­gı yok, fark­lı fi­kir­le­re ta­ham­mül yok ve bu­ra­sı ilim mec­li­si, öy­le mi? Ya­zık!

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more