Sözcü Plus Giriş
AYŞE SUCU

CHP ve MHP nelere dikkat etmeli?

14 Nisan 2014

Bel­ki en önem­li ko­nu; ik­ti­da­rın zi­hin­le­re kod­la­dı­ğı kav­ram­lar­dır.
Gün­de­mi oluş­tur­mak ve ye­ni kav­ram­lar or­ta­ya at­mak ve­ya var olan kav­ram­la­rın içi­ni bo­şal­tıp ye­ni­den dol­dur­mak, AK­P'­nin us­ta­ca yap­tı­ğı bir si­ya­set tar­zı­dır.
Öy­le ki mu­ha­le­fe­ti da­hi ken­di­si ta­nım­la­mak is­ti­yor.
Ki­şi­le­re ya da geç­miş olay­la­ra yö­ne­lik zi­hin­le­ri bu­lan­dı­ra­cak bir ko­nu­yu or­ta­ya ata­rak, ka­mu­oyu­nu gün­ler­ce meş­gul ede­bi­li­yor; bu da, ha­ya­ti­yet arz eden te­mel so­run­lar­dan uzak­la­şıl­ma­sı­na ne­den olu­yor. Fa­iz lo­bi­si, pa­ra­lel dev­let, iti­bar­lı yal­nız­lık, mil­li ira­de gi­bi kav­ram­lar bu­na bi­rer ör­nek­tir. Her bir kav­ram; bir ba­şa­rı­sız­lı­ğa, bir hak­sız­lı­ğa, bir yan­lış­lı­ğa giy­di­ri­len göm­lek­tir as­lın­da.
Mu­ha­le­fet bu­na im­kan ver­me­me­li­dir.
Ma­ni­pü­las­yon­la­rı ıs­rar­la di­le ge­tir­me­li ve ken­di kav­ram­la­rı üze­rin­den bir al­gı in­şa­sı baş­lat­ma­lı­dır.
Top­lu­mun da­ha iyi du­ru­ma geç­me­si için ik­ti­da­rın gö­re­vi ic­ra­at­tir.
Mu­ha­le­fet ise ik­ti­da­rın gö­rev ek­sik­lik­le­ri­ni, yan­lış­lık­la­rı­nı ve ol­ma­sı ge­re­ken­le­ri di­le ge­tir­mek­le yü­küm­lü­dür.
İk­ti­dar, söy­le­mi­nin te­me­li­ne mu­ha­le­fet eleş­ti­ri­si­ni yer­leş­ti­ri­yor­sa; bu, ken­di­si­ne yö­nel­ti­le­cek po­tan­si­yel suç­la­ma­lar­dan ka­çın­mak için­dir.
Mu­ha­le­fet; gö­re­vi­ni, ken­di unut­tur­ma­ma­lı­dır.
Ve da­ha önem­li­si:
1) İk­ti­dar meş­ru­lu­ğu­nun kay­na­ğı­nı mil­li ira­da­den alı­yor­sa, mu­ha­le­fet de mil­li ira­de­den alır. Do­la­ya­sıy­la mil­li ira­de ta­lep­le­ri mu­ha­le­fe­tin ta­lep­le­ri­ni de içe­rir. Mu­ha­le­fet mil­li ira­de­yi tem­sil et­ti­ği­nin bi­lin­ciy­le ha­re­ket et­me­li, “mil­li ira­de­” kav­ra­mı­nı kul­lan­ma­ya en az ik­ti­dar ka­dar hak­kı ol­du­ğu­nu zi­hin­ler­de can­lı tut­ma­lı­dır.
2) İn­san ya­pı­sı hiç­bir ik­ti­da­rın meş­ru­iye­ti ken­din­den de­ğil­dir. Doğ­ru­lan­ma ma­ka­mı ken­di­si ola­maz. Erk­ler ay­rı­lı­ğı bu­nun için var­dır. Ve mil­li ira­de ek­sik­siz ha­liy­le bu üç er­kin var­lık kay­na­ğı­dır. Mil­li ira­de­den pay al­mış tüm si­ya­si par­ti­le­rin bu üç er­kin bi­çim­len­di­ril­me­sin­de söz hak­kı var­dır.

Ba­şa­rı­da ol­maz­sa ol­maz­lar…

1) Mu­ha­le­fet po­pü­liz­me yer ver­me­yen halk için/halk­la bü­tün­le­şen 21. yy'­a ya­kı­şan bir söy­lem oluş­tur­ma­lı­dır. Ve bu­nu ka­na­vi­çe iş­ler gi­bi zi­hin­le­re iş­le­me­li­dir.
2) Top­lum­da oluş­muş men­fi al­gı­la­rı kı­ra­cak ekip ça­lış­ma­la­rı­na ih­ti­yaç var­dır. Kit­le­sel med­ya üze­rin­den bu­nu ber­ta­raf ede­cek söy­lem­ler baş­lat­ma­lı­dır.
3) Net­work ça­lış­ma­la­rı­nı ya­pa­cak bir alt ya­pı/bir ağ oluş­tur­ma­lı, özel­lik­le Ana­do­lu' nun en üc­ra yer­le­rin­den baş­la­ya­rak, köy köy, ka­sa­ba ka­sa­ba in­sa­nı­mı­za ula­şıl­ma­lı, so­run­lar kay­de­dil­me­li ve ona gö­re pro­je­ler oluş­tu­rul­ma­lı­dır. Dos­ya­la­rı ta­kip ede­cek Ge­nel Mer­ke­z'­de bir bi­rim ol­ma­lı, ge­len tek bir ta­le­bin ya da şi­ka­ye­tin gö­zar­dı edil­me­si­ne im­kan ve­ril­me­me­li­dir.
4) Ka­dın ve genç­lik ça­lış­ma­la­rı­na özel bir yer ay­rıl­ma­lı, sta­tü­ko­dan vaz­ge­çil­me­li; top­lum­da se­vi­len, sa­yı­lan, ye­ni yüz­ler par­ti­ye ka­zan­dı­rıl­ma­lı­dır.
5) Ede­bi­yat, Fel­se­fe, Te­olo­ji, Sos­yo­lo­ji, Psi­ko­lo­ji ve Hu­kuk alan­la­rın­da top­lum­sal ça­lış­ma­lar ya­pa­cak bir bi­rim par­ti ça­tı­sı al­tın­da oluş­tu­rul­ma­lı, viz­yon ve mis­yo­nun ye­ni­len­me­si ko­nu­sun­da Tür­ki­ye'nin en­te­lek­tü­el bi­ri­ki­min­den fay­da­la­nıl­ma­lı­dır.
6) Mü­te­dey­yin kit­le­nin kor­ku­la­rı­nın ber­ta­raf edil­me­si­ni sağ­la­ya­cak, et­kin isim­ler­le sos­yal ça­lış­ma­lar baş­la­tıl­ma­lı; özel­lik­le kır­sal ke­sim­le di­ya­log­lar oluş­tu­ra­cak ko­nu­lar dik­ka­te alın­ma­lı­dır.
7) Si­ya­si, hu­ku­ki, ah­la­ki her tür­lü sö­mü­rü­ye kar­şı mü­ca­de­le ve­ri­lir­ken mü­te­dey­yin kit­le­ler­de yan­lış al­gı­ya ze­min oluş­tu­ra­cak ko­nuş­ma­lar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Li­der ve Ge­nel Mer­ke­z'­in tu­tu­mu­nu par­ti­nin bü­tün or­gan­la­rı dik­ka­te al­ma­lı­dır. Bu­nun için, za­man za­man bi­linç­len­dir­me se­mi­ner­le­ri ya­pıl­ma­lı­dır.
8) Ay­rım­cı­lık ko­nu­sun­da net du­ruş her fır­sat­ta ifa­de edil­me­li­dir. Öte­ki­leş­tir­me po­li­ti­ka­la­rı­na kar­şı, mu­ha­le­fe­tin her­ke­sin an­la­ya­ca­ğı ve ka­bul­le­ne­ce­ği bir üs­lu­ba ih­ti­ya­cı var­dır.
9) Tu­tar­lı bir dis­kur, or­tak pay­da­la­rı dik­ka­te alan bir söy­lem, par­ti­nin teş­ki­lat kat­man­la­rın­da da ken­di­ni gös­ter­me­li; ço­ğul­cu bir an­la­yış­la­Tür­ki­ye'nin in­san zen­gin­li­ği teş­ki­lat­la­ra yan­sı­tıl­ma­lı­dır.
10) Ger­çek so­run­la­ra par­mak ba­sıl­ma­lı ve ik­ti­dar par­ti­si­nin bil­has­sa ik­ti­sa­di alan­da­ki ic­ra­at­la­rı ir­de­le­nip eleş­ti­ril­me­li­dir. Zi­ra halk nez­din­de ya­şa­nı­lan eko­no­mik kriz­le­rin ve
is­tik­rar­sız­lık­la­rın ha­tı­ra­sı de­vam et­ti­ği için, AKP hâ­lâ is­tik­rar un­su­ru ola­rak gö­rül­mek­te­dir.
11) Hal­kın gö­zün­de yap­ma­cık gö­rü­nen kı­sa va­de­li ve eğ­re­ti du­ran po­li­ti­ka­lar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır.
12) De­mok­ra­tik ül­ke­ler­de halk mu­ha­lif ol­du­ğu ik­ti­dar­dan he­sap so­rar. İle­ri de­mok­ra­si­ler­de halk yan­daş ol­du­ğu ik­ti­dar­dan da he­sap so­rar. Top­lum bu­nun bi­lin­cin­de ol­ma­ya­bi­lir; bu­nun olu­şu­mu­nu sağ­la­ya­cak ve bir bi­linç oluş­tu­ra­cak el­bet­te mu­ha­le­fet­tir.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more