Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Domuzlar şehre indi!..

12 Kasım 2014

Aç kal­dı­lar!..
Çün­kü ağaç­la­rı, or­man­la­rı, on­la­rın ya­şam alan­la­rı­nı yok et­ti­ler, do­ğal den­ge­yi bü­yük bir hoy­rat­lık­la boz­du­lar!..
Ha­yat­la­rı­nı sür­dü­re­bil­mek, yav­ru­la­rı­nı ko­ru­yup bes­le­ye­bil­mek için ge­re­ken ne var­sa tah­rip edil­di!..
Do­mu­zun ak­lı yok­tu, ama duy­gu­la­rı var­dı…
Yi­ye­cek bul­mak için, ken­di­ni yol­la­ra at­tı, İs­tan­bu­l'­da şeh­re in­di!..
Ne var ki İs­tan­bul, onun elin­den or­ma­nı­nı ça­lan ça­kal çe­te­le­riy­le do­luy­du!..
Be­be­k'­te bir vil­la­nın bah­çe­sin­de ya­ka­lan­dı!..

* * * *

Öte­ki ne­re­ye na­sıl git­ti­ği­ni bil­mi­yor­du…
Ak­lı yok­tu, ref­leks­le­riy­le ha­re­ket et­ti…
De­ni­ze düş­tü!..
Can hav­liy­le yüz­me­ye baş­la­dı…
O da asıl ça­kal­la­rın or­man­da de­ğil şe­hir­de ya­şa­dı­ğı­nı bil­mi­yor­du!..
Top­ha­ne kı­yı­la­rın­da ya­ka­lan­dı…
Top­ha­ne ni­re­ee, or­man­lık alan­lar ni­re?!
Ça­re­siz­lik, do­mu­zu ora­ya ka­dar ge­tir­miş­ti…

* * * *

İs­tan­bul ve di­ğer bü­yük kent­ler…
Rant hır­sıy­la ağ­zın­dan sal­ya­lar akan ça­kal­la­rın is­ti­la­sı­na uğ­ra­dı!..
Her ka­rış top­rak iş­gal edil­di…
Bir ge­ce­de 6 bin zey­tin ağa­cı­nı kat­le­den zih­ni­yet, İs­tan­bu­l'­da da bü­tün ye­şil alan­la­ra in­saf­sız­ca dal­dı…
Ağaç­la­ra, or­man­la­ra ta­ri­hin en bü­yük vah­şe­ti­ni ya­şat­tı­lar!..
Ya ma­den ocak­la­rı, ya oto­yol­lar, ya da TO­Kİ bi­na­la­rı ile vil­la­lar…
Or­man­lar ta­lan edil­di…
3. ha­va ala­nı, 3. köp­rü şeh­rin to­poğ­raf­ya­sı­nı de­ğiş­tir­di!..

* * * *

Do­muz­lar aç, cey­lan­lar su­suz kal­dı…
Do­zer­ler gir­di, sa­rı kam­yon­lar ça­lış­tı, rant hır­sı, aşa­ğı­lık komp­lek­si­nin bes­le­di­ği ki­bir ve oy av­cı­lı­ğı ye­şi­li el­le­rin­den al­dı!..
Ya­lan, do­lan, ta­lan, rüş­vet, yol­suz­luk ve çir­kef­lik bü­tün ağır­lı­ğıy­la Tür­ki­ye'nin üze­ri­ne çök­tü!..

* * * *

İki do­mu­zun şeh­re in­me­si, şe­hir­de­ki ça­kal­la­rın do­yum­suz­lu­ğu­na sa­de­ce iki ör­nek­tir!..
Do­ğa­da­ki kap­lum­ba­ğa­lar, kir­pi­ler, sin­cap­lar, ge­lin­cik­ler, til­ki­ler, çul­luk­lar, kek­lik­ler yok edi­len ve edil­mek­te olan yu­va­la­rı­na bir da­ha ka­vu­şa­ma­ya­cak­lar!..
Ama san­ma­yın ki bu böy­le gi­de­cek…
Gün ge­le­cek, do­ğa bu­nun in­ti­ka­mı­nı çok acı bir bi­çim­de ala­cak!..
Rant hır­sıy­la ağız­la­rın­dan sal­ya­lar akan ça­kal çe­te­le­ri­nin kat­let­ti­ği do­ğa, bu­nun be­de­li­ni, vah­şe­ti ger­çek­leş­ti­ren­le­re ve vah­şe­te ses­siz ka­lan­la­ra öde­te­cek­tir!..
İki do­mu­zun şeh­re in­me­si­ni “ma­ga­zi­n” ola­rak de­ğer­len­di­ren bir Çev­re Ba­ka­nı'nın ol­du­ğu bu ül­ke­de…
Sa­de­ce on­lar de­ğil, öde­ne­cek be­de­le he­pi­miz or­tak ola­ca­ğız!..
İs­tan­bu­l'­da do­muz­la­rın şeh­re in­me­si bu­nun ilk işa­ret­le­ri­dir!..

Uta­nı­yor­muş!..

Be­ye­fen­di için 1 kat­ril­yon 300 tril­yon li­ra­ya sa­ray ya­pıl­dı!..
1000 oda­lı!..
Ya­la­ka­lar if­ti­har edi­yor: “O­na ne ya­pıl­sa az­dı­r”
Çün­kü o, Al­la­h'­ın bu ül­ke­ye lüt­fu!..
Bu ara­da bi­ri çık­tı, “Dev­let is­ra­fı be­ni utan­dı­rı­yo­r” de­di!..
Kim bu?.. Mec­lis Baş­kan­lı­ğı ve Baş­ba­kan Yar­dım­cı­lı­ğı ya­pa­rak 12 yıl­dır ik­ti­dar kol­tu­ğun­da otu­ran zat…
Al­lah, is­raf ede­ni sev­mez­miş!..
Ya­hu kar­de­şim sen hü­kü­met söz­cü­sü mü­sün, mu­ha­le­fet söz­cü­sü mü?..
12'n­ci­li­ğe ge­tir­di­ği­niz şah­sın şu lük­sü­ne, şa­ta­fa­tı­na, deb­de­be­si­ne bak, bu la­fı ona söy­le!..
Uçak be­ğen­di­re­mi­yor­sun, al­tı­na da­ha bü­yük da­ha lüks uçak çe­ki­yor!..
1000 oda­dan aşa­ğı­sı kur­tar­mı­yor!..
Uta­nın ve su­sun!..

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more