Reklamsız Sözcü
MEHMET TÜRKER

Enflasyon yüzde 57!..

5 Şubat 2014

Pa­ta­te­sin fi­ya­tı bir ay için­de yüz­de 57 art­mış­sa, ba­na gö­re enf­las­yon da yüz­de 57'dir!..
Si­mit yüz­de 40 zam­la 1 li­ra­dan 1.40 li­ra­ya çık­mış­sa enf­las­yon yüz­de 40'tır!..
Eko­no­mist­ler bu de­ğer­len­dir­me­ye gü­le­bi­lir!..
Ama biz de, yüz­de 7.2'lik Ocak ayı enf­las­yon ra­ka­mı­na ba­kıp acı acı gü­lü­yo­ruz!..
Do­lar fır­la­mış!..
Fa­iz zıp­la­mış!..
Va­tan­da­şın ce­bin­de­ki pa­ra ça­lın­mış; biz yüz­de 7.2'lik enf­las­yon ra­ka­mıy­la mı te­sel­li bu­la­ca­ğız?..
En bü­yük fi­yat ar­tı­şı yüz­de 72.64'le çar­lis­ton bi­ber­de ol­muş!..
Ge­çi­niz… Kış gü­nü ye­me­sek de olur!..
Ama ku­ru fa­sul­ye­nin fi­ya­tı bir ay için­de yüz­de 10.35 art­mış 15 li­ra­ya ka­dar çık­mış­sa, bu va­tan­da­şın ger­çek enf­las­yo­nu­dur!..

* * *

Ta­vuk eti bi­le yüz­de 9.81 zam­lan­mış!..
Li­mon yüz­de 13.84 zam gör­müş!..
Tay­yip, “Faz­la ek­mek ye­me­yin, yi­ye­cek­se­niz es­mer ek­mek yi­yi­n” di­yor!..
Va­tan­daş onu ör­nek al­ma­ya kal­kar­sa Tay­yip en çok pir­zo­la­yı se­vi­yor!..
Fa­kir fu­ka­ra ve emek­li ise pir­zo­la­yı an­cak rü­ya­sın­da gö­rü­yor!..
Tay­yi­p'in es­mer ek­me­ği onu kes­mi­yor, be­yaz ek­mek­le kar­nı­nı do­yu­ru­yor!..

* * *

“En az üç ço­cu­k” di­yor­du, çı­ta­yı yük­selt­ti “En az 4-5 ço­cu­k” de­me­ye baş­la­dı!..
As­lın­da ona gö­re, do­ğu­run do­ğu­ra­bil­di­ği­niz ka­dar, Al­lah ne ver­diy­se!..
İyi de o za­man eve en az 8-10 ek­mek gi­ri­yor!..
Ek­me­ği ça­ya ba­tı­rıp ka­rın­la­rı­nı do­yu­ru­yor­lar!..
En ucu­zu pa­ta­tes ye­me­ği!..
İçin­de kıy­ma yok!..
Bi­raz ku­ru so­ğan, bi­raz sal­ça, bir kaşık da mar­ga­rin, ta­mam­dır!..
Ama pa­ta­te­sin ki­lo­su ol­muş 5 li­ra!..
Zam şam­pi­yon­lu­ğun­da 2. sı­ra­da..
Ku­ru fa­sul­ye bi­le pir­zo­la gi­bi ha­yal!..
“Do­ğu­ru­n” de­mek ko­lay da pa­ra­sı­nı sen ve­rir­sen!..

* * *

Tay­yip Bey kö­mür çu­val­la­rı ve no­hut-bul­gur tor­ba­la­rıy­la oy­la­rı gö­tü­rü­yor, iyi de…
Bu ül­ke­nin aç­lık sı­nı­rın­da ya­şa­yan in­san­la­rı her ge­çen gün ar­tı­yor!..
Ya­ta­ğa aç gi­ren­ler var, aç!..
Emek­li­nin du­ru­mu ise iç­ler acı­sı…
Ev ki­ra­sı­nı mı, elek­trik-su-do­ğal­gaz fa­tu­ra­sı­nı mı öde­ye­cek, aç­lık­tan öl­me­ye­cek ka­dar kar­nı­nı mı do­yu­ra­cak?..
Ge­çen­ler­de es­ki bir ga­ze­te­ci ar­ka­da­şı­ma rast­la­dım, dert­liy­di…
1.130 li­ra emek­li maa­şı alı­yor­muş… Ocak ayı so­nun­da zam­lı (!) ma­aşı­nı al­ma­ya git­miş ban­ka­ya ya­tan pa­ra 1.155 li­ra, ya­ni ge­len zam 25 li­ra!..
Boz­dur boz­dur har­ca!..
2013 so­nu iti­ba­riy­le yıl­lık enf­las­yon (is­ter inan is­ter inan­ma) yüz­de 7.48, emek­li­ye ge­len 6 ay­lık zam yüz­de 2.2 ci­va­rın­da!..
Utan­maz­lı­ğın da­nis­ka­sı!..

* * *

La­fa ge­lin­ce pa­lav­ra bol, mil­li ge­lir şu ka­dar art­mış!..
Ki­min ce­bi­ne gir­miş bu mil­li ge­lir?..
Yan­daş­la­ra, ko­da­man­la­ra, ye­ni ik­ti­dar zen­gin­le­ri­ne!..
La­fı uzat­ma­ya­lım..
Pa­ta­te­sin fi­ya­tı yüz­de 57 art­mış­sa…
Bir ay­lık enf­las­yon da yüz­de 57'dir!..
Ge­ri­si pa­lav­ra!..
Me­in Füh­rer!..
“Val­la he­lal ol­sun de­li­kan­lı adam­mış!”
Böy­le di­yen­ler var­dı…
Pe­ki bu­gün iti­ba­riy­le ne di­ye­ce­ğiz?..
Ko­nu­muz es­ki Şe­hir­ci­lik Ba­ka­nı Er­do­ğan Bay­rak­tar!..
Son yol­suz­luk ve rüş­vet ope­ras­yon­la­rın­da oğ­lu gö­zal­tı­na alı­nıp ser­best bı­ra­kıl­dı, hak­kın­da­ki id­di­ala­rı da ken­di­ne ye­di­re­me­di gö­re­vin­den is­ti­fa et­ti, hat­ta mil­let­ve­kil­li­ğin­den de is­ti­fa ede­ce­ği­ni söy­le­di!..
Ama asıl yi­ğit­li­ği şu açık ve net söz­le­rin­dey­di:
“Ne yap­tıy­sak Baş­ba­ka­n'­ın ta­li­ma­tıy­la yap­tık. Ben is­ti­fa edi­yor­sam, o da is­ti­fa et­me­li­”
E, ger­çek­ten de­li­kan­lı adam!..

* * *

Ara­dan sa­de­ce 1.5 ay geç­ti, şim­di ne di­yor?..
“Bu ope­ras­yo­nu kim­le­rin yap­tı­ğı, han­gi iş­bir­lik­le­rin oluş­tu­ğu ka­mu­oyu nez­din­de açık­lı­ğa ka­vu­şu­yor. Baş­ba­ka­nı­mız 40 yıl­dır be­nim da­va­mın li­de­ri. 25 Ara­lı­k'­ta yap­tı­ğım açık­la­ma­da mak­sa­dı­nı aşan bir şe­kil­de is­ti­fa ke­li­me­si ta­ra­fım­dan kul­la­nıl­mış­tır. Bu ifa­dem­den do­la­yı li­de­rim­den ve da­va ar­ka­daş­la­rım­dan özür
di­li­yo­ru­m”
Bu açık­la­ma­nın se­be­bi ne?..
Tay­yi­p'­in Al­man­ya'ya gi­der­ken bir so­ru üze­ri­ne Bay­rak­tar için “O­ra­da kul­lan­mış ol­du­ğu yan­lış ifa­de­yi dü­zelt­mek onun gö­re­vi­di­r” de­me­si!..
Ve ya­rım sa­at son­ra (sü­ra­te ba­kın) Er­do­ğan Bay­rak­ta­r'­ın açık­la­ma­sı ge­li­yor!..
“Li­de­ri­m” di­yor… Ya­ni Me­in Füh­rer!..
“He­lal ol­sun, de­li­kan­lı adam­mı­ş” de­ni­li­yor­du!..
Aca­ba şim­di ne de­ni­le­cek?..

Mehmet Türker
SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp more