Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

“Darbe” gargarası!..

5 Eylül 2014

 

Pa­ra­lel­ci, ma­ra­lel­ci an­la­mam, esa­sa ba­ka­rım!..
Bun­lar ik­ti­da­ra gel­di­ğin­den be­ri “dar­be yay­ga­ra­sı­” bit­me­di!..
Şim­di de yol­suz­luk­la­rı, rüş­ve­ti, ta­la­nı “dar­be gar­ga­ra­sı­na­” ge­tir­me­ye
ça­lı­şı­yor­lar!..
As­ker dar­be­ci!..
Yar­gı dar­be­ci!..
Bü­rok­ra­si dar­be­ci!..
Med­ya dar­be­ci!..
Po­lis dar­be­ci!..
Ha­di ca­nım sen de!..

* * * *

Bal­yoz ve Er­ge­ne­ko­n'­da yar­gı des­tan ya­zı­yor­du!..
Şim­di mes­lek­ten at­ma­ya uğ­raş­tık­la­rı sav­cı Ze­ke­ri­ya Öz'­e zırh­lı Mer­ce­de­s'­ini ve­ren kim­di?..
12'n­ci­li­ğe ter­fi eden Tay­yip!..
Bu da­va­lar­da tah­li­ye ka­ra­rı ve­ren yar­gıç­lar sü­rü­lü­yor­du…
O za­man­lar el üs­tün­de tut­tuk­la­rı sav­cı ve yar­gıç­lar bu­gün pa­ra­lel­ci
ol­du­lar!..
Po­lis des­tan ya­zı­yor­du, şim­di po­lis po­li­si ke­lep­çe­li­yor!..
Hem de mes­lek­taş­la­rı­nın ba­şı­nı bas­tı­ra­rak, ağ­zı­nı ka­pa­ta­rak, itip ka­ka­rak!..
San­ki halk ayak­lan­dı, ik­ti­dar de­ğiş­ti!..

* * * *

17 ve 25 Ara­lık ope­ras­yon­la­rı­nı ya­pan İs­tan­bul Ma­li Şu­be Mü­dü­rü Ya­kub Say­gı­lı ön­ce­ki gün tu­tuk­lan­dı!..
Sav­cı­lık sor­gu­sun­da, “17 Ara­lık sa­ba­hı ope­ras­yon­lar­la il­gi­li dos­ya­yı Baş­ba­ka­n'­a (Tay­yi­p'­e) ulaş­tır­dı­m” de­di­ği ile­ri sü­rü­lü­yor!..
Bu­nu Tay­yi­p'­in açık­la­ma­sı ge­re­kir!..
Ya­kub Say­gı­lı'nın 25 Ara­lık ope­ras­yo­nun­da in­ter­ne­te dü­şen ve Tay­yip ile Bi­la­l'­in ses­le­ri­ne ait ol­du­ğu id­di­a edi­len “Pa­ra­la­rı sı­fır­la-Pe­ki ba­ba­cı­m” ko­nuş­ma­sı­na iliş­kin ola­rak da, “Tek ek­si­ği­miz pa­ra­la­rı ta­şı­yan kam­yon­la­rı ele ge­çi­re­me­miş ol­ma­mız­dı­r” de­di­ği ile­ri sü­rü­lü­yor!..
Bun­lar açık­lan­sın, ka­mu­oyu bil­sin!..
İle­ri de­mok­ra­si nu­ma­ra­sı ya­pı­yor­lar, her şe­yin üs­tü­nü ka­pa­tı­yor­lar!..

* * * *

Dar­bey­miş!..
İçiş­le­ri Ba­ka­nı'nın oğ­lu­nun re­zi­dan­sı­na ka­sa­la­rı, pa­ra­la­rı dar­be­ci­ler mi koy­du?..
Ban­ka mü­dü­rü­nün evin­de­ki ayak­ka­bı ku­tu­la­rı­na 5 mil­yon do­la­rı dar­be­ci­ler mi yer­leş­tir­di?..
Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı ilk pa­nik ha­lin­dey­ken “Ne yap­tıy­sam Baş­ba­ka­n'­ın ta­li­ma­tıy­la yap­tım. Mil­let­ve­kil­li­ğin­den de is­ti­fa edi­yo­ru­m” der­ken, dar­be­ci­ler ba­şı­na si­lah mı da­ya­mış­lar­dı?..
Üç ba­ka­nı dar­be­ci­ler mi is­ti­fa et­tir­di, AB Ba­ka­nı'nı dar­be­ci­ler mi az­let­ti?..

* * * *

İk­ti­dar ve ik­ti­dar ya­la­ka­sı med­ya şim­di tut­tur­muş dar­be­ci yay­ga­ra­sıy­la yol­suz­luk ve rüş­vet olay­la­rı­nı gar­ga­ra­ya ge­tir­me­ye ça­lı­şı­yor!..
Siz ön­ce şu “Hır­sız­la­rın İm­pa­ra­to­ru­” kim­dir onu açık­la­yın!..
Hiç mi utan­ma­nız ar­lan­ma­nız kal­ma­dı?!.

Okul re­za­le­ti!..

Şu TE­OG mu­dur ne ka­rın ağ­rı­sıy­sa öğ­ren­ci ve­li­le­ri­nin ba­şı­na be­la ol­du!..
Eği­tim sis­te­mi­ni al­tüst et­ti­ler, eği­ti­mi “Mil­li­” ol­mak­tan çı­kar­dı­lar!..
Bu ka­çın­cı ba­kan, ka­çın­cı sis­tem?..
Ve her sis­tem­de çu­val­la­dı­lar!..
“Dü­zel­ti­yo­ru­z” der­ken iyi­ce ca­nı­na oku­du­lar!..
Her ye­ni ge­len ba­kan “ken­di­ne gö­re sis­te­m” kur­du!..
İs­tan­bu­l'­da otu­ran Er­me­ni öğ­ren­ci­nin kay­dı, Ri­ze'nin Kal­kan­de­re İl­çe­si'n­de­ki imam ha­tip oku­lun­da çı­kı­yor!..
Ço­cuk İs­tan­bu­l'­da, kay­dı Şi­le imam ha­tip oku­lun­da!..
Eği­ti­mi “i­mam­laş­tır­ma­k” için el­le­rin­den ge­le­ni ya­pı­yor­lar dün­ya­ya re­zil olu­yo­ruz!..
Ço­cuk İs­tan­bul Tuz­la'da otu­ru­yor, kay­dı İs­tan­bu­l'­un öbür ucun­da­ki
Av­cı­la­r'­da çı­kı­yor!..
Yuh ol­sun!..
Bu na­sıl bir ya­zı­lım­mış, bu ne sis­tem­miş, bu ne çor­bay­mış bi­ra­der!..
Tay­yip de mi­ting­ler­de ma­sal an­la­tı­yor:
“A­kıl­lı tah­ta, tab­let bil­gi­sa­ya­r”
Bu ka­dar mi­za­hı val­la Aziz Ne­sin bi­le kur­gu­la­ya­maz­dı!..