Reklamsız Sözcü
KEMAL BAYTAŞ

Hırsızlıklar babadan oğula geçer

2 Şubat 2014

Re­cep Tay­yip Er­do­ğan İs­tan­bul Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı Kon­gre­si

Bun­lar din sim­sar­lı­ğıy­la ik­ti­dar olup, ül­ke­yi yağ­ma­la­ma­ya gel­miş­ler.
Özen­dik­le­ri Os­man­lı'nın son dö­ne­mi gi­bi “dev­le­tin ma­lı de­niz, ye­me­yen do­mu­z”­u il­ke edin­miş­ler. Böy­le bir re­za­le­ti yu­tan ve bu­na (biz­den baş­ka) ses­siz ka­lan bir ka­mu­oyu­na dün­ya ta­ri­hin­de ta­nık olun­mu­yor.
Ne­re­de avan­ta bir iş var, ora­ya el atı­yor, ço­cuk­la­rı ai­le ef­rat­la­rı­nı dev­re­ye so­ku­yor­lar.
Vur­gun kay­nak­la­rı şun­lar­dan olu­şu­yor;
Sit ve ye­şil alan­la­rın (AV­M'­ler, gök­de­len­ler) “bü­yük pat­ron ta­ra­fın­da­n” ima­ra açıl­ma­sıy­la ya­pı­lan vur­gun­lar,
Yol, köp­rü, ha­va alan­la­rın­da ya­ra­tı­lan ar­sa rant­la­rı soy­gun­la­rı,
Ener­ji (do­ğal gaz, ya­kıt) hor­tum­la­rı,
85 mil­yar Eu­ro ol­du­ğu söy­le­nen ka­ra pa­ra ak­la­ma­sı,
De­niz Fe­ne­ri mi­sa­li va­kıf, ha­yır pa­ra soy­gun­la­rı,
Bu yön­tem­ler­le doy­mak bil­me­yen bir sen­drom için­de yüz mil­yar­lar­ca do­lar hor­tum­la­nı­yor. Ays­ber­k'­in al­tın­da­ki­ler or­ta­ya çı­kar di­ye fe­lek­le­ri­ni şa­şı­rı­yor, çıl­gı­na dö­nü­yor­lar.
Mah­dum ve ke­ri­me­le­rin (kız, er­kek ço­cuk­la­rı) kı­lı­na do­ku­nul­ma­sın di­ye tüm ana­ya­sal ku­rum ve or­gan­la­rı yer­le yek­san edi­li­yor.
Göz gö­re gö­re bin­ler­ce po­lis, yüz­ler­ce sav­cı (suç­la­rı var­sa yar­gı­lan­ma­dan) sür­gün edi­li­yor. Yol­suz­luk dos­ya­la­rı el­le­rin­den alı­nı­yor. Tav­şa­na kaç, ta­zı­ya tut­ma yön­te­mi uy­gu­la­nı­yor.
Bu sav­cı ve po­lis­ler gü­nün bi­rin­de mah­ke­me­de Bi­lal Er­do­ğa­n'­la il­gi­li el­le­rin­de­ki suç bel­ge­si fo­to­ko­pi­le­ri­ni açık­la­ma­sın­lar di­ye (film­ler­de­ki gi­bi) “Al­lah ko­ru­su­n” bir ci­na­ye­te kur­ban gi­de­bi­lir­ler.
Baş­sav­cı­la­ra adam­lar gön­de­rip, te­le­fon­lar aç­tı­ra­rak “yol­suz­luk dos­ya­la­rı­nın ka­pa­tıl­ma­sı, teh­di­din­de bu­lu­na­n”, “sav­cı­ya se­nin­le he­sa­bım ver di­ye­n”, “hır­sız­la­rı de­ğil, hır­sız­la­rı ya­ka­la­yan­la­rı ce­za­lan­dı­ra­n” ve bu uğur­da dev­le­ti ber­ha­va eden­ler­den her şey umu­la­bi­lir.
Böy­le tüy­ler ür­per­ti­ci bir va­ha­me­te Af­ri­ka'nın ka­bi­le ya da aşi­ret dev­let­le­rin­de bi­le ta­nık olun­mu­yor.
Dün gök­le­re çı­kar­dı­ğı Fet­hul­lah Gü­le­n'­e bu gün sah­te pey­gam­ber di­yor. An­cak sor­mak ge­re­ki­yor; “ken­di­si­ne do­kun­ma­nın bir iba­det sa­yı­la­ca­ğı­”, “tan­rı­nın bü­tün va­sıf­la­rı­nı üs­tün­de top­la­dı­ğı­” gi­bi söy­lem­ler­le şah­sı­na do­ku­nul­maz­lık sağ­la­tıp, yol­suz­luk ba­di­re­sin­den kur­tul­ma­yı amaç­la­yan­lar mı yok­sa Fet­hul­lah ho­ca mı sah­te pey­gam­ber­dir?
Gü­ney­do­ğu'da ki “fi­ili PKK dev­le­tin­de­n” ra­hat­sız ol­mu­yor. Ken­di ya­rat­tı­ğı (ce­ma­at pa­ra­le­lin­den) hır­sız­lık­la­rı or­ta­ya çı­kar­dı di­ye şi­ka­yet­çi olu­yor.
“Ce­ma­at şe­rik­li­ğiy­le mil­li or­du­nun ipi­ni çek­tir­di­ler.” “Dev­le­tin te­me­li yar­gı­yı çö­kert­ti­ler.”
Hır­sız­lık dos­ya­la­rı, ar­sa maf­ya­la­rı, te­le­fon ko­nuş­ma­la­rı, vil­la­cık­lar, ge­mi­cik­ler, gır­la gi­di­yor. Su­çüs­tü ya­ka­la­nın­ca tüm bun­lar ce­ma­atin oyu­nu­dur di­ye hal­kı ke­riz ye­ri­ne ko­yu­yor.
Yol­suz­luk pro­va­sı­nı ön­ce De­niz Fe­ne­ri'y­le ya­pı­yor. “Ya­vuz hır­sız ev sa­hi­bi­ni bas­tı­rı­r” yön­te­miy­le bun­la­rı ön­ce dış güç­ler, ABD, fa­iz lo­bi­si son­ra ce­ma­at or­ga­ni­ze et­ti zır­va­la­rıy­la işin için­den sıy­rı­lı­yor. Şim­di ay­nı yön­te­mi bü­yük soy­gun­da da uy­gu­la­ya­rak pa­ça­yı kur­tar­ma­yı düş­lü­yor.
Sor­mak ge­re­ki­yor: Bi­la­l'­e hi­be edi­len mil­yar do­lar­lık ar­sa­lar, ban­ka he­sa­bı­na ya­tı­rı­lan yüz mil­yon do­lar da ce­ma­atin kum­pa­sı mı­dır?
Eğer Türk hal­kı tüm bu ha­ya­sız­lık­la­rı yu­tar­sa her tür­lü hır­sız­lık ve uğur­suz­luk­lar meş­ru­la­şa­cak, bu da TC'­nin so­nu ola­cak­tır.
Kuş­ku­suz Ata­tür­k'­ün da­ha o za­man­lar­dan bu gün­le­ri gö­re­rek ya­sak­la­dı­ğı şeyh­lik­ler, ce­ma­at­ler, ta­ri­kat­la­ra kar­şı­yız. An­cak, ce­ma­at ol­ma­say­dı tüm dün­ya­yı sar­san hır­sız­lık­la­rın zer­re­si bi­le bi­lin­me­ye­cek­ti.
Türk eko­no­mi­si­ni ba­tı­ran yol­suz­luk­lar or­ta­ya çı­kın­ca, Fet­hul­lah ho­ca “rüş­vet ve yol­suz­luk­lar­la dev­let yö­ne­ten­le­ri ül­ke­le­riy­le bir­lik­te he­lak (yok) ede­riz di­yen Is­ra ve Ma­un su­re­le­ri­ni ha­tır­la­ta­rak “biz­den bu­ra­ya ka­da­r” de­yip rüş­vet­çi­le­re bed­du­a et­ti­ği için haş­ha­şi ilan edi­li­yor.
Ce­ma­at dev­le­ti ele ge­çir­miş id­di­ala­rı­na kar­ga­lar gü­ler

Hü­se­yin Çe­lik  Şu­bat 2013

Ül­ke tüm bu me­la­net­ler­le çal­ka­la­nır­ken, her şe­yi ya­lan do­lan üze­ri­ne kur­gu­lu­yor­lar.
Ce­ma­at­le il­gi­li es­ki be­yan­la­rıy­la şim­di­ki söy­lem­le­ri yüz­le­ri­ni kı­zart­mı­yor. Hü­se­yin Çe­lik ön­ce­le­ri pa­ra­lel dev­let­ten söz et­mek bir pa­ra­no­ya­dır di­yor. Şim­di ken­di­le­ri ko­ro ha­lin­de ce­ma­at dev­le­tin­den söz et­tik­le­ri­ne gö­re bu, hep­si­nin bi­rer “pa­ra­no­ya­k” ol­duk­la­rı­nın iti­ra­fı olu­yor.
Bü­lent Arınç “biz var­sak Gü­len ce­ma­ati var, biz yok­sak on­lar da yo­k” di­yor. Ya­ni biz var­sak (ken­di de­yim­le­riy­le) haş­ha­şi­le­ri, sah­te pey­gam­ber­le­ri baş ta­cı ede­riz de­mek is­ti­yor. Bu şe­kil­de se­ca­at arz eder­ken sir­ka­tin söy­lü­yor.
Tüm bu me­la­net­le­rin yüz­de bi­ri baş­ka ül­ke­de ya­şan­sa yer ye­rin­den oy­nar­dı. Biz­de ise baş­ta “Re­za Zar­ra­p'­ın hac­zi­ni kal­dı­ran mah­ke­me­yi ke­bir!”, “tüm suç dos­ya­la­rı­nı ka­pa­tan sav­cı ve yar­gıç­la­r”, “AK­P'­li 320 mil­let­ve­ki­li­”, HSYK ve %50 halk na­sıl olu­yor da hu­kuk dev­le­ti­ni yok et­me pa­ha­sı­na Bi­lal Er­do­ğa­n'­ın body­gu­ar­d'­ı olu­yor­lar.
So­nuç: Ya­ban­cı ba­sın “Türk Baş­ba­ka­nı ya is­ti­fa eder, ya da ül­ke onun­la bir­lik­te ba­ta­r” di­ye man­şet­ler atı­yor.

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more