Reklamsız Sözcü
BEKİR COŞKUN

Arkadaş “keneften” bildirdi…

12 Kasım 2014

Bil­di­ri ya­yın­la­dı­lar 09.05'te…
“Sev­me­ye mec­bur mu­yuz?..”
De­ğil ta­bi­i ki…
Ne­re­nin kı­lı ola­ca­ğı­nı­za biz ka­rış­ma­yız…

*

09.05…
Ener­ji Ba­kan­lı­ğı'n­da Ro­man ha­va­sı çal­ma­ya baş­la­dı…
De­mek ki se­ven bel­li edi­yor…
Çen­gi çık­tı sah­ne­ye…
Dev­let tö­re­ni olun­ca “Sev­me­ye mec­bur mu­yuz?” so­ru­su­na ge­rek kal­ma­dan an­la­şıl­dı ki dev­let­te­ki ke­çi­ler zil ta­kıp Ro­man ha­va­sı oy­na­ya­cak ka­dar se­vi­yor…

*

09.05…
Ur­fa'da iki mi­na­re ara­sı­na mah­ya as­tı­lar:
“10 Ka­sım Öğ­ret­men­ler Gü­nü kut­lu ol­sun…”
İm­za; AKP Be­le­di­ye Baş­ka­nı…
Bir­kaç ay ön­ce­si­ne ka­dar AK­P'­nin va­li­si ol­du­ğu için, Öğ­ret­men­ler Gü­nü'­nün 10 Ka­sım ol­du­ğu­nu (!) öğ­ren­miş…

Kız­ma­ya değ­mez der­ken…
Baş­ba­kan çık­tı…
Der­sim ile Ker­ba­la'yı ay­nı say­dı…
An­la­mı; Ker­be­la'da ta­ri­hin en utanç ve­ri­ci ci­na­yet­le­rin­den bi­ri­si­ni iş­le­yen ve tüm İs­lam dün­ya­sın­da la­net­len­miş ka­til­ler­le, Mus­ta­fa Ke­mal ile ar­ka­daş­la­rı ay­nı ke­fe­de…

*

Az gel­di…
Yan­daş te­le­viz­yon­la­rın pay­la­şa­ma­dı­ğı bi­ri­si ke­nef­ten ses­len­di…
De­di ki:
“Sa­at 09.05'de ke­ne­fe gi­din…”
Uz­man…
Ne­re­de ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni bi­li­yor…

*

Ne di­ye­bi­li­riz ki?..
Bu sal­dı­rı­lar gi­de­rek ar­ta­cak…
Ne­za­ket…
Ter­bi­ye…
Adap ara­ma….

*

Üzül­me­yin de…
Bu çir­kin­leş­me, yak­la­şan ve gi­de­rek ar­tan kor­ku­nun be­la­sı­dır…
Meş­ru ze­mi­ni yi­tir­dik­çe sı­ğı­na­bi­le­cek­le­ri tek yer; çir­kin ya­lan, if­ti­ra, aşa­ğı­la­ma, ha­ka­ret, kü­für ka­lır…

*

Bu ya­zı­yı ağ­la­ya­rak ara­yan oku­ru­ma söz ver­di­ğim için ya­zı­yo­rum…
Doğ­ru­su değ­mez…
Olan­la­rı ar­ka­daş na­sıl­sa “ke­nef­te­n” bil­di­ri­yor bi­ze…

Bekir Coşkun
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more