Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

CHP’de “odun” kavgası!..

12 Şubat 2014

Kav­ga gün­ler­dir de­vam edi­yor­du, son üç gün­de pat­la­dı!..
CHP Kırk­la­re­li Mil­let­ve­ki­li Tur­gut Di­bek aday tes­pit­le­ri­ne tep­ki ola­rak par­ti­sin­den is­ti­fa et­ti!..
Ay­nı gün Te­kir­dağ ve Kırk­la­re­li'nin mev­cut be­le­di­ye Baş­kan­la­rı is­ti­fa ede­rek, DSP'­ye ge­çe­cek­le­ri­ni açık­la­dı­lar!..
Dün de İz­mir Ko­nak Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ha­kan Tar­tan, CHP'­den is­ti­fa et­ti!..
CHP'­nin çan­ta­da kek­lik gör­dü­ğü ba­zı il ve il­çe­ler için aday tes­pit­le­ri­ne tep­ki­ler bu­nun­la da kal­ma­dı!..
An­tal­ya'da CHP İl Mer­ke­zi ba­sıl­dı, An­ka­ra'da ge­nel mer­kez iş­gal edil­mek is­ten­di!..
Pro­tes­to­lar dün CHP Mec­lis Gru­bu'na ka­dar gir­di, hem de Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu kür­sü­de ko­nu­şur­ken…
Ne­den­dir bu kav­ga?..
“O­du­nu aday gös­ter­sem ka­za­nı­r” an­la­yı­şın­dan!..

* * *

Ge­nel Mer­ke­z'­in ba­sıl­mak is­ten­me­si­ne İs­tan­bul, Mal­te­pe'de mev­cut be­le­di­ye baş­ka­nı­nın aday gös­te­ril­me­me­si se­bep ol­du!..
İz­mir ise çal­ka­la­nı­yor!..
Çan­ta­da kek­lik Ko­nak Be­le­di­ye Baş­kan aday­lı­ğı­na İz­mir es­ki Ba­ro Baş­ka­nı Se­ma Pek­da­ş'­ın aday gös­te­ril­me­si ör­gü­tü ka­rış­tır­dı!..
Se­ma Pek­da­ş'­ın avu­kat­la­rın tür­ban tak­ma­sı ko­nu­sun­da “E­vet ka­dın avu­kat­lar tür­ban tak­ma­sın, ama Ata­türk ve Türk Bay­ra­ğı ro­ze­ti de ol­ma­sı­n” de­di­ği ile­ri sü­rü­lü­yor, kav­ga alev­le­ni­yor!..

* * *

İz­mi­r'­de Aziz Ko­ca­oğ­lu'nun il­çe be­le­di­ye baş­kan aday­la­rı için ağır­lı­ğı­nı koy­du­ğu ile­ri sü­rü­lür­ken, İs­tan­bul için de CHP Ge­nel Mer­kez yö­ne­ti­ci­le­ri ka­pı­şı­yor!..
Ba­kır­köy, Be­şik­taş, Ka­dı­köy için ka­zan kay­nı­yor!..
Ne­den özel­lik­le bu üç il­çe?..
Çün­kü bu üç il­çe­de CHP'­nin açık ara ka­za­na­ca­ğı­nı bil­mek için mü­nec­cim ol­ma­ya ge­rek yok!..
Kav­ga, “Se­nin de­ğil be­nim ada­yım ol­su­n”, “Ha­yır, se­nin­ki de­ğil be­nim­ki­” hır­sın­dan kay­nak­la­nı­yor!..
Pe­ki bu kav­ga, bu hırs hiz­met aş­kın­dan mı?..
“Be­nim­ki da­ha iyi hiz­met eder, il­çe­yi il ya­par, her yer gül­lük gü­lis­tan­lık olu­r”
“Ha­yır, be­nim­ki il­çe­ye ha­va ala­nı ya­par, her­ke­si maa­şa bağ­lar, elek­trik, su do­ğal gaz be­da­va olur, il­çe­yi cen­ne­te çe­vi­ri­r”
Kav­ga bu­nun için mi?..

* * *

La­mı ci­mi yok… Bun­ca hırs, “rant pay­la­şı­mı­nı­” işa­ret edi­yor!..
Me­se­la ne­den İs­tan­bu­l'­da Sul­tan­bey­li il­çe­si için kav­ga yok?..
Me­se­la ne­den Üm­ra­ni­ye, Eyüp, Bağ­cı­lar, Ka­ğıt­ha­ne için bir­bir­le­ri­ni ye­mi­yor­lar?..
Ne­den ge­nel mer­kez yö­ne­ti­ci­le­ri bu gi­bi il­çe­ler­le uğ­raş­mı­yor?..
Çün­kü ora­lar­da CHP'­nin ka­zan­ma ih­ti­ma­li yok!..
Kav­ga, “çan­ta­da kek­li­k” gö­rü­len CHP'­nin açık ara ka­za­na­ca­ğı il­çe­ler için ya­pı­lı­yor!..
O za­man da ak­la “rant pay­la­şı­mı­” ge­li­yor!..
CHP'­de iş­gal­ler, ör­güt­te kav­ga­lar, is­ti­fa­lar olur­ken, AKP ise el­le­ri­ni ovuş­tu­rup ke­yif­le bu man­za­ra­yı sey­re­di­yor!..
Böy­le­ce, ye­rel se­çim­le­re 46 gün ka­la top­lu­mun ka­der­siz­li­ği bir kez da­ha bel­ge­le­ni­yor!..
İs­tan­bul bir fe­la­ket!..
Mar­ma­ray, Met­ro, Met­ro­büs, de­niz ula­şı­mı fi­lan…
İs­tan­bu­l'­un tra­fi­ği­ne hiç­bi­ri fay­da et­me­di!..
Şe­hir öy­le­si­ne bü­yü­dü, öy­le­si­ne AVM ve gök­de­len­ler­le dol­du ki İs­tan­bul ar­tık in­san ve araç yo­ğun­lu­ğu­nu ta­şı­ya­maz ha­le gel­di!..
Son 20 yıl­da­ki AKP zih­ni­ye­ti İs­tan­bu­l'­u çö­kert­ti!..
Dün mah­ke­me için Kü­çük­çek­me­ce Ad­li­ye­si'ne gi­de­ce­ğim…
Du­ruş­ma sa­at 09.25'te…
Ev­den sa­at 06.45'te çık­tım…
Ya­ni du­ruş­ma­dan 2 sa­at 40 da­ki­ka ön­ce…
Sa­ba­hın o er­ken saa­tin­de Ka­dı­köy, Ka­la­mı­ş'­tan Çam­lı­ca etek­le­ri­ne ka­dar 5 da­ki­ka­da git­tim ve tra­fik dur­du…
Ora­dan son­ra 5 da­ki­ka me­sa­fe­de­ki Bo­ğaz Köp­rü­sü'­ne ne ka­dar za­man­da git­tim der­si­niz?..
Tam 1 sa­at 5 da­ki­ka­da!..

* * *

Son­ra Me­ci­di­ye­köy-Ok­mey­da­nı ara­sı, son­ra Ha­liç Köp­rü­sü, son­ra Mer­ter, hep dur-kalk!..
Şi­ri­nev­ler ise tam bir fe­la­ket!..
Ka­ran­lık­ta yo­la çık­ma­ma rağ­men Kü­çük­çek­me­ce Ad­li­ye­si'ne va­rı­şım an­cak sa­at 09.10'da ola­bil­di!..
Du­ruş­ma­ya ye­ti­şe­me­ye­ce­ğim he­ye­ca­nı da ca­ba­sı!..
Pe­ki, bu ka­dar sı­kın­tı ve he­ye­ca­na kar­şı­lık “sa­ati­ni ka­çı­rı­rı­m” di­ye te­laş et­ti­ğim 09.25'te­ki du­ruş­ma­ya ne za­man gi­re­bil­dim?..
Tam 1 sa­at son­ra, 10.25'te…
Çün­kü ad­li­ye­ler­de­ki du­ruş­ma tra­fi­ği de, İs­tan­bu­l'­un tra­fi­ği­ni arat­mı­yor­du!..

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more