Enis Berberoğlu
Enis Berberoğlu

Çalışan cezalı

Kim ça­lı­şı­yor ve ne­den ce­za­lı?
Ya­nı­tı ay­nı: 480 bin emek­li.
AKP ik­ti­da­rı­nın ilk yı­lın­da bir ya­sa çık­tı.
Emek­li olup da ça­lı­şan ve­ya iş­ye­ri açan­dan prim ke­si­le­cek­ti.
Pek umur­sa­yan, prim ya­tı­ran emek­li ol­ma­dı.
SGK da üze­ri­ne git­me­di, ala­ca­ğı­nı def­te­re yaz­dı.
2014'de ya­rım mil­yon emek­li­nin prim bor­cu 2,4 mil­yar li­ra­yı aş­tı.
Bak­tı­lar ala­mı­yor­lar, af ilan et­ti­ler.
Borç­lu emek­li­nin yak­la­şık ya­rı­sı af­fa baş­vur­du.
1.4 mil­yar li­ra­lık prim bor­cu tak­si­te bağ­lan­dı.
300 mil­yon li­ra­ya ya­kın tah­si­lat
ya­pıl­dı…
Ama yol­da ço­ğu emek­li­nin ne­fe­si ke­sil­di, öde­me­ler ak­sa­dı. Bu­gün bir mil­yar li­ra­lık bor­cun ge­le­ce­ği be­lir­siz. Üs­tü­ne af için baş­vur­ma­yan­la­rın bir mil­yar bor­cu­nu da ek­le­yin. Et­ti 2 mil­yar li­ra…
Şim­di­ler­de SGK “yıl­ba­şı­na ka­dar öde­yin yok­sa emek­li ma­aşı­na ha­ciz ge­li­r” di­ye kor­ku­tu­yor.
Ya­par mı, ya­par. Ta­bi­i hü­kü­met se­çim are­fe­sin­de mil­yon­la­rı küs­tür­me­yi gö­ze ala­bi­lir­se!
***
Ak­tar­dı­ğım sü­reç, ilk ba­kış­ta sis­tem arı­za­sı gi­bi al­gı­la­na­bi­lir.
Ama ke­sin­lik­le de­ğil…
Ak­si­ne mo­da de­yi­miy­le bir üst ak­lın 12 yıl­da kur­du­ğu ik­ti­sa­di mi­ma­ri­nin us­ta­lık ese­ri.
İna­nın hak­sız­lık et­mi­yo­rum.
Yap­bo­zun di­ğer par­ça­la­rı­nı yer­leş­ti­rin­ce bü­yük re­sim or­ta­ya çı­ka­cak.
***

SGK'­nın emek­li­den bek­le­di­ği 2 mil­yar li­ra…
Ku­ru­mun top­lam ba­ta­ğı ne­re­dey­se 20 ka­tı, 35 mil­yar li­ra­ya ya­kın.
SGK bu du­ru­ma ne­den düş­tü…
Ga­ri­bim emek­li yü­zün­den mi,
ha­yır.
Sis­tem na­sıl ça­lış­ma­lı?
Emek­li­ye öde­ne­cek ma­aş, ça­lı­şa­nın pi­ri­miy­le kar­şı­lan­ma­lı, öy­le de­ğil mi?
Ama öy­le ol­mu­yor…
Çün­kü Türk eko­no­mi­si is­tih­dam de­ğil iş­siz ya­ra­tı­yor.
İş pi­ya­sa­sın­da ye­te­rin­ce prim üre­til­mi­yor.
Da­ha­sı iş bu­lan­lar bi­le ar­tık si­gor­ta is­te­mi­yor, ka­çak ça­lı­şı­yor.
Çün­kü si­gor­ta­lı olun­ca hem prim öde­ni­yor, hem de sos­yal yar­dım
ke­si­li­yor.
Ak­si­ne si­gor­ta­sız ça­lı­şın­ca maa­şın üs­tü­ne sos­yal yar­dım ek­le­ni­yor.
Ra­kam­lar­la ko­nu­şa­lım.
Ak­tif si­gor­ta­lı sa­yı­sı 19 mil­yon, emek­li maa­şı alan 10 mil­yon.
Ya­ni iki ça­lı­şan bir emek­li­ye ba­kı­yor. (Sağ­lık­lı oran dör­de bir!)
Öte yan­dan sos­yal yar­dım alan ai­le sa­yı­sı 4 mil­yon.
El­hak, Hü­kü­me­tin oy­la­rı böy­le yük­se­li­yor.
Ama sos­yal gü­ven­lik açı­ğı da böy­le ar­tı­yor!
***
Açık de­dik, bir de ta­hak­kuk edip öden­me­yen prim­ler var…
Unut­ma­ya­lım, baş­ta yaz­dık, ça­lı­şan ve­ya iş­ye­ri açan emek­li­nin bor­cu 2 mil­yar li­ra.
AK­P'­li Ko­ca­eli Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si'nin prim bor­cu 245 mil­yon li­ra.
SGK'­nın ala­cak lis­te­sin­de­ki di­ğer be­le­di­ye­le­ri de ek­ler­sek…
10-15 ta­ne­si­nin bor­cu ya­rım mil­yon emek­li­ye be­del…
Bun­lar ge­lir­le­ri­ni yan­da­şa iş ve yar­dım için har­cı­yor, prim ya­tır­mı­yor.
***

İş­te bü­yük re­sim bu­dur.
Gen­ci­ne iş bul­maz­san, sos­yal yar­dım­la gü­nü kur­ta­rır­san…
Yan­da­şı­na pa­ra da­ğı­tıp, ver­gi, prim top­la­maz­san…
Ma­den­den, iş ka­za­sın­dan, te­rör­den ca­nı­nı kur­ta­rıp…
Emek­li­ye ay­rı­lan ama yi­ne de
ça­lış­mak zo­run­da ka­la­nı bir de
ha­ciz bek­ler.
Za­ten de­miş­tin.
Bu işin fıt­ra­tın­da var!
Loading...