AKP’yi “3 Y” götürecek!..

Yok­sul­luk, yol­suz­luk, ya­sak­lar…
Ne CHP, ne MHP, ne de bun­lar­da­ki kor­ku­su­nun pa­ra­no­ya ha­li­ne gel­di­ği dar­be…
Bu ik­ti­da­rı “3 Y” gö­tü­re­cek!..
İk­ti­da­ra “3 Y ile mü­ca­de­le ede­ce­ği­z” di­ye gel­di­ler…
12 yıl­da ül­ke­yi “3 Y”, ya­ni yok­sul­luk, yol­suz­luk ve ya­sak­lar ba­tak­lı­ğı­na sok­tu­lar!..
Gırt­lak­la­rı­na ka­dar yol­suz­lu­ğa gö­mül­dü­ler!..
Yol­suz­luk­la­rı or­ta­ya çık­ma­sın di­ye de “ya­sak­lar si­mi­di­ne­” sa­rıl­dı­lar!..

* * * *

Tam 12 yıl yok­sul hal­kı kö­mür çu­val­la­rı, no­hut-bul­gur tor­ba­la­rıy­la esir al­dı­lar!..
Yok­sul hal­kı çu­val­la­ra, tor­ba­la­ra ba­ğım­lı ha­le ge­tir­di­ler…
Ve her ge­çen gün hal­kı yok­sul­laş­tır­dı­lar!..
İş­siz­lik, ka­yıt­lı olan­lar­da yüz­de 10'a çık­tı ve on­lar yok­sul sı­nı­fın da al­tın­da kal­dı­lar!..
Ama 1000 oda­lı sa­ray için 1 kat­ril­yon 300 tril­yon li­ra­yı, da­ha bü­yük da­ha lüks uçak için 410 tril­yo­nu göz­le­ri­ni kırp­ma­dan so­ka­ğa at­tı­lar!..

* * * *

Tür­ki­ye'nin adı ar­tık bü­tün dün­ya­da yol­suz­luk­lar­la anı­lı­yor!..
Yol­suz­luk ve rüş­vet bu ik­ti­dar dö­ne­min­de meş­ru­laş­tı­rıl­dı…
Rüş­ve­tin adı mah­ke­me ka­rar­la­rın­da bi­le “he­di­ye­” ol­du!..
Yol­suz­luk ve rüş­vet, ya­kın­da ya­sal bir hak ola­rak hu­kuk sis­te­mi­mi­ze bi­le gi­re­bi­lir!..
Yol­suz­luk ve rüş­ve­tin ta­ki­bi, or­ta­ya çı­ka­rıl­ma­sı da ik­ti­da­ra kar­şı “dar­be­” te­şeb­bü­sü ola­rak tes­cil (!) edil­di!..

* * * *

Tür­ki­ye Sa­na­yi­ci ve İşa­dam­la­rı Der­ne­ği'nin (TÜ­Sİ­AD) yap­tı­ğı araş­tır­ma­da, fark­lı sek­tör­ler­de, fark­lı öl­çek­te­ki şir­ket tem­sil­ci­le­ri­nin ta­ma­mı­nın “Tür­ki­ye'de yol­suz­luk va­r” de­di­ği or­ta­ya çık­tı…
Bun­la­rın yüz­de 46'sı “yol­suz­lu­ğun da­ha da ar­ta­ca­ğı­nı­” söy­lü­yor…
Zi­ra ik­ti­da­rın ya­pı­sı bu…
Ka­zan-ka­zan sis­te­mi üze­ri­ne ça­lı­şı­yor­lar…
Sen ka­za­na­cak­san, ben de avan­ta­mı al­ma­lı­yım; ba­na yok­sa sa­na da yok!..
İha­le­ler, imar plan­la­rı de­ği­şik­lik­le­ri, ya­pı­lan usul­süz­lük­ler­le sağ­la­nan mil­yon do­lar­lar bu ro­ta üze­rin­de iler­li­yor, ik­ti­da­rın ön­de gi­den­le­ri kay­na­ğı bel­li ol­ma­yan pa­ra­lar­la zen­gin­le­şi­yor!..

* * * *

Bu ik­ti­da­rın ge­tir­di­ği ya­sak­lar ise, dar­be dö­nem­le­ri­ne bi­le nal top­la­tı­yor!..
San­sür, oto­san­sür, jur­nal sis­te­mi Ab­dül­ha­mi­t'­e rah­met oku­tu­yor!..
Rüş­ve­ti yaz­mak ya­sak!..
Yol­suz­luk­la­rı yaz­mak ya­sak!..
İk­ti­da­rın ra­di­kal İs­lam­cı te­rör ör­güt­le­ri­ne mil­yon do­lar­la­rı, si­lah ve cep­ha­ne­yi akıt­tı­ğı id­di­ala­rı­nın he­sa­bı­nı sor­mak ya­sak!..
Bı­ra­kın hep­si­ni, Tak­sim Ge­zi Par­kı'nın mer­di­ven­le­ri­ne çı­kıp ba­sın açık­la­ma­sı yap­mak ya­sak!..
Ge­zi Par­kı'na 5-10 ki­şi­lik grup ha­lin­de gir­mek bi­le ya­sak!..
Ne­den?..
Çün­kü kor­ku­yor­lar!..

* * * *

Son ola­rak gör­dü­nüz…
Üçü is­ti­fa et­mek zo­run­da ka­lan, bi­ri az­le­di­len dört ba­ka­nın Mec­lis So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu'na ver­dik­le­ri ifa­de­le­ri yaz­ma­ya bi­le ya­sak gel­di…
Ney­miş?..
Şöh­ret­le­ri­ne za­rar ge­lir­miş!..
“Şöh­ret­le­ri­ni­n” ne ol­du­ğu ga­yet iyi bi­lin­me­si­ne rağ­men!..
Za­ten gö­re­cek­si­niz, dör­dü de ik­ti­da­rın eliy­le ak­la­na­cak­lar ve bu olay da ka­pa­na­cak!..
Ama…
İk­ti­da­ra gö­zü ka­pa­lı oy ve­ren­ler bi­le ar­tık uyan­ma­ya baş­la­dı­lar!..
Bu ik­ti­da­rı yok­sul­luk, yol­suz­luk­lar ve ya­sak­lar gö­tü­re­cek!..
Bu bü­yük çı­kar or­tak­lı­ğı­nın sal­ta­na­tı da, ta­ri­hin ka­ran­lık say­fa­la­rı­na gö­mü­lüp gi­de­cek!..

Kur­tu­la­ma­dık!..

Tay­yip 12'n­ci olun­ca bi­raz du­ru­lur ve se­si­ni ke­ser san­mış­tık…
Ama ne müm­kün…
Her gün yi­ne ba­ğı­rı­yor, hiç il­gi­siz laf­lar edin­ce in­san­lar stre­se gi­ri­yor!..
Ka­dın ve Ada­let kon­fe­ran­sın­da ko­nuş­tu, ba­ğır­dı…
Er­te­si gün Es­naf Şu­ra­sı'n­da ba­ğı­rıp ça­ğır­dı…
Dün de İSE­DAK top­lan­tı­sın­da ko­nu­şu­yor­du…
Her gün TV ka­nal­la­rın­da sa­bah­tan ak­şa­ma ka­dar kar­şı­mız­da…
Üs­te­lik bir iken iki ol­du­lar, hem Tay­yip, hem Sad­ra­za­mı Ah­met…
Al­la­h'­ım biz ne gü­nah iş­le­dik?!.

Loading...