Sözcü Plus Giriş
BEKİR COŞKUN

Dayan direk…

9 Eylül 2014

Tek ba­şı­na­sın…
Bay­ra­ğı­mız sa­na ema­net…
Da­yan di­rek…

*

Bu gün­ler­de “Bay­ra­ğı­mı­zı yi­ne in­dir­di­le­r” ha­ber­le­ri gel­dik­çe, ak­lı­mı­za onu bek­le­yen as­ke­rin, po­li­sin, gö­rev­li­le­rin, dev­let adam­la­rı­nın, baş­ba­kan­la­rın, cum­hur­baş­kan­la­rı­nın ne yap­tı­ğı so­ru­su gel­mez mi nor­mal­de?..
Ama ar­tık gel­mi­yor…
“Ca­mi­ye ayak­ka­bı ile gir­di­le­r” di­ye bir se­ne ci­yak ci­yak ba­ğı­ran adam, bay­ra­ğı in­di­rip in­di­rip ayak­la­rı­nın al­tın­da par­ça­la­dık­la­rın­da ses­siz…
Yal­nız­sın di­rek…

*

Han­gi ağaç­tan­sın?..
Çam?…
Ka­vak?..
Me­şe?..
O üze­rin­de­ki kır­mı­zı be­yaz, aç­tı­ğın en gü­zel çi­çek…
Di­ren di­rek…

*

İs­ter­sen bo­ru­dan ol…
O gör­dü­ğün şa­ta­fat­lı güç, as­la se­nin ka­dar an­lam­lı de­ğil…
Şe­re­fi­miz sa­na ema­net…

*

Hai­ni çok­tur bu mem­le­ke­tin…
Her bay­rak in­di­ril­dik­çe gör­mez­lik­ten gel­me­le­ri… Bay­rak asan­la­rı ka­ra­ko­la gö­tü­rüp, in­di­ren­le­ri yan­daş seç­me­le­ri…
Kin ve nef­ret­le do­lu ses­siz­lik­le­ri…
Emi­niz, için için se­vin­me­le­ri…
Bo­şu­na de­ğil…
İn­di­ri­len her bay­rak; sev­me­dik­le­ri cum­hu­ri­ye­ti­mi­zin bi­raz da­ha çö­kü­şü de­mek…
İs­te­dik­le­ri şey ya­ni; bit­miş dev­let, yok ol­muş hu­kuk, tü­ken­miş umut, zor­ba­nın iki du­da­ğı ara­sın­da bir mem­le­ket…

*

“Kız kar­de­şi­min ge­lin­li­ği, yi­ği­di­min son ör­tü­sü­dü­r” o…
O gök­yü­zü­ne en ya­kın yer­de, te­pe­ler­de, yu­ka­rı­lar­da bir yer­de tut­tu­ğun sı­ra­dan bir şey de­ğil…
Öz­gür­lü­ğü­müz…
Bü­tün­lü­ğü­müz…
De­mok­ra­si­miz…
Me­de­ni­ye­ti­miz…
Açık an­lı­mız, dik ba­şı­mız…
Onu­ru­muz…

*

Yal­nız­sın ama…
Ve tek ba­şı­na­sın…
Da­yan di­rek…