Sözcü Plus Giriş
BEKİR COŞKUN

Velev ki…

23 Eylül 2014

Do­ma­tes al­mak “o­pe­ras­yon­du­r” me­se­la…
Cum­hur­baş­ka­nı­nızın ön­ce “Mu­az­zam ba­şa­rı­lı bir ope­ras­yo­n” de­di­ği kur­tar­ma­nın, ve­lev ki “pa­zar­lık­la­” ya­pıl­dı­ğı­nı açık­la­ma­sı­na gö­re söy­lü­yo­rum…
Ap­tal ol­du­ğu­muz için bir “o­pe­ras­yo­n” ile “pa­zar­lık alış ve­ri­şi­” ara­sın­da­ki far­kı bi­le­me­yiz…

*

Ev­den çı­kar­ken “Ben ope­ras­yo­na gi­di­yo­ru­m” de­riz…
“Ne ope­ras­yo­nu?..”
“La­ha­na…”
“Git­miş­ken bir de ta­ze kar­puz ope­ras­yo­nu yap…”

*

Ger­çi cum­hur­baş­ka­nı­nız “Dev­let yö­net­mek öy­le bak­kal iş­let­me­ye
ben­ze­me­z” de­di… De­mek ki o da bi­li­yor bu işin bak­kal işi ol­du­ğu­nu…
Al, ver…

*

Ol­sun…
“Mu­az­zam bir ope­ras­yon­la kur­ta­rıl­dı­la­r” de­yin­ce Tür­ki­ye aya­ğa kalk­tı mı?..
Kalk­tı…
Bay­ram et­tik mi?..
Et­tik…
Yan­daş med­ya “As­rın ope­ras­yon za­fe­ri­” di­ye ya­la­ka­lı­ğı­nı yap­tı mı?..
Yap­tı…
Ve­lev ki kar­şı­lı­ğı­nı (her ney­se) bas­tır­mış­sın, IŞİD ge­ti­rip ka­pı­da sa­na tes­lim et­miş, ve­re­ce­ği­ni ver­miş, ala­ca­ğı­nı al­mış, ne fark eder…
Ken­di ül­ke­sin­de ma­ça gi­de­me­yen ada­mın “as­rın li­de­ri­” ol­du­ğu­na ina­nı­yor­sun da, bu­na ni­ye inan­ma­ya­cak­sın?..

*

So­nuç­ta her­ke­si se­vin­di­ren, 49 ca­nın ya­şa­ma dön­dü­ğü, yüz­le­ri gül­dü­ren bir ha­di­se­dir…
Bu­nu şo­va dö­nüş­tü­rüp, in­san­la­rı ap­tal ye­ri­ne ko­ya­rak ba­sit tat­min­le­rin mal­ze­me­si yap­ma­nın ne ge­re­ği var­dı?..

*

Şim­di…
“El­le­rin­de va­tan­daş­la­rı­mız va­r” ba­ha­ne­si or­ta­dan kalk­tı…
IŞİ­D'­in elin­de da­ha on bin­ler­ce ma­sum in­san, ka­dın, has­ta, yaş­lı, ço­luk ço­cuk var, mil­li­ye­ti fark et­mez…
Her gün ka­fa­lar ke­si­li­yor…
Çı­kıp “O te­rör ör­gü­tü­dü­r” di­ye­bi­le­cek mi­sin?..

*

Dün­ya­nın uy­gar ül­ke­le­ri, in­san­lı­ğın bu vah­şi be­la­dan kur­tul­ma­sı için el ele ver­di­ler, Tür­ki­ye re­hi­ne­le­ri öne sü­re­rek çe­kim­ser kal­dı…
Ar­tık ka­rar ve­re­bi­le­cek mi­sin?..
Me­de­ni dün­ya­dan mı ya­na­sın, IŞİ­D'­den mi ya­na­sın?..

*

Daha da açıkçası…
Velev ki rehineler “operasyonla” kurtarıldı…
Türkiye dincinin elinde rehindir…
Nasıl kurtulacak?..