Dindar ve kindar nesil!..

Ba­zı uya­nık ge­çi­nen­le­rin söy­le­di­ği gi­bi bu­nun öz­gür­lük­ler­le fi­lan hiç il­gi­si yok!..
He­def, Tay­yi­p'­in söz­le­rin­de za­ten açı­ğa çık­mış­tı:
“Din­dar ve kin­dar ne­sil ye­tiş­tir­me­k”
Bu nes­li ye­tiş­tir­me­nin bir aya­ğı­nı da si­ya­sal İs­la­m'­ın sim­ge­si ha­li­ne ge­tir­dik­le­ri tür­ban teş­kil edi­yor­du…
5'in­ci sı­nıf­tan iti­ba­ren, ya­ni 10 ya­şın­dan iti­ba­ren kız öğ­ren­ci­le­rin sık­ma baş­la oku­la git­me­le­ri­nin yo­lu­nu açan ka­rar AKP ide­olo­ji­si­ni tem­sil eder!..
Bu ka­ra­rı “öz­gür­lü­k” ma­sal­la­rıy­la ört­me­ye ça­lış­mak top­lu­mu ap­tal ye­ri­ne koy­mak­tır!..

* * * *

Tür­ki­ye bu ka­fay­la ne Av­ru­pa Bir­li­ği'­ne gi­re­bi­lir, ne de Ba­tı top­lu­mu­nun bir üye­si ola­bi­lir!..
Ye­ni AB Ba­ka­nı bir ta­kım ey­lem plan­la­rı fi­lan ha­zır­lı­yor­muş; hiç zah­met et­me­sin!..
O, akın­tı­ya kü­rek çek­me­ye de­vam eder­ken…
Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Mah­ke­me­si'nin Din Kül­tü­rü ve Ah­lak Bil­gi­si ders­le­ri­nin Av­ru­pa İn­san Hak­la­rı Söz­leş­me­si'ne ay­kı­rı ol­du­ğu yo­lun­da­ki ka­ra­rı­nın ar­ka­sın­dan, inat ya­par gi­bi kü­çü­cük ço­cuk­la­ra tür­ban ta­kıl­ma­sı­nın yo­lu­nu açan yö­net­me­li­ğin gel­me­si AB nu­ma­ra­sı­nın if­la­sı­dır!..

* * * *

İk­ti­dar­da­ki din­ci an­la­yış adım adım uy­gu­la­ma­ya ko­nu­la­rak ger­çek­leş­ti­ri­li­yor…
TV ka­na­lın­da bir AK­P'­li ve­kil, 10-11 yaş­la­rın­da­ki ço­cuk­la­rın oku­la sık­ma baş­la git­me­si­ni eleş­ti­ren­le­ri öz­gür­lük­le­ri kı­sıt­la­yan es­ki dö­nem­ler­den kal­ma in­san­lar ola­rak ni­te­le­yip dal­ga ge­çi­yor­du…
Ti­pik bir AKP po­li­ti­ka­cı­sı…
Öz­gür­lük­ler her alan­da sı­nır­la­nır, Tür­ki­ye bir “po­lis dev­le­ti­” ha­li­ne ge­lir­ken;
Med­ya ik­ti­dar ta­ra­fın­dan ele ge­çi­ri­lir, ele ge­çi­ri­le­me­yen­ler ise açı­lan da­va­lar­la sin­di­ril­mek, sus­tu­rul­mak is­te­nir­ken bu öz­gür­lük ma­sal­la­rı in­san ak­lıy­la alay et­mek­tir!..

* * * *

Tür­ban tak­mak 10 ya­şın­da­ki ço­cu­ğun öz­gür­lü­ğü mü, yok­sa onun ba­şı­nı bağ­la­yan an­ne ve­ya ba­ba­sı­nın des­pot­lu­ğu mu?..
Ya da ma­hal­le bas­kı­sı mı?..
Alı­nan bu ka­rar “i­nanç­lı­”, “i­nanç­sı­z” bas­kı­sıy­la öz­gür­lük­le­re ya­pı­lan açık bir sal­dı­rı­dır!..
“Öz­gür­lü­k” mas­ke­si al­tın­da, din­dar ve kin­dar ne­sil ye­tiş­tir­me ide­ali­nin ço­cuk­la­ra in­di­ri­len bal­yo­zu­dur!..

* * * *

Tür­ki­ye'de­ki eği­tim sis­te­mi­nin ne­re­si doğ­ru ki?..
TE­OG de­nen bir ucu­be­yi gör­dü­nüz…
Bir gün­de 7 bin okul mü­dü­rü­nü gö­rev­den al­dı­lar yer­le­ri­ne meş­re­be uy­gun mü­dür­ler ge­tir­di­ler!..
Eği­ti­mi yaz­boz tah­ta­sı­na dön­dür­dü­ler…
Sı­nıf­lar üst üs­te, İs­tan­bu­l'­da bi­le oku­la gi­de­cek yol yok…
Tür­ki­ye bir imam ha­tip fur­ya­sı ya­şı­yor…

* * * *

Be­le­di­ye Baş­ka­nıy­ken “Ben İs­tan­bu­l'­un ima­mı­yı­m” di­yen zat bu­gün “Tür­ki­ye'nin ima­mı­” du­ru­mun­da!..
Cum­hu­ri­ye­tin de­ğer­le­ri­ni alay ko­nu­su ya­pan ve bık­ma­dan usan­ma­dan aşın­dır­ma­ya ça­lı­şan­lar ik­ti­dar­da!..
Ulu Ön­der Ata­tür­k'­ün ke­mik­le­ri sız­lı­yor!..

Tay­yip ile Ah­met!..

İs­ti­şa­re­ler ya­pıl­dı, Tay­yip so­nun­cu çı­ka­nı Baş­ba­kan yap­tı!..
Tay­yip ne der­se o!..
Tay­yip “ta­k” di­ye ta­li­mat ve­ri­yor, Ah­met “şa­k” di­ye ya­pı­yor!..
Ah­met, ge­çen­ler­de ace­le­ci dav­ran­dı ve Mu­sul Baş­kon­so­los­lu­ğu­muz men­sup­la­rı­nın kur­ta­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da “te­mas­lar ve ça­lış­ma so­nu­cu­” de­di, ha­ta et­ti…
Ama li­de­ri kur­tar­ma­yı (!) “o­pe­ras­yo­n” ola­rak açık­la­yın­ca Ah­met de he­men to­par­la­nıp “E­vet ope­ras­yo­n” de­di, va­zi­ye­ti kur­tar­dı…
Şim­di ye­ni bir aç­ma­za düş­tü bi­zim Ah­met…
Tay­yip AB­D'­de “Or­ta­do­ğu ba­tak­lı­ğı­nı ku­rut­mak ge­re­ki­r” de­di…
Ey­vah!..
Ey­vah, çün­kü Ah­met Or­ta­do­ğu'ya “ba­tak­lı­k” di­yen­le­re si­nir­len­miş ve şöy­le ko­nuş­muş­tu:
“Biz o ba­tak­lık de­dik­le­ri Şa­m'­ı, Şam-ı Şe­rif bil­mi­şiz; biz o ba­tak­lık de­dik­le­ri Or­ta­do­ğu'da­ki Mek­ke'yi, Me­di­ne'yi Ka­be bil­mi­şiz; ba­tak­lık de­dik­le­ri Or­ta­do­ğu'da­ki Bağ­da­t'­ı kar­deş bil­mi­şiz. Ba­tak­lık de­dik­le­ri Ker­kü­k'­ü aziz bil­mi­şi­z”
Ah­me­t'­in der­hal ye­ni bir açık­la­ma yap­ma­sı ve Or­ta­do­ğu'yu “ba­tak­lı­k” ilan et­me­si ge­re­ki­yor!..

Loading...