Reklamsız Sözcü
EGE CANSEN

“Point of No Return”

28 Eylül 2014

Baş­ba­kan Da­vu­toğ­lu, Kürt me­se­le­sin­de “Ge­ri Dö­nül­mez Nok­ta­”nın ge­çil­di­ği­ni söy­le­di. Bu de­yi­şin as­lı İn­gi­liz­ce'de “Po­int of No Re­tur­n”­dür. Çok kri­tik an­lar­da baş­vu­ru­lan bir ka­rar al­ma yön­te­mi­dir. Baş­ba­kan, Kürt açı­lı­mın­da iş­ler iyi gi­di­yor onun için yo­la de­vam edi­yo­ruz de­mi­yor. Sa­de­ce ge­ri dö­nül­mez nok­ta­yı (ma­ale­sef) geç­tik; mec­bu­ren ile­ri gi­di­le­cek­tir di­yor. Açı­lı­mı, git­ti­ği ye­re ka­dar gö­tür­me ka­ra­rı­nın ge­rek­çe­si­ni, “ge­ri dö­nül­mez nok­ta ge­çil­di­” ma­ze­re­tiy­le açık­lı­yor. Bu ifa­de­yi kul­lan­dı­ğı­na gö­re Baş­ba­kan “a­çı­lı­m” de­ni­len si­ya­se­tin gel­di­ği nok­ta­dan mut­lu de­ğil­dir. Bir an için ol­sa bi­le “ge­ri git­me­yi­” ak­lın­dan ge­çir­miş an­la­şı­lan. Son­ra otur­muş iki se­çe­ne­ğin se­nar­yo­su­nu yaz­mış ve bun­la­rın “fay­da ve ma­li­ye­t” he­sap­la­rı­nı çı­kart­mış. So­nun­da da ne ka­dar kö­tü olur­sa ol­sun, açı­lım­da ile­ri git­mek, ba­şa dön­mek­ten eh­ve­ni şer­dir de­miş.

OLAY­LAR DA­VU­TOĞ­LU'NU AŞI­YOR

Er­do­ğan hü­kü­met­le­rin­de ba­kan­lık yap­mış ki­şi­le­rin per­for­mans de­ğer­le­me­si ya­pıl­sa, Da­vu­toğ­lu her­hal­de “ba­şa­rı­sız ba­kan­la­r” sı­ra­la­ma­sın­da en ön­ler­de yer alır­dı. Da­vu­toğ­lu, bu ba­şa­rı­sız­lı­ğı­na rağ­men Re­is Er­do­ğan ta­ra­fın­dan baş­ba­kan­lı­ğa ge­ti­ril­miş­tir. Bu­nun mut­la­ka ras­yo­nel bir açık­la­ma­sı var­dır. Da­vu­toğ­lu da işin far­kın­da­dır. Re­is'­in gö­zün­de iti­bar kay­bet­me te­la­şı yü­zün­den ace­mi­ce iş­ler yap­mak­ta­dır. Ni­te­kim re­hi­ne­le­ri kar­şı­la­ma tö­re­nin­de se­vinç­ten he­ye­can­la­nıp, “ço­cuk ba­şı ko­par­ta­ca­k” sev­gi te­za­hür­le­ri gös­ter­miş­tir.

DA­VU­TOĞ­LU SO­RUM­LU DE­ĞİL­DİR

Her ne ka­dar Da­vu­toğ­lu Baş­ba­kan un­va­nı­nı ta­şı­yor­sa da her­kes, hü­kü­me­tin Er­do­ğa­n'­a bağ­lı ol­du­ğu­nu bil­mek­te­dir. “Kürt­le­r'e, ne is­ter­ler­se ver ki; Türk­le­r'in ana­sı­nı ağ­lat­ma­sın­la­r” di­ye özet­le­ne­bi­le­cek açı­lım pro­je­si­nin mi­ma­rı Er­do­ğa­n'­dır. Bu işin şe­re­fi de, so­rum­lu­lu­ğu da Er­do­ğa­n'­a ait­tir. Kürt açı­lı­mı­nın T.C.'ye ma­li­ye­tin­den Da­vu­toğ­lu so­rum­lu tu­tu­la­maz.

SON RES­Mİ BİL­MEK MİL­LE­TİN HAK­KI­DIR

Ki­min ne ka­dar so­rum­lu ol­du­ğu­nu bir ta­ra­fa bı­ra­ka­lım. Mu­va­fık ve­ya mu­ha­lif Türk Mil­le­ti'­nin, açı­lım se­fe­ri kar­şı kı­yı­ya ula­şın­ca kar­şı­la­rı­na çı­ka­cak “res­mi­” bil­me­si ge­re­kir. Ye­ni ana­ya­sa­da Gü­ney­do­ğu Ana­do­lu, “ö­zerk böl­ge­” mi, “fe­de­ral eya­le­t” mi, yok­sa “o­to­nom dev­le­t” ola­rak mı ta­nım­la­na­cak­tır? Ku­zey Irak Böl­ge­sel Kürt Yö­ne­ti­mi ile iliş­ki­le­ri ne ola­cak­tır? Bu ko­nu­da Kürt­le­r'in zih­nin­de­ki “son res­mi­” az çok bi­li­yo­ruz. Ama hü­kü­me­tin zih­nin­de ne var, onu bil­mi­yo­ruz.

Son söz: Bu­ra­sı bi­zim; ge­ri­ye ka­lan hem bi­zim, hem si­zin.

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more