Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Deveyi diken ve milletin a’sı!..

16 Şubat 2014 Yazarlar

Son ge­nel se­çim­den son­ra yaz­dı­ğım ilk ya­zı­nın baş­lı­ğı “De­ve­yi di­ke­n” idi!..
İza­hı da ya­pıl­mış­tı…
Bu laf, hem ik­ti­dar­dan şi­ka­yet eden, hem de ge­nel se­çim­de ik­ti­da­ra oy ve­ren­ler için­di!..
Ör­nek­ler de var­dı…
Mey­dan­lar­da po­lis­le ça­tı­şan­lar!..
Taz­yik­li su, bi­ber ga­zı yi­yen­ler…
Ka­ra­de­niz oto­yo­lu­nu ka­pa­tıp po­lis­ten da­yak yi­yen­ler!..
O yö­re­le­re, o sı­nıf­la­ra bak­tık, ik­ti­dar tu­lum çı­kar­mış­tı!..
“Kör bi­le ay­nı çu­ku­ra iki de­fa düş­me­z” de­miş­tik!..

* * * *

O ya­zı­nın öz­gür ira­de­le­ri ve bü­tün sa­mi­mi­yet­le­riy­le AK­P'­ye oy ve­ren­le­ri kas­tet­me­di­ği­ni an­la­mak için faz­la­ca bir ze­ka­ya ge­rek yok­tu!..
An­cak, is­tis­mar edil­me­ye mü­sa­it­ti ve et­ti­ler!..
Yan­daş bir ga­ze­te, elek­tro­nik pos­ta ad­re­si­min de bu­lun­du­ğu ya­zı­nın ku­pü­rü­nü in­ter­net si­te­si­ne “şok ya­zı­” di­ye koy­du!..
Ay­nı gün e-pos­ta yo­luy­la or­ga­ni­ze müt­hiş bir sal­dı­rı baş­la­dı!..
Yo­baz ta­kı­mın­da “kü­für kül­tü­rü­nü­n” bu ka­dar ile­ri se­vi­ye­de ol­du­ğu­nu tah­min et­mez­dik!..

* * * * *

Yüz­ler­ce kuş be­yin­li­nin ana av­rat kü­für yağ­mu­ru de­vam eder­ken, kö­şe ya­za­rı ge­çi­nen gü­dük ka­fa­lı ye­ni yet­me­ler de TV ek­ran­la­rın­day­dı!..
Be­nim ya­zı­mı ka­me­ra­ya doğ­ru sal­la­ya­rak, “Hal­ka ha­ka­ret edi­yo­r” di­ye ba­ğı­rı­yor­lar­dı!..
Hat­ta bi­ri da­ha da ile­ri gi­dip ağ­zın­dan kö­pük­ler sa­ça­rak, “Bu ga­ze­te­nin ge­nel yö­net­me­ni bu ada­mı na­sıl ça­lış­tı­rı­yor?” di­ye işi­me son ve­ril­me­si­ni is­ti­yor­du!..
Göz­le­ri yu­va­la­rın­dan uğ­ra­mış­tı!…
Şu tep­ki­ye, “hal­ka ha­ka­re­t” ko­nu­sun­da şu göz ya­şar­tı­cı has­sa­si­ye­te ba­kı­nız!..

* * * * *

Bit­me­di…
Ara­dan haf­ta­lar geç­miş­ti ki Kü­çük­çek­me­ce Sav­cı­lı­ğı'n­dan celp gel­di…
Hak­kım­da suç du­yu­ru­la­rı var­dı!..
Ül­ke­nin de­ği­şik bir­çok ye­rin­den ki­mi “Ben
AK­P'­ye oy ver­dim, ba­na ha­ka­ret et­ti­”, ki­mi “Ben AK­P'­nin il­çe yö­ne­tim ku­ru­lu üye­si­yim ba­na küf­ret­ti­” di­ye sav­cı­lık­la­ra koş­muş­tu…
Bi­ri AK­P'­li be­le­di­ye mec­lis üye­si, bir di­ğe­ri AKP il­çe baş­ka­nı ve­sa­ire…
Hep­si de be­nim hap­se atıl­ma­mı is­ti­yor­du!..
So­nuç­ta böy­le bir ko­me­di­ye sav­cı­lık ta­kip­siz­lik ver­di!..

* * * * *

Şim­di…
Bir mü­te­ah­hit, üs­te­lik dev­let­le, ik­ti­dar­la iş tu­tan bir mü­te­ah­hit te­le­fon­da “Ben bu mil­le­tin a…nın a…” di­yor, o as­lan­cık­lar­da tık yok!..
O te­le­viz­yon­la­ra çı­kıp ağ­zın­dan tü­kü­rük sa­ça­rak “Hal­ka ha­ka­ret edi­yo­r” di­ye ba­ğı­ran yan­daş yay­ga­ra­cı­lar dil­le­ri­ni yut­tu­lar, or­ta­lık­tan toz ol­du­lar!..
Şe­ref, hay­si­yet hep­si si­li­nip git­ti, YUH ol­sun!..
Bir te­ki de çı­kıp “Bu adam­lar mil­le­te en ağır ha­ka­re­ti et­ti, eyyy Tay­yip sen bun­la­ra na­sıl iş ve­ri­yor­sun, na­sıl sa­vu­nu­yor­sun?” di­ye­me­di!..
Çün­kü bun­lar­da o yü­rek yok­tu, mev­cu­di­yet­le­ri­ni bu ik­ti­da­ra borç­luy­du­lar!..

* * * * *

O za­man­lar sav­cı­la­ra “ha­ka­re­te uğ­ra­dı­k” di­ye suç du­yu­ru­sun­da bu­lu­nan­lar, her­hal­de ken­di­le­ri­ni bu mil­le­te ait gör­mü­yor­lar ki mil­le­tin “a'­sıy­la­” uğ­ra­şan­lar için sav­cı­lık­la­ra koş­mu­yor­lar!..
Si­ya­si gö­rüş ay­rı­mı ol­ma­dan vak­ti olan her­ke­s, ar­ka­da­şım Ne­ca­ti Doğ­ru'nun kö­şe­sin­de yer ver­di­ği, son­ra da in­ter­net­te do­laş­ma­ya baş­la­yan “suç du­yu­ru­su­nu­” sav­cı­lık­la­ra, “taz­mi­nat ta­lep­le­ri­ni­” de hu­kuk mah­ke­me­le­ri­ne ver­me­li­dir­ler!..
Bu, sa­de­ce kü­für­baz­la­ra de­ğil, Tay­yip Be­y'­e de em­sal­siz bir ders ola­cak!..
Tay­yip yi­ne
ta­ar­ruz­da!..
Ger­çek bir de­mok­ra­si­nin bu­lun­du­ğu bir ül­ke­de ol­sa, baş­ba­kan çı­kar özür di­ler, hat­ta kol­tu­ğu­nu terk eder!..
Tay­yip Bey ise, dün Ha­liç met­ro köp­rü­sü­nün açı­lı­şın­da özür di­le­mek ye­ri­ne yi­ne ta­ar­ru­za geç­ti, hem de bu de­fa ge­nel­leş­ti­rip, “bi­ra şi­şe­li Ge­zi ey­lem­ci­le­ri­nin ba­şör­tü­lü­le­re sal­dır­dı­ğı­nı­” hay­kı­ra­rak!..
Ya­kın dos­tu­nun (il­çe be­le­di­ye baş­ka­nı­nın) ge­li­ni Ka­ba­ta­ş'­ta her­ke­sin or­ta­sın­da mey­dan da­ya­ğı ye­miş!..
As­lın­da, böy­le bir id­di­anın gö­rün­tü ka­yıt­la­rın­da da asıl­sız çık­ma­sı­nın hiç­bir öne­mi yok!..
O za­man­lar da de­fa­lar­ca yaz­dık.
Ka­ba­taş gü­nün her saa­tin­de cı­vıl cı­vıl bir yer!..
Tra­fik bü­tün gün tı­ka­lı ana ba­ba gü­nü, et­raf­ta yüz­ler­ce araç ve bin­ler­ce in­san…
Ve ora­da genç bir ka­dın, bel­den yu­ka­rı­sı çıp­lak, baş­la­rı de­ri bant­lı, el­di­ven­li, uzay­dan gel­miş gi­bi 70-80 ki­şi­lik grup ta­ra­fın­dan “tür­ban­lı di­ye­” dö­vü­lü­yor, üze­ri­ne işe­ni­yor, be­bek ara­ba­sı yu­var­la­nı­yor, be­bek yer­le­re dü­şü­yor ama bu deh­şet ola­yı kim­se gör­mü­yor!..
Be­le­di­ye oto­bü­sü, tak­si şo­för­le­ri, di­ğer araç sü­rü­cü­le­ri, yol­cu­lar, ya­ya­lar, bin­ler­ce in­san ara­sın­dan bir tek ki­şi “Ben gör­dü­m” di­ye­mi­yor, bir tek ta­nık yok!..

* * * * *

Tay­yip Bey, gün­ler­ce mey­dan­lar­da bu ola­yı hay­kır­dı, “Bu olay mey­da­na çı­ka­rı­la­cak­tı­r” de­di, ay­lar geç­ti hâ­lâ çı­ka­rı­la­cak!..
Dev­let elin­de, po­lis elin­de, sav­cı­lar iş­ba­şın­da olay sa­de­ce bir id­di­adan iba­ret kal­dı!..
Ka­yıt­lar­da da bu gö­rün­tü­nün yer al­ma­dı­ğı an­la­şı­lın­ca, dün med­ya­yı da ağır bi­çim­de suç­la­dı, bir ba­kı­ma ha­ka­ret et­ti!..
Ama o aca­yip kı­lık­lı in­san­lar bu id­di­ala­ra kar­şın ade­ta bu­har­la­şıp or­ta­dan kay­bol­du ve Tay­yip şim­di Ad­li Tıp ra­po­ru­na sa­rıl­dı!..
Bir ül­ke­de de­mok­ra­si yok­sa, tan­ta­na var­dır; sö­zün kı­sa­sı o tan­ta­na de­vam edi­yor!..

YAZARIN TÜM YAZILARI