Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Atam utanıyoruz!..

9 Ekim 2014 Yazarlar

Te­rör­le mü­ca­de­le ye­ri­ne “te­rö­rist­ler­le pa­zar­lı­ğa­” otu­rup çö­zül­mek­le PKK'­nın tas­fi­ye ola­ca­ğı­nı san­dı­lar!..
Apo'yu “kur­ta­rı­cı­” yap­tı­lar, ağ­zı­nın içi­ne bak­tı­lar!..
Te­rör ör­güt­le­riy­le iç içe olup çö­zül­me­nin olay­la­rı bi­ti­re­ce­ği­ni san­dı­lar!..
Te­rör kar­şı­sın­da çö­zül­me­yi sağ­la­yan­la­rın ya­sal gü­ven­ce­ye alın­ma­sı ve pa­zar­lık­la­rın res­mi­leş­ti­ril­me­siy­le te­rör ör­gü­tü­nün tat­min edi­le­bi­le­ce­ği­ni ha­yal et­ti­ler!..

* * * *

Esa­d'­a kar­şı ayak­la­nan­la­rın Sün­ni ol­ma­sı ne­de­niy­le mez­hep­çi­lik yap­tı­lar, des­tek­le­di­ler!..
Kom­şu ül­ke­nin Dev­let Baş­ka­nı'na ha­ka­ret et­ti­ler, “Ya­şa­yan ölü­” de­di­ler!..
Esa­d'­ın haf­ta­lar için­de dev­ri­le­ce­ği­ne inan­dı­lar!..
Su­ri­ye'de re­ji­min çök­me­siy­le iç sa­va­şın so­na ere­ce­ği­ni, ye­ni re­ji­min ha­ki­mi­ye­ti sağ­la­ya­ca­ğı­nı san­dı­lar!..
Esad mu­ha­lif­le­ri­ne ka­pı­la­rın ar­dı­na ka­dar açıl­ma­sı, si­lah ve pa­ra des­te­ğiy­le Şa­m'­da na­maz kı­la­cak­la­rı­nı id­di­a et­ti­ler!..
İf­lah ol­maz ay­maz­lık­la­rıy­la de­lik de­şik ol­muş sı­nır bo­yun­ca IŞİD, El Kai­de, El Nus­ra gi­bi te­rör ör­güt­le­ri­nin bes­le­nip güç­len­me­si­ne yol aç­tı­lar!..

* * * *

So­nuç­ta bun­la­rın hiç­bi­ri tut­ma­dı!..
PKK, PKK des­tek­li ba­zı si­ya­set­çi­ler ve PKK kuy­ruk­la­rı Tür­ki­ye'yi ce­hen­ne­me çe­vir­di­ler!..
Son iki gü­nün acı bi­lan­ço­su: 21 ölü, yüz­ler­ce ya­ra­lı…
Ba­si­ret­siz yö­ne­ti­min her tür­lü şı­ma­rık­lı­ğın kar­şı­sın­da­ki aciz­li­ği ne­de­niy­le Ata­türk hey­kel­le­ri ate­şe ve­ril­di, Ata­türk büst­le­ri par­ça­lan­dı, Türk Bay­rak­la­rı ya­kıl­dı!..
Utan­dık, önü­mü­ze bak­tık!..

* * * *

İl­ler, il­çe­ler yan­gın ye­ri­ne dön­dü!..
Okul­la­rı yak­tı­lar, dük­kan­la­rı, oto­büs­le­ri, araç­la­rı, ben­zin is­tas­yon­la­rı­nı ate­şe ver­di­ler!..
Ve yağ­ma baş­la­dı!..
Di­yar­ba­kı­r'­da ve 5 ilin il­çe­le­rin­de ge­ce so­ka çık­ma ya­sa­ğı ilan edil­di, fa­kat uyul­ma­dı!..
Sı­kı­yö­ne­tim uy­gu­la­ma­la­rı­nı ye­ni­den baş­lat­mak zo­run­da kal­dı­lar, onu da be­ce­re­me­di­ler!..
Bu de­fa ne­dir ba­ha­ne?..
Tür­ki­ye'nin Ko­ba­ni'ye des­tek çık­ma­ma­sı!..

* * * *

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Ef­kan, “Şid­de­te mis­liy­le kar­şı­lık ve­ri­le­cek­ti­r” di­yor!..
Şid­de­te şid­det­le kar­şı­lık ve­re­rek dü­ze­ni sağ­la­ya­bi­le­ce­ği­ni zan­ne­den, şid­de­tin dev­let yö­ne­ti­mi­nin bu­gü­ne ka­dar­ki aciz­li­ğin­den bes­len­di­ği­ni hâ­lâ an­la­ya­ma­yan bir İçiş­le­ri Ba­ka­nı!..
Tay­yi­p'­in ya­kın za­ma­na ka­dar akıl ho­ca­lı­ğı­nı ya­pan Sad­ra­zam mu­avi­ni Yal­çın, “Şid­de­te baş­vu­ran­la­rın va­ta­na iha­net et­ti­ği­ni­” söy­lü­yor!..
Va­tan mı?..
İha­net mi?..
Onu, va­ta­nı böl­mek için 30 yıl­da 40 bin ki­şi­nin ölü­mü­ne yol açan vah­şi te­rör ör­gü­tüy­le pa­zar­lık ma­sa­sı­na otu­ran­lar dü­şün­sün­ler!..
Uta­nı­yo­ruz!..
Ül­ke­mi­zin böy­le bir ik­ti­da­rın eli­ne düş­me­sin­den!..
Uta­nı­yo­ruz!..
Ulu Ön­der Mus­ta­fa Ke­mal Ata­tür­k'­ten!..

Ne­re­de şu akil­ler?!.

Te­rör kar­şı­sın­da çö­zül­me­yi, “Ba­rış ve Kar­deş­lik Pro­je­si­” kı­lı­fı­na so­kup yut­tur­ma­ya kal­kış­tı­lar!..
Al sa­na ba­rış!..
Al sa­na kar­deş­lik!..
Me­rak edi­yo­rum, Tay­yi­p'­in şu “a­kıl­lı­la­rı­” ne­re­de?..
Tay­yi­p'­in onur­lan­dı­rıp (!) pi­ya­sa­ya sür­dü­ğü Ye­şil­ça­m'­ın es­ki­le­ri, ara­besk­çi­ler, şar­kı­cı­lar, tür­kü­cü­ler, kes­kin ze­ka­lı alim adam­lar ve alim ka­dın­lar mey­da­na ge­len bu olay­lar kar­şı­sın­da aca­ba ne dü­şü­nü­yor­lar?..
Ne­re­de bu Ka­dir İna­nır­lar, Hül­ya Koç­yi­ğit­ler, Or­han ba­ba­lar?..
Tür­ki­ye'de­ki böl­ge­le­ri pay­laş­tı­lar, dev­let ada­mı mu­ame­le­si gör­dü­ler, lüks otel­ler­de ko­nak­la­dı­lar ra­por­lar (!) ha­zır­la­dı­lar!..
Akil­ler­di bun­lar!!!
Ön­ce­ki gün Di­yar­ba­kı­r'­a, Si­ir­t'­e, Mar­di­n'­e, Bat­ma­n'­a da git­ti­ler mi?..
So­nu­cu gör­dü­ler mi?..
Yüz­le­ri kı­zar­dı mı?..

YAZARIN TÜM YAZILARI