Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Askere kurşun peşmergeye çiçek!..

31 Ekim 2014 Yazarlar

Man­za­ra, böl­ge­yi iş­gal­den kur­ta­ran mu­zaf­fer kuv­vet­le­rin gi­ri­şi gi­biy­di!..
PKK'­lı ha­in kor­kak­lar si­lah­sız Türk as­ker­le­ri­ni Bin­gö­l'­de kal­leş­çe şe­hit eder­ken;
Di­yar­ba­kı­r'­da pa­za­ra gi­den si­lah­sız si­vil gi­yim­li Türk as­ke­ri­ni, ha­mi­le eşi­nin ya­nın­da ar­ka­dan kah­pe­ce vu­rur­ken;
On­la­rın şah­si­yet­siz kuy­ruk­la­rı da, peş­mer­ge­le­ri PKK pa­çav­ra­la­rı, za­fer işa­ret­le­ri ve ka­ran­fil­ler­le kar­şı­la­dı­lar!..

* * * *

Kürt­çe ba­ğı­rı­yor­lar­dı:
“Bi­ji se­rok Oba­ma!”
Ya­ni, ya­şa­sın ön­der Oba­ma…
Kim­di bu “O­ba­ma­” de­dik­le­ri?..
ABD Baş­ka­nı…
Pe­ki ne il­gi­si var­dı?..
Var­dı, çün­kü Oba­ma, bun­la­rı 150 peş­mer­ge, iki-üç top, bir-iki uçaksa­var, üç dört ro­ke­te sa­tın al­mış­tı!..
Ama ger­çek­çiy­di­ler…
Ne Tay­yip, ne Bar­za­ni…
Ta­li­mat Oba­ma'dan gel­miş, Tay­yip ile Bar­za­ni se­la­mı ça­kıp em­ri uy­gu­la­mış­tı!..
İş­te bu yüz­den de ek­me­ği­ni ye­dik­le­ri, su­yu­nu iç­tik­le­ri bu top­rak­lar­da
Oba­ma'ya min­net du­ya­cak ka­dar ki­şi­lik­le­ri­ni, ai­di­yet­le­ri­ni kay­bet­miş­ler­di!..

* * * *

Ba­rış, kar­deş­lik, çö­züm ve­sa­ire…
Giy­dik­le­ri as­ke­ri kı­ya­fet­le­rin kol­la­rın­da ABD bay­rak­la­rı ta­şı­yan peş­mer­ge­le­rin ön­ce­ki gün Tür­ki­ye'de­ki 21 sa­at sü­ren yol­cu­luk­la­rı her şe­yi an­lat­ma­ya ye­ter­liy­di…
Yol bo­yun­ca top­la­nan ka­la­ba­lık­lar, PKK bay­ra­ğı de­nen pa­çav­ra­lar, za­fer işa­ret­le­ri ve atı­lan slo­gan­lar, bu ik­ti­da­rın elin­de­ki dev­le­tin ne ha­le düş­tü­ğü­nün bel­ge­siy­di!..

* * * *

12'n­ci Tay­yi­p'­in atıp tut­ma­sı­na, “kü­çük bü­yük bü­tün dağ­la­rı ben ya­rat­tı­m” eda­sıy­la ko­nu­şan Sad­ra­zam Ah­me­t'­e ve zart zurt eden Bü­lent Arın­ç'­a bak­ma­yın!..
Ger­çek olan, bu ik­ti­da­rın ar­tık Tür­ki­ye'ye ha­kim ola­ma­dı­ğı­dır!..
As­ke­rin eli­ni ko­lu­nu bağ­la­dı­lar, jan­dar­ma­yı “me­mu­r” ha­li­ne ge­tir­me­nin yo­lu­nu aç­tı­lar ve Türk hal­kı­nı bu man­za­ra­la­rı ya­şa­ma zil­le­ti­ne mah­kum et­ti­ler!..

* * * *

Pe­mer­ge­nin araç­la­rı ve si­lah­la­rıy­la Tür­ki­ye'den ge­çi­şin­de ya­şa­nan­la­rın ver­di­ği me­saj açık­tır:
PKK, PKK yan­daş­la­rı ve PKK sa­ye­sin­de si­ya­set ya­pan­lar, Tür­ki­ye'nin bö­lün­me­si he­de­fi­ne adım adım iler­le­mek­te­dir!
Bu­nun, ba­rış, kar­deş­lik, de­mok­ra­tik cum­hu­ri­yet am­ba­la­jı­na sa­rıl­ma­sı ar­tık bir an­lam ifa­de et­me­mek­te­dir!..
PKK sa­ye­sin­de mil­let­ve­ki­li ol­muş ka­dı­nın Türk As­ke­ri'ne taş at­ma­sıy­la PKK'­nın as­ke­re kur­şun sık­ma­sı­nın ara­sın­da fark yok­tur!..

* * * *

Kar­şı­lık­lı kin ve nef­ret duy­gu­la­rı gi­de­rek yük­se­lir­ken, ken­di­ne sa­ray­lar yap­tı­ran Tay­yip tak­ke­si­ni önü­ne ko­yup dü­şün­sün:
Bu mil­let da­ha ne ka­dar sab­re­de­bi­lir?..
Onun ve ta­kı­mı­nın si­ya­si ik­ba­li uğ­ru­na Türk Mil­le­ti böy­le bir zil­le­te da­ha ne ka­dar kat­la­na­bi­lir?..
Zin­cir­le­ri kır­ma vak­ti gel­di­ğin­de, yap­tır­dı­ğı o sa­ray­la­rın bir bir yı­kı­la­ca­ğı­nı da iyi bil­sin!..

Vah gidene!..

Hep­si kuy­ru­ğa gir­di…
12'n­ci Tay­yip…
Sad­ra­zam Ah­met ve üç na­zır…
Sı­ray­la Er­me­ne­k'e gi­dip boş boş ko­nuş­tu­lar…
12'n­ci­ye gö­re, dev­let bu­nun he­sa­bı­nı sor­ma­lıy­mış…
Be­ye­fen­di, dev­let ida­re­si sa­rı çiz­me­li Meh­met ağa­da mı?..
Dev­le­ti siz ida­re edi­yor­su­nuz, ama he­sa­bı­nı sor­du­ğu­nu­zu hiç gör­me­dik…
Efen­dim, Sad­ra­zam Ah­met bu işin ta­kip­çi­si ola­cak­mış…
Da­ha ön­ce ta­kip­çi­si ol­say­dın da So­ma'da 301 iş­çi öl­me­sey­di, Er­me­ne­k'­te 18 iş­çi mah­sur kal­ma­say­dı!..
Bun­lar ko­nu­şu­yor, ölen öl­dü­ğüy­le ka­lı­yor!..
Vah gi­de­ne!..

YAZARIN TÜM YAZILARI