Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

11 yıl ayakta uyumuşlar!..

25 Şubat 2014

Biz de bun­la­rı dev­le­ti ida­re edi­yor san­mış­tık!..
Me­ğer bun­lar vit­rin­dey­ken, dev­le­ti ar­ka plan­da­ki­ler ida­re edi­yor­muş!..
Baş boş şi­şi­ni­yor­lar­dı!..
Ki­bir­le­rin­den ge­çil­mi­yor­du!..
Eş, dost, ak­ra­ba!..
Oğ­lan­lar, kız­lar, da­mat­lar, ge­lin­ler, dü­nür­ler…
Cip­ler, Mer­ce­des­ler, BMW'­ler, uçak­lar, he­li­kop­ter­ler…
Yat­lar, kat­lar, ha­vuz­lu vil­la­lar…
Zev­ki se­fa için­dey­ken bi­ri­le­ri bun­la­rı gö­zet­li­yor­muş!..

* * *

İki sü­per yan­daş ga­ze­te­nin ha­be­ri­ne gö­re, çe­şit­li mes­lek grup­la­rın­dan 7 bin ki­şi din­len­miş!..
Ara­la­rın­da ba­kan­lar da var!..
Bı­ra­kın ba­kan­la­rı, din­le­nen­ler ara­sın­da dev­let bü­rok­ra­si­si­ni “Baş­ba­kan adı­na­” ida­re eden ve­ya ida­re et­ti­ği­ni zan­ne­den Baş­ba­kan­lık Müs­te­şa­rı Ef­kan Ala da var; ki, o şa­hıs şim­di İçiş­le­ri Ba­ka­nı!..
Onu da geç­tik…
Da­ha da önem­li­si her yer­de gö­zü ku­la­ğı olan, uçan kuş­tan ha­ber­dar (!), dev­le­tin gü­ven­li­ği­nin ema­net edil­di­ği en bü­yük is­tih­ba­rat ör­gü­tü Mİ­T'­in ba­şın­da­ki Ha­kan Fi­da­n'­ı da din­le­miş­ler!..
Bun­la­rın ru­hu bi­le duy­ma­mış!..
11 yıl ayak­ta uyu­muş­lar!..

* * *

Dev­let için­de dev­let ve­ya “pa­ra­lel dev­le­t” bun­la­rı ya­pa­bil­diy­se, Yu­nan is­tih­ba­ra­tı da, İran, Irak, Su­ri­ye is­tih­ba­ra­tı da, hat­ta PKK bi­le din­ler!..
Dev­let sır­la­rı ya­ban­cı is­tih­ba­rat ör­güt­le­ri­nin eli­ne ge­çer!..
Şu ha­le ba­kı­nız, dev­let ida­re­si kim­le­rin elin­de?..
Biz bun­la­ra “a­ce­mi­ler man­ga­sı­” di­yor­duk, Tay­yip çık­tı “Ben us­ta­yı­m” de­di, saf­lar inan­dı!..
“Bü­yük us­ta­” dün­ya­yı tit­ret­ti!..
Kü­re­sel li­der­di, muk­te­dir­di; ama dev­le­ti baş­ka­la­rı ida­re edi­yor, bu­nun ha­be­ri yok­tu!..

* * *

7 bin ki­şi uy­du­ruk “Se­lam ör­gü­tü­” nu­ma­ra­sıy­la din­len­miş!..
Siz bu­nu en azın­dan 100'le çar­pın!..
Bir de muk­te­dir­le­rin (!) din­le­dik­le­ri var, üst üs­te ko­yun­ca kaç yüz bin ki­şi­nin din­len­di­ği­ni, özel ha­ya­tı­na da gi­ril­di­ği­ni an­la­yın!..
Ama hak­la­rı­nı ye­me­mek ge­re­kir!..
Hem din­len­miş­ler, hem din­le­miş­ler!..
Bir­bir­le­ri­nin pe­şi­ne ha­fi­ye­ler tak­mış­lar!..
Gü­ven yok, hu­kuk yok, vic­dan yok!..
Eğer 17 Ara­lık rüş­vet ve yol­suz­luk ope­ras­yon­la­rı ol­ma­say­dı, Türk hal­kı al­da­tıl­ma­ya de­vam edi­le­cek­ti!..
Fiş­le­me­ler, din­le­me ka­yıt­la­rı ar­şiv­le­ne­cek, ge­rek­ti­ğin­de pat­la­tı­la­cak­tı!..

* * *

İki sü­per yan­daş ga­ze­te bu bü­yük skan­da­lı dün du­yur­du!..
Afe­rin!..
Ama yan­daş­lı­ğa sığ­ma­dı!..
Zi­ra, yan­da­şı ol­duk­la­rı ik­ti­da­rın utan­ma­sı ge­re­ken bir skan­dal or­ta­ya çık­tı!..
Dev­let ida­re­si­nin ne ka­dar çap­sız in­san­la­rın elin­de ol­du­ğu bir kez da­ha ka­nıt­lan­dı!..

* * *

Bal­lı iha­le­le­re…
İmar yol­suz­luk­la­rı­na…
Peş­keş­le­re…
Ko­mis­yon­cu­luk­la­ra…
Rüş­vet­le iş bi­ti­ri­ci­lik­le­re…
Med­ya ha­vuz­la­rı­na…
Zen­gin­leş­me­ye…
Din sö­mü­rü­cü­lü­ğü­ne dal­mış­ken…
Koa­lis­yon or­tak­la­rı bun­la­rın al­tı­nı oy­muş, far­kın­da ol­ma­mış­lar!..

* * *

Ben yan­daş ol­sam, bu aciz­li­ğin, bu skan­da­lın or­ta­ya çık­ma­sın­dan uta­nır­dım!..

İda­re-i mas­la­hat!..

Os­man­lı'­nın uzak vi­la­yet­le­rin­den bi­rin­de­ki ka­le düş­man­la­rın sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­mış…
Haf­ta­lar sü­ren bir ku­şat­ma…
Cep­ha­ne azal­mış, yi­ye­cek içe­cek bit­mek üze­re…
Ka­le ku­man­da­nı pa­şa ge­ce ya­rı­sı giz­li­ce İs­tan­bu­l'­a bir
ulak çı­kar­tıp cep­ha­ne, yi­ye­cek içe­cek ve tak­vi­ye bir­lik is­te­miş…
Ulak sa­ra­ya var­mış, ce­va­bı alıp bir haf­ta için­de dön­müş…
Sad­ra­za­mın ce­va­bı: “A­man ida­re-i mas­la­ha­t”
İyi de düş­man sal­dır­ma­ya de­vam edi­yor, el­de yok, avuç­ta yok!..
Ku­man­dan pa­şa bir ulak da­ha çı­kart­mış ge­len ce­vap ay­nı:
“A­man ida­re-i mas­la­ha­t”
So­nun­da cep­ha­ne ve yi­ye­cek bit­miş, ka­le düş­müş, düş­man kuv­vet­le­ri içe­ri gi­rer­ken, ku­man­dan pa­şa sa­ra­ya du­ru­mu bil­dir­miş:
“İ­da­re on­la­ra geç­ti, mas­la­ha­tı eli­miz­de kal­dı­”
De­mek 11 yıl­dır Tür­ki­ye'de de ida­re pa­ra­lel dev­let­te, mas­la­ha­tı ik­ti­dar­day­mış!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more