Sözcü Plus Giriş
MEHMET TÜRKER

Devlet çöktü altında kaldılar!..

11 Ocak 2014

Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti, ana­ya­sa­da “de­mok­ra­tik, la­ik, sos­yal bir hu­kuk dev­le­ti­” ola­rak ta­rif edi­li­yor!..
De­mok­ra­si­nin ır­zı­na geç­ti­ler!..
La­ik­lik çok­tan git­ti!..
Hu­kuk dev­le­ti siz­le­re ömür!..
Dev­le­tin sos­yal­li­ği ise, kö­mür çu­val­la­rı­na, no­hut-bul­gur tor­ba­la­rı­na bağ­lan­dı!..
Şim­di önü­mü­ze bir se­çe­nek ko­nul­du:
Kırk ka­tır mı, kırk sa­tır mı?..
Bir yan­da Fet­hul­lah­çı­lar, di­ğer yan­da di­ni si­ya­se­te alet ede­rek İs­la­mi­ye­t'­i sö­mü­ren­ler…
İki­si­nin ara­sın­da kal­dık!..
Bi­ri kırk ka­tır!..
Di­ğe­ri kırk sa­tır!..

* * *

Tür­ki­ye'nin şe­ri­at­çı­lar, ta­ri­kat­lar ta­ra­fın­dan yö­ne­til­di­ği­ni bi­li­yor­duk da, son olay­lar bu ger­çe­ği ar­tık ka­bak gi­bi or­ta­ya çı­kar­dı!..
Tay­yip “Pa­ra­lel dev­le­t” di­yor!..
Ne pa­ra­le­li?..
Dev­let için­de dev­let!..
“Pa­ra­lel dev­le­t” ifa­de­si PKK'­nın dev­let ya­pı­lan­ma­sı olan KCK için kul­la­nı­la­bi­lir doğ­ru­dur, gi­de­rek de güç­le­ni­yor; ama Fet­hul­lah­çı­lar AK­P'­nin koa­lis­yon or­ta­ğı!..

* * *

Sa­de­ce Fet­hul­lah­çı­lar mı?..
Dev­let için­de­ki di­ğer­le­ri?..
Kot­ku­cu­lar!..
Sü­ley­man­cı­lar!..
Men­zil­ci­ler!..
Bil­mem ka­çın­cı ho­ca­cı­lar!..
Nak­şi üç­lü­sü!..
Nak­şi beş­li­si!..
Hat­ta ve hat­ta et­ki­le­ri faz­la ol­ma­sa da Cüb­be­li Ah­met­çi­ler ve Ad­nan­cı­lar…

Top­lu­mun bü­yük bir bö­lü­mü din, iman, Al­lah, ki­tap, Pey­gam­ber, İs­la­mi­yet sö­ğüş­le­me­siy­le uyu­tu­lur­ken, ik­ti­dar sa­hip­le­ri de ma­lı gö­tü­rü­yor!..
“İk­ti­dar sa­hip­le­ri­” der­ken, yu­ka­rı­da say­dık­la­rı­mı da içi­ne ka­tı­yo­rum
Ma­lı hep bir­lik­te gö­tür­dü­ler!..

* * *

Bun­la­rın en bü­yü­ğü olan Fet­hul­lah­çı­lar dev­let için­de­ki güç kav­ga­sın­dan AKP ile pa­paz olun­ca la­ğım pat­la­dı ve bü­tün pis­lik­ler or­ta­ya dö­kül­dü…
Yol­suz­luk, rüş­vet, iha­le­ye fe­sat ka­rış­tır­mak, ni­te­lik­li do­lan­dı­rı­cı­lık ve­sa­ire…
Dev­let ida­re­si­ni kan­ser­li bir ur gi­bi sa­ran gö­tü­rü­cü­lü­ğün şu ana ka­dar ina­nın çok kü­çük bir kıs­mı or­ta­ya çık­tı!..
Yu­ka­rı­da Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti'nin ana­ya­sa­da­ki ta­ri­fi­ni yaz­dık!..
Pe­ki ana­ya­sa kal­dı mı?..
Tür­ki­ye'nin 2 nu­ma­ra­sı olan Mec­lis Baş­ka­nı, ana­ya­sa­nın yar­gı ba­ğım­sız­lı­ğı­nı dü­zen­le­yen 138. Mad­de­si­nin öl­müş ol­du­ğu­nu söy­lü­yor!..
Dün 66 say­fa­lık sert bir açık­la­ma ya­pan Ha­kim­ler ve Sav­cı­lar Yük­sek Ku­ru­lu ise, AK­P'­li ve­kil­ler ta­ra­fın­dan ku­rul için ya­pı­la­cak ye­ni dü­zen­le­me tek­li­fi­nin ana­ya­sa­ya ay­kı­rı ol­du­ğu­nu;
Ku­ru­lun ida­re­ye bağ­lı ha­le ge­ti­ril­mek, si­ya­sal­laş­tı­rıl­mak is­ten­di­ği­ni, ulus­la­ra­ra­sı an­laş­ma­la­ra da ay­kı­rı ol­du­ğu­nu bil­dir­di!..
Dü­zen­le­me­yi ha­zır­la­yan AK­P'­li ve­kil­le­rin kim­den emir al­dık­la­rı­nı tah­min et­mek zor de­ğil; pe­ki bun­lar HSYK'­nın açık­la­ma­sın­da­ki sa­kın­ca­la­rı bil­mi­yor­lar mı?..
Bal gi­bi bi­li­yor­lar, ama ik­ti­da­rın men­fa­at­le­ri için ana­ya­sa­nın ih­lal edil­me­sin­de bir sa­kın­ca gör­mü­yor ol­ma­lı­lar!..

* * *

De­mok­ra­si, la­ik­lik ve hu­kuk kal­ma­dı!..
Pe­ki dev­let ne­re­de?..
Kim­le­rin elin­de?..
Tay­yip, us­ta­lık dö­ne­min­de çı­rak çık­tı, Ma­lez­ya'da fah­ri dok­to­ra alı­yor!..
On ta­ne dok­to­ra al­dı, bir pro­fe­sör ola­ma­dı!..
Onun us­ta­lı­ğı dün ak de­di­ği­ne bu­gün ka­ra; dün ka­ra de­di­ği­ne bu­gün ak de­mek­te kal­dı, es­ki göz­de­le­riy­le kav­ga et­me­ye baş­la­dı!..
Dev­let çök­tü al­tın­da kal­dı­lar, bi­zim gü­ven­di­ği­miz dağ­lar ise kar­lar al­tın­da!..

Ah­me­t'­in de­rin­li­ği!..

Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­nın mi­ma­rı, stra­te­jik de­rin­lik üs­ta­dı şim­di ne di­yor?..
“Su­ri­ye'de bu­gün­kü tab­lo­ya gö­re, re­jim eh­ve­ni şer ha­li­ne gel­di­”
Ya­ni, Su­ri­ye iç sa­va­şın­da Esad, kö­tü­le­rin en iyi­si!..
Dış po­li­ti­ka­yı de­ne­me-ya­nıl­ma esa­sı­na gö­re yü­rü­ten Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı Ah­me­t'­i gö­rü­yor mu­su­nuz?..
Ya­hu siz bu ada­mı 3-5 haf­ta, 1-2 ay için­de de­vi­re­cek de­ğil miy­di­niz?..
De­vir­mek için de bu­gün “şe­r” de­di­ği­niz şe­ri­at­çı te­rö­rist­le­re des­tek ver­me­di­niz mi?..
Ne ol­du, ha­ni Şa­m'­a gi­dip na­maz kı­la­cak­tı­nız?!.

* * *

Su­ri­ye, bu ik­ti­da­rın en bü­yük fi­yas­ko­la­rın­dan bi­ri, dış po­li­ti­ka­nın çö­kü­şü­dür!..
Baş­ta Kıb­rıs ol­mak üze­re, Er­me­nis­ta­n'­da, İs­ra­il'­de, İra­n'da, Ira­k'­ta, Lib­ya'da, Su­ri­ye'de ve Mı­sı­r'­da iz­le­di­ği­niz si­ya­set, boş ten­ce­re gü­rül­tü­sü ol­du, Tür­ki­ye'yi ko­mik du­ru­ma dü­şür­dü­nüz, iti­ba­rı­nı yer­le bir et­ti­niz!..
Şim­di Be­ye­fen­di çık­mış, “Su­ri­ye'de Esad eh­ve­ni şe­r” di­yor!..
Ve bun­ca he­zi­me­te kar­şın is­ti­fa et­me­yi ak­lı­nın ucun­dan bi­le ge­çir­mi­yor!..

Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more