Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Bir çift yırtık kara lastik!..

21 Kasım 2014


Tay­yi­p'­e 1 kat­ril­yon 300 tril­yon li­ra­ya 1000 oda­lı sa­ray…
Er­me­ne­k'­te ton­lar­ca su ve ça­mu­run al­tın­da ka­la­rak ha­ya­tı­nı kay­be­den ma­den iş­çi­si­nin ba­ba­sı­na bir çift ka­ra las­tik!..
Ma­den iş­çi­si­nin çök­müş, ev­lat acı­sıy­la bit­miş ba­ba­sı­nın, ce­na­ze­ler kal­dı­rı­lır­ken ha­li­ni gör­dü­nüz…
İçin­de zer­re ka­dar in­saf, mer­ha­met, zer­re ka­dar in­san­lık olan her­ke­sin yü­re­ği­ni ya­kan bir fo­toğ­raf!..
Bu fo­toğ­raf­la, Tay­yi­p'­in 1000 oda­lı ka­çak sa­ra­yı­nı yan ya­na ge­ti­rin, “Ye­ni Tür­ki­ye­” de­dik­le­ri ül­ke­mi­zin tab­lo­su çı­kar or­ta­ya!..

* * * *

Tür­ki­ye şöy­le bü­yü­dü, böy­le bü­yü­dü, Mer­kez Ban­ka­sı dö­viz re­zer­vi şu ka­dar mil­yar do­la­ra çık­tı, bö­lün­müş yol­lar, hız­lı tren Mar­ma­ray ve­sa­ire, ve­sa­ire…
Tür­ki­ye'nin dö­nüp do­la­şıp gel­di­ği nok­ta, Er­me­ne­k'­te “şe­hi­t” ilan edi­le­rek üze­ri­ni ka­pat­ma­ya ça­lış­tık­la­rı ma­den iş­çi­le­ri ve ai­le­le­ri­nin tra­je­di­si­dir!..
Aya­ğın­da yır­tık ka­ra las­tik­ler­le gör­dü­ğü­nüz ba­ba, ölen ma­den iş­çi­si Tez­can Gök­çe'nin ba­ba­sı Re­cep Gök­çe…
Tez­can Gök­çe'nin an­ne­si de, ma­de­ni su bas­tı­ğı­nı öğ­ren­di­ğin­de “Oğ­lum yüz­me bil­mez­di­” di­ye­rek bü­tün Tür­ki­ye'yi ağ­la­tan Ay­şe Gök­çe…

* * * *

Yüz­ler­ce ağaç ke­si­le­rek Tay­yi­p'­e 1 kat­ril­yon 300 tril­yon li­ra­ya ya­pı­lan sa­ray­la if­ti­har ede­lim de…
Tür­ki­ye'de sa­ray ona…
Yır­tık ka­ra las­tik­ler de ma­den­ci­nin ba­ba­sı­na ya­kı­şı­yor!..
1000 oda­lı sa­ra­yı­mız var­ken, Di­yar­ba­kı­r'­da eşi­nin ya­nın­da kal­leş­çe vu­ru­la­rak şe­hit edi­len ast­su­ba­yın sı­va­sı bi­le ya­pı­la­ma­mış kır­mı­zı tuğ­la du­var­lı der­me çat­ma ba­ba evi­ni gör­dük…
Fran­sa'da ça­lı­şan bir iş­çi­mi­zin o evin fo­toğ­ra­fı­nı gör­dük­ten son­ra ta­aa ora­lar­dan kal­kıp ge­le­rek, Es­ki­şe­hi­r'­de yap­tır­dı­ğı ve da­ha içi­ne bi­le gir­me­di­ği evi­ni şe­hit ast­su­ba­yın do­ğa­cak ço­cu­ğu­na he­di­ye et­me­si­ni göz­le­ri­miz nem­le­ne­rek iz­le­dik…

* * * *

Zen­gin ül­ke…
Tay­yi­p'­e 1 kat­ril­yon 300 tril­yon li­ra­ya 1000 oda­lı sa­ray…
Üç uçak yet­mi­yor, Tay­yi­p'­e 410 tril­yon li­ra­ya da­ha bü­yük da­ha lüks uçak…
Alt­la­rın­da Mer­ce­des­ler sı­ra sı­ra…
Pa­ra oluk oluk akı­yor…
Bi­la­l'­in yö­ne­ti­min­de­ki TÜR­GE­V'­e ba­ğış­lar yağ­mur gi­bi…
İşa­dam­la­rı 50-60 kat­lı gök­de­len­ler di­ki­yor…
Bir ka­lem oy­nat­may­la ik­ti­dar yan­daş­la­rı mil­yon do­lar­lar ka­za­nı­yor…

* * * *

İşi­ni bi­le­ne Tür­ki­ye'de mil­yon do­lar­lar fış­kı­rır­ken…
Şe­hit Ast­su­ba­yın do­ğa­cak yav­ru­su­na evi­ni ba­ğış­la­mak için bir sı­va­cı us­ta­sı Fran­sa'dan ko­şup ge­lir­ken…
Şe­hit ma­den­ci oğ­lu­nun ce­na­ze­si­ne yır­tık ka­ra las­tik­ler­le ge­len ba­ba­ya va­li­lik, alay eder gi­bi dün bir çift las­tik ayak­ka­bı gön­de­ri­yor!..
Bu­yu­run…
Ye­ni Tür­ki­ye'yi te­pe te­pe kul­la­nın!..

Seh­ven ma­ze­re­ti!..

Şi­le'de­ki se­çim ça­lış­ma­la­rı için ya­pı­lan top­lan­tı­ya da­vet edi­len 11 İs­tan­bul mil­let­ve­ki­lin­den üçü ka­tıl­mış, iki­si (hak­lı) ma­ze­ret bil­dir­miş, al­tı­sı ise, ma­ze­ret bil­dir­me­ye bi­le ge­rek duy­ma­mış­tı…
CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Ce­lal Din­çer, elek­tro­nik pos­ta yo­luy­la ver­di­ği bil­gi­de, “da­ve­tin kul­lan­ma­dı­ğı bir e-ma­il ad­re­si­ne seh­ven gön­de­ril­miş ol­du­ğu­nu­” be­lir­te­rek, bü­tün ör­güt top­lan­tı­la­rı­na ve et­kin­lik­le­ri­ne ka­tıl­dı­ğı­nı bil­di­ri­yor…
Doğ­ru­dur, ola­bi­lir…
An­cak, öğ­ren­di­ği­me gö­re da­vet­ler CHP Ge­nel Mer­ke­zi'nin bü­tün il ve il­çe ör­güt­le­ri­ne da­ğıt­tı­ğı mil­let­ve­kil­le­ri­nin te­le­fon, faks, e-ma­il ad­res­le­ri­ni içe­ren ki­tap­çık­ta­ki ad­re­se gön­de­ril­miş… Bu ad­res kul­la­nıl­mı­yor­sa ve dü­zelt­me ih­ti­ya­cı da du­yul­mu­yor­sa bu du­rum da bir da­ğı­nık­lık ve cid­di­yet­siz­lik de­ğil mi­dir?.. Ve­kil­ler çok meş­gul (!) ola­bi­lir­ler de, da­nış­man­la­rı ne iş ya­par?!.

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more