Sözcü Plus Giriş
AYŞE SUCU

İyiler vardır, kötüler vardır!

10 Mart 2014

Baş­lık “My na­me is Kha­n” fil­min­den bir rep­lik. An­ne bu cüm­le­yi, otiz­min bir çe­şi­di olan “as­per­ger sen­dro­mu­” teş­hi­si ko­nul­muş has­ta oğ­lu Kha­n'­a öğ­re­tir. Ve Kha­n'­ın ha­ya­tı bu söz­le şe­kil­le­ne­cek ve an­lam bu­la­cak­tır.

Fil­mi iz­le­di­ği­niz­de (iz­le­me­yen­le­re öne­ri­rim) Khan si­ze şu so­ru­yu sor­dur­ta­cak­tır: İnanç, iyi in­san ol­ma­da, ye­ter­li bir öl­çüt mü­dür?
Ta­rih bo­yun­ca in­san­lı­ğın ya­şa­dı­ğı tec­rü­be­ler gös­te­ri­yor ki; inan­dım de­mek, bir inan­cın için­de yer alan il­ke­le­ri ez­ber­le­mek/tah­si­li­ni yap­mak ya da o di­nin em­ret­ti­ği ri­tü­el­le­ri bir ro­bot gi­bi ye­ri­ne ge­tir­mek, ah­lak­lı ol­ma­ya yet­mi­yor. Ya­ni inanç “bi­lin­ç” ge­rek­ti­ri­yor.
Pek ço­ğu­muz ah­la­kı, sa­de­ce ka­dın-er­kek iliş­ki­si­ne in­dir­ge­miş bir ba­kı­şın için­de bul­du ken­di­si­ni yüz­yıl­lar­dır… Ha­la do­ğu­lu top­lum­lar­da ma­ale­sef bu böy­le… Na­mus ya da na­mus­lu ol­mak, ka­dın ve cin­sel­lik üze­rin­den kur­gu­la­nı­yor. Bir de kı­lık kı­ya­fet…
“Ö­ze­l” alan ge­nel­leş­ti­ri­li­yor. Ha­tır­la­yın Baş­ba­ka­n'­ın sa­yın De­niz Bay­ka­l'­la il­gi­li çı­kan ka­set son­ra­sın­da “Ö­zel de­ğil ge­nel, ge­ne­l” di­ye­rek ba­ğır­dı­ğı söz­le­ri… Ve bu­gün çı­kan ta­pe­ler kar­şı­sın­da sus­pus olan ba­sı­nı ve kö­şe ya­zar­la­rı­nı… MHP'­li mil­let­ve­kil­le­ri için de ay­nı ta­vır söz ko­nu­suy­du. Bal­yoz, Er­ge­no­kan da­va­sın­da yar­gı­la­nan isim­ler için de ha­ke­za… Hal­bu­ki özel alan­la il­gi­li ko­nu­lar­da in­san Rab­biy­le baş­ba­şa­dır. İnanç­lıy­sa töv­be bu­nun için var­dır. Bı­ra­kın bu ko­nu­da bir baş­ka­sı­nın mah­rem ha­ya­tı­nı if­şa et­me­yi, me­rak et­mek, araş­tır­mak da­hi ya­sak­lan­mış­tır.
Gel­ge­le­lim “ge­ne­l” olan ki ka­mu­sal ala­nı kas­te­di­yo­rum, özel­leş­ti­ril­me­ye ça­lı­şı­lı­yor; yi­ne ay­nı ki­şi­ler ta­ra­fın­dan. Özel ala­na son de­re­ce hoy­rat yak­la­şan­la­rın; ke­sin ha­ram olan, Yü­ce Al­la­h'­ın “kar­şı­ma kul hak­kı ile gel­me­yi­n” di­ye­rek ni­te­len­dir­di­ği; hır­sız­lık, do­lan­dı­rı­cı­lık, rüş­vet, ka­mu mal­la­rı­nı ta­lan; ya­lan ve if­ti­ra gi­bi ben­zer ya­sak­lar kar­şı­sın­da ta­kın­dık­la­rı tu­tu­mu an­la­mak müm­kün de­ğil.

İn­san ken­di­ni ye­ter­li gö­rür­se azar

İn­san ölüm­lü var­lık­dır. Güç ve ma­kam sa­hi­bi ol­sa da… Yü­ce Al­lah, ha­ya­tın ge­çi­ci­li­ği­ni ve ebe­di ha­ya­tı in­sa­na ha­tır­la­tır ve er­dem­li bir ha­yat sür­me­si­ni is­ter.
Di­ğer ta­raf­tan “ki­m” olur­sa ol­sun ya­nı­la­bi­le­ce­ği­ni söy­ler. Ku­r'­an, ken­di Pey­gam­be­ri baş­ta ol­mak üze­re hiç­bir in­sa­nı “in­sa­nüs­tü­” bir özel­lik­le ta­nıt­ma­mış “ya­nıl­maz­lı­k” pa­ye­si ver­me­miş­tir.
Ak­lı ve dü­şün­me­yi öl­çü ola­rak ko­yar; an­cak ak­lı ve gü­cü, çı­kar­la­rı, süf­li ve uzun emel­le­ri uğ­ru­na kul­la­na­bi­le­cek­le­rin­den de söz eder Ku­r'­an…
Ni­te­kim gü­cü ve ma­ka­mı el­de eden­le­rin, hırs­la­rı­na ye­nik düş­tük­le­ri bir ger­çek­tir. Sal­ta­nat­la­rı uğ­ru­na en ya­kın­la­rı­nı bo­ğaz­la­mak­tan tu­tun da, her tür­lü zul­mü ve hak­sız­lı­ğı hal­kı­na re­va gö­ren ki­bir, şid­det ve öf­ke abi­de­si muk­te­dir­ler­le do­lu­dur ta­rih çöp­lü­ğü…
Ku­r'­an “in­san ken­di­ni, ne za­man ye­ter­li gör­se, fü­tur­suz­ca aza­r” der.
Evet, gü­cü, ma­ka­mı, şöh­re­ti gö­ren her in­san az­ma­ya me­yil­li­dir. Tek adam ol­mak ar­zu­su in­sa­na geç­mi­şi­ni unut­tu­rur, şı­mar­tır ve ol­ma­dık dav­ra­nış­lar ser­gi­le­tir.
Bun­dan do­la­yı meş­ve­ret, şu­ra kav­ram­la­rı­na dik­kat çe­ker Ku­r'­an…
Bun­dan do­la­yı “yan­lış ya­par­sam ne ya­par­sı­nı­z” de­miş­tir Hz. Ömer…
Bun­dan do­la­yı din-dev­let iliş­ki­le­ri ka­rış­tı­rıl­maz. Çün­kü ya­pı­la­cak her yan­lış­tan din ya­ra alır.
Hu­kuk, güç­ler ay­rı­lı­ğı bun­dan do­la­yı önem­li­dir.
Hak­kı, hu­ku­ku, ada­le­ti, yö­ne­ti­mi tek şah­sın ini­si­ya­ti­fi­ne ver­mek ve­ya gö­zü yu­muk ha­ta yap­maz di­ye­rek o şah­sa tes­lim ol­mak, top­lu­mu fe­la­ke­te gö­tü­rür.
Unut­ma­ya­lım ki in­sa­noğ­lu­nun ma­ya­sın­da fi­ra­vun­laş­mak var­dır ve hep var ola­cak­tır.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more