Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Ampul patladı!..

14 Şubat 2014 Yazarlar

Tür­ki­ye, eko­no­mi­si en kı­rıl­gan 5 ül­ke ara­sın­da bi­rin­ci sı­ra­ya otur­du!..
Tür­ki­ye'nin ca­ri açı­ğı yüz­de 33 ar­ta­rak, 65 mil­yar do­lar ol­du!..
Ay­lık ca­ri açık 8 mil­yar do­lar­la re­kor kır­dı!..
Stan­dard &Poo­r's Tür­ki­ye'nin kre­di no­tu­nu du­ra­ğan­dan ne­ga­ti­fe in­dir­di!..
Enf­las­yon çift ha­ne­ye tır­ma­nı­yor!..
Bun­lar gi­di­ci!..

* * *

Dün­ya Ba­sın Öz­gür­lü­ğü En­dek­si'n­de Tür­ki­ye, 180 ül­ke ara­sın­da 154'ün­cü ola­bil­di!.. Tür­ki­ye, Irak ve Af­ga­nis­ta­n'­ın bi­le al­tın­da. Tür­ki­ye'yi 155'in­ci sı­ra­da­ki Gam­bi­ya ta­kip edi­yor!.. 10 yıl­da 56 sı­ra ge­ri­le­dik!..
Ulus­la­ra­ra­sı Ga­ze­te­ci­le­ri Ko­ru­ma Ko­mi­te­si İc­ra Di­rek­tö­rü Jo­el Si­mon “Ba­sı­na Sal­dı­rı­lar 2014 Ra­po­ru­”nu açık­la­dı:
“Ge­zi olay­la­rın­dan son­ra 59 ga­ze­te­ci ko­vul­du ve­ya is­ti­fa­ya zor­lan­dı­”
Bu ra­ka­ma ik­ti­da­rı eleş­tir­di­ği için işin­den olan kö­şe ya­zar­la­rı da­hil de­ğil.
Bun­lar gi­di­ci!..

* * *

İn­ter­net ya­sak­la­rı ko­nu­sun­da ABD Dı­şiş­le­ri Ba­kan­lı­ğı Söz­cü­sü Psa­ki bu dü­zen­le­me­yi ta­kip et­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Bu ya­sak, ifa­de öz­gür­lü­ğü ko­nu­sun­da ulus­la­ra­ra­sı stan­dart­la­ra uy­mu­yo­r” de­di!..
Psa­ki, dü­zen­le­me­nin bil­gi­ye eri­şim ve si­ya­si tar­tış­ma­la­rı önem­li öl­çü­de et­ki­le­me po­tan­si­ye­li­ne se­bep ol­du­ğu­nu söy­le­di!..
Av­ru­pa Bir­li­ği, in­ter­net ya­sa­ğı­nın AB kri­ter­le­ri­ne uy­ma­dı­ğı­nı açık­la­dı!..
Av­ru­pa Gü­ven­lik ve İş­bir­li­ği Teş­ki­la­tı'nın in­ter­net ya­sa­ğı ko­nu­sun­da yap­tı­ğı açık­la­ma­da, “İn­san­la­rın ha­ber al­ma hak­kı ih­lal edi­le­ce­k” de­nil­di!..
İn­san Hak­la­rı İz­le­me Ör­gü­tü, Çan­ka­ya'nın 11'in­ci­si­ne “İn­ter­net ya­sa­ğı­nı ve­to et­me­” çağ­rı­sı yap­tı!..
Bun­lar gi­di­ci!..

* * *

İs­pan­ya Baş­ba­ka­nı ile An­ka­ra'ya ge­len İs­pan­yol ga­ze­te­ci­ler, “Bu Baş­ba­ka­nı gör­dük­ten son­ra Tür­ki­ye'de ne­den bu ka­dar çok ga­ze­te­ci ce­za­evin­de ya­tı­yor şim­di da­ha iyi an­lı­yo­ru­z” de­di­ler!..
İs­pan­yol El Pa­is Ga­ze­te­si, “Ra­joy (İs­pan­ya Baş­ba­ka­nı) Tür­ki­ye'nin AB'­ye gir­me­si­ni des­tek­ler­ken, Er­do­ğan da bir ga­ze­te­ci­ye sal­dı­rı­yor­du­” baş­lı­ğı­nı at­tı!..
Tür­ki­ye'de Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan azar­la­nan ga­ze­te­ci İs­pan­ya'da kah­ra­man ilan edil­di!..
İs­pan­ya Baş­ba­ka­nı ile ba­sın top­lan­tı­sı ya­pan Tay­yip, Ha­ber Türk TV'­sin­de­ki alt ya­zı için te­le­fon et­me­si­nin so­rul­ma­sı üze­ri­ne “E­vet ara­dım. Bu tür şey­le­ri de öğ­ret­mek du­ru­mun­da­yız. Çün­kü ya­pı­lan ha­ka­ret­ler sı­ra­dan de­ğil­di­” de­di!..
Tay­yip ga­ze­te­ci­le­re “ga­ze­te­ci­li­k” öğ­ret­ti, ama alt ya­zı­lar­da en ufak ha­ka­ret yok­tu!..
Bun­lar gi­di­ci!..

* * *

27 ilin Em­ni­yet Mü­dü­rü ile 3 Em­ni­yet Ge­nel Mü­dür Yar­dım­cı­sı da­ha ge­ce ya­rı­sı ka­rar­na­me­siy­le dün gö­rev­den alın­dı.
İz­mi­r'­e 30 gün ön­ce ata­nan ye­ni em­ni­yet mü­dü­rü de mer­ke­ze çe­kil­di!..
Er­ge­ne­kon ve Bal­yoz ope­ras­yon­la­rı gi­bi, po­lis­te de dör­dün­cü, be­şin­ci, al­tın­cı dal­ga­lar ar­ka ar­ka­ya gel­di!..
Gö­rev­den alı­nan po­lis mü­dür­le­ri­nin ye­ri­ne ge­ti­ri­len po­lis mü­dür­le­ri­nin de ço­ğu gö­rev­den alın­dı, ki­mi ne­re­ye ge­ti­re­cek­le­ri­ni bi­le­mez ol­du­lar!..
5 bi­ni aş­kın po­li­se Tür­ki­ye'nin en bü­yük ope­ras­yo­nu ya­pıl­dı, sav­cı ve yar­gıç­lar da­ğı­tıl­dı!..
Ada­let Ba­ka­nı, Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu'nu (HSYK) top­lan­tı­ya ça­ğı­rı­yor ku­rul top­la­na­mı­yor, çün­kü üye­ler has­ta (!) ra­por­lu. Bir da­ha ça­ğı­rı­yor yi­ne top­la­na­mı­yor!..
Bu na­sıl bir HSYK?..
Ken­di yap­tık­la­rı HSYK!..
Bun­lar gi­di­ci!..

* * *

Yol­suz­luk ve rüş­vet id­di­asıy­la es­ki İçiş­le­ri Ba­ka­nı, es­ki Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı, es­ki Eko­no­mi Ba­ka­nı, es­ki AB Ba­ka­nı hak­kın­da ha­zır­la­nan sav­cı­lık fez­le­ke­le­ri pin­pon to­pu­na ben­ze­di… Sav­cı­lık Ada­let Ba­kan­lı­ğı'­na; Ada­let Ba­kan­lı­ğı sav­cı­lı­ğa gön­der­di, ama bir tür­lü asıl ye­ri Mec­li­s'­e gi­de­me­di!..
Bu­na kar­şı­lık MHP li­de­ri Bah­çe­li'nin fez­le­ke­si (!) Mec­li­s'­e ula­şı­ver­di!..

* * *

Ve sa­yın se­yir­ci­ler…
AK­P'­NİN AM­PU­LÜ PAT­LA­DI!..
Bun­la­rın gi­di­şi­ni kim­se dur­du­ra­maz!..

Bu na­sıl dev­let ida­re­si?!.

Tay­yip Bey, Baş­ba­kan ola­rak Fet­hul­lah­çı­lar için “çe­te­”, “ka­ran­lık oda­k”, “pa­ra­lel dev­le­t” de­di, Fet­hul­lah Gü­le­n'­i “ör­güt ba­şı­” yap­tı!..
Bu du­rum so­rul­du­ğun­da mu­avi­ni Bü­lent açık­la­ma yap­tı:
“Tür­ki­ye'de pa­ra­lel dev­let so­ruş­tur­ma­sı yo­k”
Bu na­sıl iş­tir?..
Dev­le­te pa­ra­lel dev­let var, bu ay­nı za­man­da çe­te, ay­nı za­man­da ka­ran­lık odak, fa­kat so­ruş­tur­ma­sı yok!..
İn mi­dir, cin mi­dir?..
Tay­yi­p'­in elin­de­ki dev­le­tin bu­nu or­ta­ya çı­kar­ma­sı ge­rek­mez mi?..
MİT var (mı?), po­lis var (mı?), sav­cı­lar var (mı?) ha­re­ke­te geç­mez mi?..
Çe­te üye­le­ri, ka­ran­lık odak ajan­la­rı ada­le­te tes­lim edil­mez mi?..
Baş­ba­kan “pa­ra­lel dev­let va­r” di­yor, mu­avi­ni “pa­ra­lel dev­let so­ruş­tur­ma­sı yo­k” di­yor!..
Bu na­sıl bir çe­te, bu na­sıl bir ka­ran­lık odak, bu na­sıl bir Haş­ha­şi?..
Ve bu na­sıl bir dev­let ida­re­si?..

YAZARIN TÜM YAZILARI