Türk değil, Müslüman milleti

Cum­hur­baş­ka­nı Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n'­ın li­der­lik ko­nu­sun­da üs­tün ni­te­lik­le­re sa­hip ol­du­ğu­nu ya­şa­dık­ça gö­rü­yo­ruz. Genç­li­ğin­den be­ri ar­ka­daş­la­rı ara­sın­da “re­is” di­ye anı­lan Er­do­ğan, an­la­şı­lı­yor ki, son­ra­dan ol­ma de­ğil, ana­dan doğ­ma bir ön­der. İs­tan­bul Be­le­di­ye­si'ne “Re­is” ol­du­ğu gün da­ma­ya çık­mış­tı. O olay­dan son­ra, yük­se­li­şi dur­ma­dı ve so­nun­da (7 yıl ge­cik­mey­le) cum­hu­ra “Re­is” ol­du. Er­do­ğan pa­zar­la­ma ta­bi­riy­le “müş­te­ri­si­ni­” (ya­ni seç­men­le­ri­ni) iyi ta­nı­yor. On­la­rın ru­hu­nu oku­yor. Hat­ta on­la­rın zi­hin ha­ri­ta­sı­nı on­lar­dan da­ha iyi bi­li­yor. Bu sa­ye­de bü­yük pa­zar­la­ma us­ta­la­rı­na has bir sez­giy­le ge­liş­tir­di­ği pro­pa­gan­da ürün­le­riy­le “müş­te­ri­si­nin ih­ti­ya­cı­nı ta­le­be dö­nüş­tü­re­bi­li­yo­r”. Ye­ni ürün­ler imal edip pi­ya­sa­ya sü­rü­yor. Pa­zar pa­yı­nı (oy ora­nı­nı) dü­şür­me­den yo­lu­na de­vam edi­yor.

PA­ZAR­LA­MA, ÜRÜN GE­LİŞ­TİR­MEK­LE BAŞ­LAR

Ge­çen haf­ta pi­ya­sa­ya çı­kan son RTE ürü­nü­nün adı “A­me­ri­ka'yı Müs­lü­man­lar Keş­fet­ti­” ol­du. Ürün, pi­ya­sa­ya çı­kar çık­maz he­def müş­te­ri kit­le­si ta­ra­fın­dan ka­pı­şıl­dı. Pi­ya­sa­da bin­ler­ce ürün var­dır. Bu ürün­ler, in­sa­nın bel­li ih­ti­yaç­la­rı­nı gi­der­di­ği için ta­lep edi­lir. Ama as­lın­da in­san ih­ti­yaç­la­rı 5 ana kü­me­de top­la­na­bi­lir. Bun­la­ra “kök ih­ti­ya­ç” (ge­ne­ric ne­ed) de­nir. Bu ih­ti­yaç­lar­dan bi­ri de “say­gın­lı­k” ge­rek­si­ni­mi­dir. Her in­san ken­di­si­ne ve/ve­ya ait ol­du­ğu kim­li­ğe say­gı du­yul­ma­sın­dan de­rin bir tat­min his­si du­yar. Bi­rey­sel kim­li­ği za­yıf halk kit­le­le­ri “a­it ol­du­ğu kim­li­ği­n” övül­me­si­ni is­ter. O kim­li­ğin üze­ri­ne tit­rer. Ait ol­du­ğu kim­li­ğin in­san­lık ve dün­ya için çok ya­rar­lı iş­ler yap­tı­ğı tez­le­ri ve­ya ha­ber­le­ri onu çok mut­lu eder.

AME­Rİ­KA'YI MÜS­LÜ­MAN­LAR KEŞ­FET­Tİ

İş­te “A­me­ri­ka'yı Müs­lü­man­lar Keş­fet­ti­” bu amaç­la ta­sar­lan­mış bir ürün­dü. Ame­ri­ka'nın keş­fin­den ön­ce İs­pan­ya'da Müs­lü­man­lar hü­küm sür­dü­ğü­ne gö­re bu tez doğ­ru ola­bi­lir. Bu, bir ba­kı­ma Ata­tür­k'­ün “Tür­k” kim­li­ği için yap­tı­ğı övün­me kam­pan­ya­la­rı­nın ay­nı­sı­dır. An­cak bu­ra­da çok önem­li bir fark var: Er­do­ğan, “Müs­lü­ma­n” ke­li­me­si­ni kul­la­nı­yor. Hal­bu­ki or­ta­da Ame­ri­ka'yı “Hı­ris­ti­yan­la­r” Keş­fet­ti di­ye bir tez yok­tur. Kris­tof Ko­lomb keş­fet­ti de­nir ki; o Ko­lomb İtal­ya­n'­dır, İs­pan­ya'da ya­şa­mış, Por­te­kiz adı­na se­fe­re çık­mış­tır. Ko­lom­b'dan ön­ce, Vi­king­le­r'­in Ame­ri­ka'ya git­tik­le­ri de ka­bul gör­müş, ma­kul bir tez­dir.

TÜRK MİL­LE­Tİ YOK­TUR, MÜS­LÜ­MAN MİL­LE­Tİ VAR­DIR

Mil­let, Os­man­lı­ca­da ay­nı din­den olan­lar de­mek­tir. Bu­gün­kü mil­let ve­ya ulus söz­cü­ğü­nün kar­şı­lı­ğı “ka­vi­m”­dir. Er­do­ğan onun için “te­k” mil­let der, Türk Mil­le­ti de­mez.

SON SÖZ: Mak­sat­lı yan­lı­şa, şa­şırt­ma de­nir

Loading...