Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Apo itibarlıysa şehitler nedir?!.

27 Kasım 2014

Ağır­laş­tı­rıl­mış mü­eb­bet ha­pis ce­za­sı­na mah­kum edil­miş bir ka­ti­lin bu ik­ti­dar nez­din­de “i­ti­ba­rı­nı­” bi­li­yor­duk da, açık­ça ifa­de edil­me­miş­ti!..
Ney­se ki Sad­ra­zam mu­avi­ni Bü­lent Arınç, Apo'nun hak­kı­nı (!) tes­lim eden açık­la­ma­sı­nı yap­tı…
Apo'­nun par­ti­si­ni, “A­po'yu iti­bar­sız­laş­tır­mak mı is­ti­yor­su­nuz?!” di­ye fır­ça­la­dı!..

* * * *

Ne­re­ler­den ne­re­le­re gel­dik sev­gi­li okur­lar…
Bun­dan 10 yıl ka­dar ön­ce “A­po'nun iti­ba­rın­da­n” söz edi­le­ce­ği­ni 40 yıl dü­şün­se­niz ak­lı­nı­za ge­lir miy­di?..
Tam 30 yıl Tür­ki­ye'nin bü­tün kay­nak­la­rı­nı sö­mü­ren, ah­lak­sız, kal­leş bir bö­lü­cü te­rör, bü­tün gü­ven­lik güç­le­ri­mi­ze kök sök­tür­dü!..
Be­ka­a Va­di­si'n­den, Şa­m'­da­ki vil­la­sın­dan en kan­lı ci­na­yet­ler, kat­li­am­lar için emir­ler ve­ren bir te­rö­rist ba­şı!..
Tür­ki­ye'nin bö­lün­me­si için ya­rat­tı­ğı te­rör­de 40 bin in­sa­nı­mı­zın kan­la­rı el­le­rin­den şı­pır şı­pır akan bir be­bek ka­ti­li…

* * * *

Köy­le­ri bas­tı­lar, ya­kıp yık­tı­lar…
Eşik­te­ki be­şik­te­ki, kim var­sa vah­şi­ce kat­let­ti­ler!..
“Kür­t” de­di­ler, “Kür­dis­ta­n” de­di­ler, Kürt­le­ri öl­dür­dü­ler…
İş­le­dik­le­ri fai­li meç­hul ci­na­yet­le­ri as­ke­re yük­le­di­ler!..
Kent­ler­de bom­ba­lar pat­lat­tı­lar, can­lı bom­ba­la­rı hal­kın içi­ne sür­dü­ler, yüz­ler­ce ma­sum in­sa­nın ka­nı­nı akıt­tı­lar, ha­yat­la­rı­nı el­le­rin­den al­dı­lar…
Gen­ce­cik va­tan ev­lat­la­rı ül­ke­nin bö­lün­mez­li­ği uğ­ru­na bun­lar­la mü­ca­de­le eder­ken şe­hit düş­tü!..
Ana­la­rı­nın, ba­ba­la­rı­nın, eş­le­ri­nin yü­re­ği yan­dı, ço­cuk­la­rı ye­tim bü­yü­dü!..
Fa­kat on­lar “Va­tan sağ ol­su­n” di­ye­rek acı­la­rı­nı iç­le­ri­ne göm­dü­ler!..

* * * *

Ka­to'da, Ga­ba­r'­da, ka­ra­kol sal­dı­rı­la­rın­da şe­hit dü­şen Meh­met­çik­le­rin…
Sı­ra sı­ra ta­but­la­rı gel­di ora­lar­dan, Türk Bay­rak­la­rı'na sa­rı­lı…
Tür­ki­ye ağ­lı­yor­du!..
Te­rör­le mü­ca­de­le için Tür­ki­ye bü­tün kay­nak­la­rı­nı se­fer­ber et­ti ve za­ma­nın Ka­ra Kuv­vet­le­ri Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Atil­la Ate­ş'­in Su­ri­ye sı­nı­rın­da et­ti­ği iki çift laf Apo'­nun so­nu­nu ge­tir­di!..
Su­ri­ye'den atıl­dı, dön­dü do­laş­tı, sı­ğın­dı­ğı Ken­ya'da­ki Yu­na­nis­tan el­çi­li­ğin­den çı­kar­tı­la­rak pa­ket­le­nip Tür­ki­ye'ye tes­lim edil­di…
Te­rör, 2002 yı­lın­da sı­fır­lan­mış­tı!..

* * * *

Bu Tay­yip­ler, Ab­dul­lah­lar, Bü­lent Arınç­lar gel­di­ler, ha­zı­ra kon­du­lar…
Te­pe­le­re çık­mak baş­la­rı­nı dön­dür­dü. On­lar re­ha­vet için­de ki­bir pat­la­ma­sı ya­şar­ken te­rör az­dı ve AKP ik­ti­da­rı tes­lim bay­ra­ğı­nı çek­ti!..
İk­ti­dar­da­ki sal­ta­nat­la­rı­nın de­va­mı­nı te­rö­rist ba­şı Apo'ya bağ­la­dı­lar!..
30 yıl­da şe­hit dü­şen 8 bin Meh­met­çik, po­lis ve ko­ru­cu­yu unut­tu­lar!..
Be­le­di­ye oto­bü­sü­ne atı­lan mo­lo­tof­la can­lı can­lı ya­kı­lan 17 ya­şın­da­ki Se­rap ge­ri­ler­de kal­dı…
En ya­kı­nı Yük­se­ko­va'da şe­hit edi­len üç as­ke­ri­mi­zi, Di­yar­ba­kı­r'­da ha­mi­le eşi­nin ya­nın­da kah­pe­ce şe­hit edi­len Ast­su­ba­yı­mı­zı bi­le sı­ra­dan­laş­tır­dı­lar…

* * * *

Bu­gü­ne gel­dik, iti­bar ver­dik­le­ri Apo'­nun “i­ti­ba­rı­nı­” ko­ru­mak da bun­la­ra düş­tü!..
Ve Apo'­nun “i­ti­ba­rı­nı­” ko­ru­du­lar, şe­hit­le­ri­mi­zi iti­bar­sız­laş­tır­mış ol­du­lar!..
Ya­zık­lar ol­sun!..

Ya­sak­lar ül­ke­si!..

Bun­lar, 3Y ile mü­ca­de­le ede­cek­ler­di öy­le mi?..
Ya­ni yok­sul­luk, yol­suz­luk ve ya­sak­lar!..
Bı­ra­kın mü­ca­de­le­yi Tür­ki­ye 3Y ül­ke­si ol­du!..
Yok­sul­luk al­dı ba­şı­nı git­ti, yol­suz­luk ise za­ten bu ik­ti­da­rın fıt­ra­tın­da var!..
Ya­sak­lar da Tür­ki­ye'nin sim­ge­si ha­li­ne gel­di…
Öy­le ki yol­suz­lu­ğun ta­ki­bi de ya­sak­lan­ma­ya baş­la­dı!..
Ada­na'da ya­ka­la­nan TI­R'­la­rın ha­be­ri­ne ya­sak ko­nul­du, 17-25 Ara­lık yol­suz­luk id­di­ala­rı­nı so­ruş­tur­ma ha­ber­le­ri­ne ya­sak gel­di…
Ve so­nun­da üçü is­ti­fa et­mek zo­run­da ka­lan, bi­ri de az­le­di­len 4 ba­kan hak­kın­da Mec­lis so­ruş­tur­ma­sı ha­ber­le­ri bi­le ya­sak­lan­dı!..
Ya­yın ya­sa­ğı­nı is­te­yen de “mil­li ira­de­yi­” ida­re eden Mec­lis Baş­ka­nlığı ol­du…
San­sür­de Ab­dül­ha­mi­t'­i bi­le sol­la­dı­lar ya, he­lal ol­sun!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more