Cumhurbaşkanlığı forsu aşure oldu!..

Za­ten ül­ke­de bir aşu­re yö­ne­ti­mi var­dı, Cum­hur­baş­kan­lı­ğı for­su­nu da aşu­re yap­tı­lar!..
Bü­yük ka­zan­lar­da­ki aşu­re­nin üze­ri­ne fıs­tık, nar, ku­şü­zü­mü, tar­çın gi­bi mal­ze­me­ler­le Cum­hur­baş­kan­lı­ğı for­su­nu kon­dur­du­lar!..
Di­ğer ka­zan­lar­da da Türk Bay­ra­ğı var…
Ca­mi ön­le­rin­de kep­çe­yi dal­dı­rı­yor, fors­ta­ki Türk dev­let­le­rin­den bi­ri plas­tik ta­ba­ğı­na ge­li­yor…
Kep­çe­yi ka­za­na so­ku­yor, Türk Bay­ra­ğı'nın yıl­dı­zı plas­tik ka­se­ne do­lu­yor…
Koş va­tan­daş koş, Tay­yi­p'­in fors­lu aşu­re­si­ne koş!..

* * * *

Türk Bay­ra­ğı'nı ko­ru­ya­ma­dı­lar…
Te­rör kar­şı­sın­da çö­zül­dü­ler, şı­mart­tık­la­rı PKK kuy­ruk­la­rı Türk Bay­rak­la­rı'nı gön­der­ler­den in­di­rip, in­di­rip ya­kar­ken sey­ret­ti­ler!..
Şim­di de Türk Bay­rak­lı aşu­re­le­ri bol kep­çe da­ğı­tı­yor­lar…

* * * *

Cum­hur­baş­kan­lı­ğı fors­lu aşu­re An­ka­ra'da Ha­cı Bay­ram Ve­li Ca­mi­i av­lu­sun­da;
İs­tan­bu­l'­da Eyüp Ço­cuk Yu­va­sı ve Eyüp Sul­tan Ca­mi­i çev­re­sin­de;
Ata­şe­hir Mi­mar Si­nan Ca­mi­i önün­de, el­de kep­çe aş­çı ya­ma­ğı gi­bi bek­le­yen Cum­hur­baş­kan­lı­ğı Ge­nel Sek­re­ter Yar­dım­cı­la­rı ta­ra­fın­dan da­ğı­tıl­dı…
Bir o ek­sik kal­mış­tı, Tay­yip Cum­hur­baş­kan­lı­ğı for­su­nu da ca­mi ön­le­rin­de rek­lam mal­ze­me­si yap­tı!..
Ya­kın­da “Mil­le­tin Ada­mı”, “Dik dur eğil­me” afiş­le­rin­de de cum­hur­baş­kan­lı­ğı for­su­nu gö­rür­se­niz şaş­ma­yın!..

* * * *

An­la­dı­k…
Tay­yip her şey!..
Hem 12'n­ci, hem Baş­ba­kan, hem ba­kan, hem MİT Baş­ka­nı, hem Baş­ko­mu­tan, hem Dev­let De­mir­yol­la­rı ha­re­ket me­mu­ru, hem Ka­ra­yol­la­rı şan­ti­ye şe­fi…
Pe­ki, kö­mür çu­val­la­rı­nı, ma­kar­na-bul­gur tor­ba­la­rını da bun­dan böy­le Tay­yip mi da­ğı­ta­cak?..

* * * *

Ba­kın kış ka­pı­ya da­yan­dı, fa­kir fu­ka­ra­nın buz­do­la­bı­na ih­ti­ya­cı var…
Ha­tır­lar­sı­nız ge­nel se­çim­ler ön­ce­si kar ya­ğar­ken buz­do­la­bı, ça­ma­şır ve bu­la­şık ma­ki­ne­si da­ğıt­mış­lar­dı…
Ne var ki, bun­la­rı da­ğıt­tık­la­rı ev­ler­de su ve elek­trik yok­tu!..
Su ve elek­trik ol­sa, bu­la­şık ma­ki­ne­sin­de ne yı­ka­ya­cak ta­bak, ne de buz­do­la­bı­na ko­ya­cak ye­mek var­dı!..

* * * *

Tay­yi­p'­in ken­di­si­ne oy ve­ren yüz­de 51'e ve­fa bor­cu var…
Bu yıl da, buz­do­la­bı, ça­ma­şır ve bu­la­şık ma­ki­ne­si­ni o da­ğıt­sın!..
Yal­nız, üzer­le­ri­ne Cum­hur­baş­kan­lı­ğı for­su­nu ya­pış­tır­ma­yı unut­ma­sın!..
Cum­hur­baş­kan­lı­ğı for­su aşu­re ka­za­nı­na gir­di­ği­ne gö­re, hal­kı­mı­zın Ye­ni Tür­ki­ye'de Tay­yi­p'­in ye­ni “rek­lam mal­ze­me­si­ne” de alış­ma­sı ge­re­kir!..
Ah va­tan­da­şım ah, sen ne­le­re alış­ma­dın ki!..

So­rum­suz so­rum­lu!..

Ma­den fa­ci­ası­nın mey­da­na gel­di­ği gün her şey bit­miş­ti, ama söy­le­me­ye di­li­miz var­mı­yor­du…
O ne­den­le de ma­den iş­çi­le­ri­miz için “ha­yat­la­rı­nı kay­bet­ti­ler” ifa­de­si­ni kul­lan­mı­yor­duk…
Ni­ha­yet iki ma­den iş­çi­mi­zin can­sız be­den­le­ri­ne ula­şıl­dı­…
Ton­lar­ca su ve ça­mur al­tın­da kal­dık­la­rı için ta­nın­maz hal­dey­di­ler…
Bu yüz­den kim­lik­le­ri DNA tes­tiy­le tes­pit edi­le­bi­le­cek…
Bu ka­za­da da so­rum­lu ara­nı­yor, bu­lu­na­mı­yor!..
Ma­den iş­çi­le­ri­nin göz gö­re gö­re ölü­me git­ti­ği ül­ke­nin so­rum­suz so­rum­lu Ça­lış­ma Ba­ka­nı ise is­ti­fa et­me­yi ak­lın­dan bi­le ge­çir­mi­yor…
Üs­te­lik mu­ha­le­fet söz­cü­sü gi­bi, “2014 yı­lın­da 1960 mo­del iş ya­par­sa­nız bu olur” di­yor ve de­vam edi­yor:
“A­çık­ça söy­le­ye­yim, bu ya­pı ka­za üre­tir… Her an ben­zer olay­lar ya­şa­na­bi­lir. Be­ni ve bü­rok­rat­la­rı­mı so­rum­lu tut­mak so­ru­nu çö­ze­cek mi?”
Ya­hu 13 yıl­dır ik­ti­dar­da­sı­nız, “bu ya­pı­yı” kim de­ğiş­ti­re­cek, kim­dir bu­nun so­rum­lu­su, ba­bam mı?!.
Yok­sa uzay­lı­la­rın ge­lip çöz­me­si­ni mi bek­li­yor­su­nuz?..
Çö­ze­bi­le­cek­se­niz çö­zün, çö­ze­me­ye­cek­se­niz çe­kip gi­din!..

Loading...