Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

30 Mart bağırsakları temizleme günü!..

2 Şubat 2014

Fiş­le­me­nin da­nis­ka­sı­nı yap­mış­lar!..
Ak­si hal­de 5 bin po­lis, po­lis ami­ri ve em­ni­yet mü­dü­rü­nü ne­re­den bi­lip de da­ğı­ta­bi­lir­ler­di?!.
“El­le­riy­le koy­muş gi­bi bul­du­la­r” sö­zü yan­lış olur, zi­ra el­le­riy­le koy­du­lar!..
Hep­si fiş­liy­di ve nok­ta ta­yin­ler­le gö­rev­den alıp pa­si­fi­ze et­ti­ler!..
Yar­gıç ve sav­cı­lar da öy­le!..
Hep­si fiş­len­miş­ti!..
İş ter­se dö­nüp ken­di­le­ri­ni vur­ma­ya baş­la­yın­ca da­ğı­tı­ver­di­ler!..
Bu­na baş­ka ne de­nir?..
Fiş­le­me­nin da­nis­ka­sı!..

* * * * *

“Şe­yi­ni şey et­ti­ği­min şe­yi­” ve­ci­ze­siy­le ün­lü Baş­ba­kan mu­avi­ni Bü­lent, ge­ne­ral ve ami­ral­ler içe­ri atıl­dık­ça, “Tür­ki­ye ba­ğır­sak­la­rı­nı te­miz­li­yo­r” de­miş­ti!..
Şim­di bu ik­ti­da­rın gö­re­ve ge­tir­di­ği po­lis ve sav­cı­lar dış­la­nın­ca da Tür­ki­ye ba­ğır­sak­la­rı­nı te­miz­le­miş mi olu­yor?..
Bü­tün ik­ti­dar ya­la­ka­sı ya­zar­lar bu sö­zün üs­tü­ne ba­lık­la­ma at­la­mış­lar, ya­zıp du­ru­yor­lar­dı…
Bal­yoz, Er­ge­ne­kon, Poy­raz­köy da­va­la­rı ade­ta müs­hil ila­cı ol­muş­tu!..
“Tür­ki­ye ba­ğır­sak­la­rı­nı te­miz­li­yo­r”
Şim­di de ken­di adam­la­rı­nı sal­lı­yor­lar!..
Ne­den?..
Çün­kü ken­di çev­re­le­rin­de­ki yol­suz­luk­la­rı­nın, rüş­vet­çi­lik­le­rin üs­tü­ne git­ti­ler, hat­ta iş Tay­yi­p'­in oğ­lu­na ka­dar uzan­dı!..

* * * * *

“Şe­yi­ni şey et­ti­ği­min şe­yi­” sö­zü­nün sa­hi­bi Bü­lent, ge­ne­ral­ler, ami­ral­ler içe­ri atı­lır­ken, yi­ne ta­ri­he ge­çe­cek (!) bir laf et­miş­ti:
“İ­yi ki bu pa­şa­lar­la sa­va­şa gir­me­mi­şi­z”
Ama “İ­yi ki sa­va­şa gir­me-
­mi­şi­z” de­dik­le­ri o pa­şa­la­rı şim­di kur­tar­mak için ye­ni­den yar­gı­la­ma for­mül­le­ri arı­yor­lar!..
Zi­ra Baş­ba­kan Baş­da­nış­ma­nı, bu­gün bir­bir­le­ri­ne gir­dik­le­ri es­ki koa­lis­yon or­tak­la­rı Fet­hul­lah­çı­la­rı kas­te­de­rek, “Ül­ke­nin mil­li or­du­su­na kum­pas kur­du­la­r” de­di!..
Böy­le­ce… “Bun­lar­la iyi ki sa­va­şa gir­me­mi­şi­z” de­dik­le­ri, “Tür­ki­ye ba­ğır­sak­la­rı­nı te­miz­li­yo­r” la­fı­nı et­tik­le­ri pa­şa­lar çı­kar­sa, Fet­hul­lah­çı­la­rın kum­pas­çı­lı­ğı bel­ge­len­miş ola­cak, bir mev­zi da­ha ka­za­na­cak­lar!..
* * * * *

Her şey ken­di et­raf­la­rın­da dö­nü­yor…
Şim­di 17 Ara­lık ope­ras­yon­la­rı­nı ya­pan po­lis­ler, po­lis amir­le­ri, em­ni­yet mü­dür­le­ri hak­kın­da “de­lil ka­rart­ma­”, “de­lil uy­dur­ma­” ve “ör­gü­t” suç­la­ma­sıy­la so­ruş­tur­ma baş­la­tı­yor­lar!..
Ada­na Baş­sav­cı­lı­ğı, si­lah yük­lü ol­du­ğu id­di­a edi­len TI­R'­la­rı dur­du­ran po­lis ve sav­cı­lar için so­ruş­tur­ma açı­yor!..
İki ba­ka­nın oğ­lu­nun, Tür­ki­ye'nin en bü­yük ka­mu ban­ka­sı­nın ge­nel mü­dü­rü ve şar­kı­cı­nın ko­ca­sı­nın tu­tuk­lu ol­du­ğu yol­suz­luk ve rüş­vet so­ruş­tur­ma­sı­nın id­di­ana­me­si, gö­rev­den alı­nan sav­cı­nın ye­ri­ne ge­ti­ri­len ye­ni sav­cı ta­ra­fın­dan ya­zı­la­cak!..
* * * * *

Tren ray­dan çık­tı!..
Kam­yo­nun fre­ni bo­şal­dı!..
Ül­ke “şe­yi­ni şey et­ti­ği­min şe­yi­” ha­li­ne gel­di!..
Bu du­rum­da ümi­di­miz sa­de­ce de­mok­ra­si­dir, halk ira­de­si­dir!..
30 Mart gü­nü, Tür­ki­ye'nin “ba­ğır­sak­la­rı­nı te­miz­le­di­ği­” gün ol­ma­lı­dır!..

Dos­tu kal­ma­yan ül­ke!..

Çan­ka­ya'nın 11'in­ci­si, 1915 olay­la­rı­nın 100. Yı­lı ko­nu­sun­da di­yor ki:
“3-4 se­ne ön­ce­nin par­lak ışı­ğın­da çok dos­tu olan bir ül­ke ola­rak bun­la­rı aşa­bi­li­riz di­ye dü­şü­nü­yor­duk. Tür­ki­ye ile dost ol­ma­nın de­ğe­ri­ni ha­tır­la­ta­cak şey­le­ri ço­ğalt­mak la­zı­m”
Bu söz, son dört yıl­da Tay­yi­p'­in yan­lış ve öf­ke­li dış po­li­ti­ka­sı yü­zün­den Tür­ki­ye'nin dos­tu­nun kal­ma­dı­ğı­nı ifa­de edi­yor!..
Ve an­la­şı­lı­yor ki Tür­ki­ye'nin ışı­ğı sön­müş!..
Dört yıl ön­ce Tür­ki­ye'nin bir ışı­ğı ol­du­ğu ko­nu­su ise 11'in­ci­nin hüs­nü­ku­run­tu­su!..
11'in­ci Mı­sır po­li­ti­ka­sın­da da Tay­yi­p'­le çe­li­şi­yor:
“Mı­sır ile bir­lik­te ça­lış­maz­sak, bi­zim için Ak­de­niz An­tal­ya kör­fe­zin­den iba­ret
ka­lı­r”

* * * * *

Val­la ne de­rin­lik­li stra­te­jiy­miş mü­ba­rek!..
Kom­şu­lar­la sı­fır so­run­dan dos­tu kal­ma­yan ül­ke ol­duk!..
Bu ik­ti­dar her şe­yi ber­bat et­ti, ha­la “de­mok­ra­si­nin na­mu­su san­dık­tı­r” di­yor, bu­nu ye­ni İçiş­le­ri Ba­ka­nı da ön­ce­ki gün tek­rar edi­yor!..
Dı­şa­rı­dan İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan Ala da po­li­ti­ka­cı ol­ma­ya böy­le ısı­nı­yor!..
Ne gün­le­re kal­dık sev­gi­li hal­kım!..

Ah­met Ateş­li

­Be­nim po­lis mu­ha­bir­li­ğim za­ma­nın­da Ah­met Ateş­li ko­mi­ser mu­avi­niy­di…
İle­ri­ki yıl­lar­da ise, asa­yiş şu­be­si ci­na­yet ma­sa­sı amir­li­ği yap­tı; ya­kın dost­tuk, önem­li bir ha­ber kay­na­ğı­mız­dı…
Gö­zü­nü bu­dak­tan esir­ge­me­yen ün­lü bir po­lis şe­fiy­di…
Onu ön­ce­ki gün kay­bet­tik…
Yıl­lar ön­ce Su­adi­ye'de DHKPC sal­dı­rı­sı­na uğ­ra­mış, tam 27 ye­rin­den ya­ra­lan­mış, ade­ta de­lik de­şik ol­muş­tu…
Bu­na rağ­men mu­ci­ze ese­ri ha­yat­ta ka­la­bil­miş, gö­re­vi­ne de­vam et­miş­ti…
Onu en son 12 yıl ön­ce gör­müş­tüm, sa­rı­lıp ku­cak­laş­tık; çok­tan emek­li ol­muş­tu, ama yi­ne de bom­ba gi­biy­di…
Ye­ni ne­sil po­lis mu­ha­bir­le­ri onu ta­nı­maz, ce­sa­ret ve fe­da­kar­lık sem­bo­lüy­dü…
Al­lah rah­met ey­le­sin…

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more